Narodenie dieťaťa

Aktualizované 25.05.2022
Publikované 25.05.2022

Zápis o narodení dieťaťa vykoná rodič dieťaťa na zastupiteľskom úrade SR v Nairobi osobne alebo na matričnom úrade v SR osobne alebo prostredníctvom  splnomocnenej osoby.

 

Náležitosti podania žiadosti o zápis:

  • Vyplnený formulár k zápisu (podpis žiadateľa overuje konzulárny úsek zastupiteľského úradu) 

Tlačivo:

rtf
Zápis o narodení dieťaťa
(docx; 22.94 KB)
Stiahnuť

 

  • Originál cudzozemského (kenského) rodného listu dieťaťa, legalizovaný príslušným Ministerstvom zahraničných vecí a superlegalizovaný zastupiteľským úradom v Nairobi, úradne preložený do slovenského jazyka úradným prekladateľom. 
  • Osvedčenie žiadateľa o štátnom občianstve - žiadateľ preukáže štátne občianstvo SR platným cestovným pasom SR, platným občianskym preukazom SR alebo Osvedčením o štátnom občianstve SR (nie staršie ako 6 mesiacov odo dňa vydania).
  • Slovenský sobášny list rodičov - pokiaľ bolo manželstvo uzavreté mimo územia Slovenskej republiky a doposiaľ nebol vystavený slovenský sobášny list, je potrebné požiadať zároveň o zápis manželstva a vydanie sobášneho listu SR. Ak sú rodičia rozvedení, je potrebné predložiť aj právoplatný rozsudok o rozvode vydaný v SR. Ak je rodič vdovcom, predloží aj úmrtný list manžela.
  • Platné doklady totožnosti rodičov dieťaťa t.j. občiansky preukaz alebo cestovný pas. 
  • Predplatená spiatočná obálka do vlastných rúk, ak si žiadateľ nevyzdvihne rodný list osobne.

Pri podaní žiadosti uhradí žiadateľ správny poplatok vo výške 25,- eur. Na zastupiteľskom úrade sa vyberajú správne poplatky v hotovosti v miestnej mene – kenský šiling podľa platného kurzu v čase podania žiadosti.