Cestovný pas

Aktualizované 28.06.2022
Publikované 25.05.2022

Druhy cestovných dokladov Slovenskej republiky, podmienky ich vydávania, odnímania a odoberania, práva a povinnosti štátnych občanov Slovenskej republiky a iných osôb, podmienky prekračovania štátnej hranice Slovenskej republiky občanmi a sankcie za porušenie ustanovuje zákon č. 647/2007 Z.z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z.z. a zákona č. 336/2012 Z.z (v ďalšom texte len „zákon”).

Cestovný pas Slovenskej republiky je verejná listina, ktorou občan preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v cestovnom pase. Cestovný pas je majetkom Slovenskej republiky (§ 4 ods. 1 zákona). Občan Slovenskej republiky má právo na vydanie cestovného pasu, ak nie sú dôvody na odoprenie jeho vydania alebo jeho odňatie (§ 4 ods. 2 zákona). Cestovný pas sa vydáva s územnou platnosťou do všetkých štátov sveta (§ 8 ods. 2 zákona). Občan Slovenskej republiky môže byť držiteľom najviac dvoch platných cestovných pasov rovnakého druhu okrem náhradného cestovného dokladu (§ 4 ods. 3 zákona).

Možnosti podania žiadosti o nový cestovný pas

 • Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky

alebo

 • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR v mieste trvalého alebo prechodného pobytu občana

 

Kto môže podať žiadosť o vydanie nového cestovného pasu

Občan, ktorému má byť vydaný cestovný pas, musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomný.

Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva občan starší ako 15 rokov, pre ktorého sa má doklad vyhotoviť. Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca alebo iná osoba (§ 17 ods. 4, 5 zákona č. 647/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov). Občan mladší ako 18 rokov je povinný pripojiť k žiadosti o vydanie cestovného dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu alebo inej osoby (§ 17 ods. 2 zákona č. 647/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov). Zákonný zástupca a iná osoba, ktorá za občana podáva žiadosť, sa nemôže dať zastupovať podľa všeobecného predpisu o správnom konaní (Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).

Cestovný pas sa vydáva občanovi, ktorý dovŕšil 16 rokov s platnosťou na 10 rokov, občanovi mladšiemu ako 16 rokov s platnosťou na 5 rokov a občanovi mladšiemu ako 6 rokov s platnosťou na 2 roky. Ak je občan držiteľom cestovného pasu s platnosťou na 10 rokov, druhý cestovný pas sa mu vydá s platnosťou na 5 rokov.

 

Náležitosti podania žiadosti o vydanie cestovného pasu

K žiadosti o vydanie cestovného pasu je potrebné predložiť: 

 • platný doklad totožnosti, z ktorého sú zrejmé údaje o štátnom občianstve Slovenskej republiky, napríklad platný cestovný doklad alebo občiansky preukaz
 • rodný list vydaný v Slovenskej republike, ak je potrebné ho predložiť
 • originál osvedčenia o štátnom občianstve nie starší ako 6 mesiacov v prípade, že občan nepredloží platný doklad, ktorým sa preukazuje občianstvo Slovenskej republiky
 • sobášny list žiadateľa vydaný v Slovenskej republike, ak sa jeho priezvisko nadobudnuté sobášom líši od priezviska uvedeného v doklade totožnosti;
 • doklad o udelení akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy; tento doklad sa nevyžaduje, ak titul alebo hodnosť sú zapísané v občianskom preukaze alebo odovzdávanom cestovnom doklade
 • skôr vydaný cestovný pas, ak už bol vydaný
 • iné doklady, ak je potrebné ich predložiť
 • žiadateľ pri podaní žiadosti zaplatí príslušný správny poplatok:
Správne poplatky  
Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov 40 eur
Vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov 15 eur
Vydanie cestovného pasu osobne mladšej ako 6 rokov 10 eur
Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 30 eur
Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov 10 eur

 

Na zastupiteľskom úrade sa vyberajú správne poplatky v hotovosti v miestnej mene – kenský šiling podľa platného kurzu v čase podania žiadosti.

• občan, ktorému má byť cestovný pas vydaný je povinný sa podrobiť nasnímaniu podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu

Prevzatie cestovného pasu  

Vyhotovený cestovný doklad si občan starší ako 15 rokov prevezme osobne alebo ho prevezme jemu blízka osoba (rodič, súrodenec, manžel, manželka alebo plnoleté dieťa). V takomto prípade nie je potrebné predloženie osvedčenej plnej moci na zastupovanie. Iný občan môže cestovný doklad prevziať na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie (§ 18 ods. 2 zákona).

Osvedčená plná moc na zastupovanie sa nevyžaduje, ak občan starší ako 15 rokov pri podaní žiadosti o vydanie cestovného dokladu splnomocní iného občana a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred pracovníkom zastupiteľského úradu (§ 18 ods. 3 zákona).

Za občana mladšieho ako 15 rokov alebo za občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, prevezme vyhotovený cestovný doklad zákonný zástupca, ktorý žiadosť podal alebo iná osoba, ktorá žiadosť podala. Táto osoba sa nemôže dať zastupovať podľa všeobecného predpisu o správnom konaní (§ 18 ods. 1 zákona).

 

Povinnosti držiteľa cestovného pasu

Občan, ktorý je držiteľom cestovného pasu, je povinný najmä: 

 • chrániť cestovný pas pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zneužitím;
 • odovzdať bezodkladne neplatný cestovný pas orgánu, ktorý ho vydal, v zahraničí zastupiteľskému úradu a na vyžiadanie policajnému útvaru;
 • ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie cestovného pasu orgánu, ktorý ho vydal, alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru;
 • ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie cestovného pasu v zahraničí zastupiteľskému úradu a po návrate do Slovenskej republiky tiež orgánu, ktorý cestovný pas vydal; ak občan pri ohlásení predkladá doklad o strate alebo odcudzení cestovného pasu v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, priloží aj jeho osvedčený preklad do štátneho jazyka (zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov);
 • odovzdať bezodkladne cestovný pas orgánu, ktorý ho vydal, ak bolo rozhodnuté o jeho odňatí alebo možno dôvodne očakávať, že sa o jeho odňatí rozhodne. 

 

Náhradný cestovný doklad

Náhradný cestovný doklad alebo ,,Emergency Travel Document“ je cestovný doklad vydávaný slovenským občanom na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty. Vydáva sa na nevyhnutný čas. Zastupiteľský úrad SR ho môže vydať občanovi SR, ktorý nemá iný cestovný doklad, na návrat do SR a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú.

Vo výnimočnom prípade možno na návrat do SR vydať náhradný cestovný doklad aj pre občana mladšieho ako 15 rokov, narodeného v zahraničí. K žiadosti o jeho vydanie možno predložiť namiesto rodného listu vydaného osobitnou matrikou doklad o narodení dieťaťa vydaný orgánom štátu, v ktorom sa občan mladší ako 15 rokov narodil. Cudzozemský doklad o narodení dieťaťa musí byť pri podaní žiadosti o vydanie náhradného cestovného dokladu opatrený apostilou.

 

Kto môže požiadať o vydanie náhradného cestovného dokladu

1. Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu podáva občan starší ako 18 rokov osobne. 

2. Za občana Slovenskej republiky mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca.

3. Občan starší ako 15 rokov podáva žiadosť osobne so zákonným zástupcom; v prípade, že žiadosť podáva osoba staršia ako 15 rokov a mladšia ako 18 rokov (bez zákonného zástupcu) je povinnosť pripojiť k žiadosti o vydanie dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárneho orgánu zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, poručníka alebo opatrovníka s ich osvedčeným podpisom. Súhlas zákonného zástupcu možno nahradiť rozhodnutím súdu. Osvedčenie podpisu osoby sa nevyžaduje, ak táto osoba vyjadrí svoj súhlas a žiadosť podpíše pred zastupiteľským úradom. 

4. Za občana mladšieho ako 15 rokov, ktorý je zverený do osobnej starostlivosti inej fyzickej osobe než rodiča, do pestúnskej starostlivosti, do starostlivosti budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, dočasne zvereného do starostlivosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom, a za občana mladšieho ako 15 rokov, ktorému je ustanovený poručník alebo opatrovník, alebo ktorý je umiestnený v zariadení na výkon rozhodnutia súdu, podáva žiadosť osoba podľa § 17 odseku 2 zákona.

 

Náležitosti podania žiadosti o vydanie náhradného cestovného dokladu

K podaniu žiadosti o náhradný cestovný doklad je potrebné predložiť neplatný občiansky preukaz SR alebo neplatný cestovný pas SR, a v prípade straty alebo odcudzenia dokladov

potvrdenie z miestnej polície o nahlásení tejto udalosti. 

Žiadateľ je povinný pri podaní žiadosti podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre a podpisu.

Pri podaní žiadosti uhradí žiadateľ správny poplatok vo výške 10,- eur. Na zastupiteľskom úrade sa vyberajú správne poplatky v hotovosti v miestnej mene – kenský šiling podľa platného kurzu v čase podania žiadosti.