1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Overovanie dokladov

Overovanie dokladov

Publikované 30.05.2022

Zastupiteľský úrad SR môže overovať pravosť podpisov osôb, fotokópií a správnosť prekladov pre použitie v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad nezodpovedá za obsah overovaných listín.  

 

Osvedčenie pravosti podpisu osoby

Osvedčením pravosti podpisu konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Moskve osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručne podpísal, alebo že podpis vlastnoručne skôr urobený uznal za vlastný. Pri osvedčovaní pravosti podpisu sa vyžaduje osobná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa má overiť.

Žiadateľ sa preukazuje dokladom totožnosti: 

• občan Slovenskej republiky – platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom,

• cudzinec – platným cestovným pasom vydaným krajinou, ktorej je občanom.

Žiadateľ je povinný predložiť listinu, na ktorej sa má overiť podpis. Žiadateľ sa podpisuje priamo pred konzulárnym zamestnancom.

Správny poplatok za osvedčenie podpisu 10 eur sa uhrádza v mene EURO, priamo do pokladne konzulárneho úseku. 

 

Osvedčenie zhody fotokópie

Osvedčením fotokópie Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve osvedčuje, že fotokópia dokladu je totožná s originálom dokladu. 

Žiadosť o osvedčenie zhody fotokópie pozostáva z týchto náležitostí: 

• originál listiny,

• fotokópia listiny,

• predloženie platného dokladu totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas).

Správny poplatok za osvedčenie podpisu 10 eur sa uhrádza v mene EURO, priamo do pokladne konzulárneho úseku. 

 

Osvedčenie prekladov

Osvedčením prekladu veľvyslanectvo osvedčuje, že preklad verejnej listiny vydanej cudzím štátom do slovenského jazyka sa zhoduje s textom predloženej listiny v cudzom jazyku. 

Veľvyslanectvo osvedčuje iba preklady listín vydaných cudzím štátom do slovenského jazyka na účely konzulárnych funkcií na úseku štátneho občianstva a matrík.

Veľvyslanectvo nevykonáva preklady listín. Preklad si môže žiadateľ vyhotoviť sám a veľvyslanectvo ho overí.  

K žiadosti o overenie prekladu musí byť predložený originál listiny, preklad listiny vyhotovený na počítači a po uhradení správneho poplatku 20 eur za každú stranu prekladu bude preklad osvedčený pre použitie v SR.