1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Výpis z registra trestov

Výpis z registra trestov

Publikované 27.05.2022

Žiadosť o výpis z registra trestov podáva občan Slovenskej republiky alebo cudzinec na orgánoch prokuratúry, na obciach, ktoré vedú matriku, pošte alebo na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky.

 

Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis z registra trestov a totožnosť žiadateľa sa podľa platného zákona overuje:

a) u občana Slovenskej republiky - na základe predloženého občianskeho preukazu alebo cestovného pasu (nie vodičského preukazu) a rodného listu,

b) u cudzinca - z predloženého cestovného dokladu a rodného listu.

Správne poplatky  
Výpis z registra trestov 10 eur
Výpis z registra trestov opatrený apostilou 30 eur

Poplatok za podanie žiadosti sa platí v mene euro pri podaní žiadosti do pokladne konzulárneho úseku.