Overovanie dokladov

Aktualizované 30.05.2022
Publikované 25.05.2022

Overovanie dokladov na použitie v Slovenskej republike

Verejné listiny vydané cudzozemskými orgánmi väčšiny afrických krajín (napr. rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy, diplomy, vysvedčenia, výpisy z registra trestov atď.) musia byť na použitie v Slovenskej republike:

  1. legalizované príslušným Ministerstvom zahraničných vecí a následne
  2. opatrené tzv. superlegalizáciou/vyšším overením, ktoré za správny poplatok vystaví konzulárny úsek zastupiteľského úradu v SR

Bližšie informácie o legalizácii dokladov a apostile v SR 

 

Overovanie podpisov a kópií

V zmysle Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch je konzulárne oddelenie zastupiteľského úradu Slovenskej republiky oprávnené vykonávať funkcie notára. Táto právomoc spočíva v tom, že konzulárne oddelenie zastupiteľského úradu Slovenskej republiky overuje pravosť podpisov a pravosť fotokópií. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky nezodpovedá za obsah overovaných listín.

Overenie pravosti podpisu osoby

Overením pravosti podpisu konzulárne oddelenie zastupiteľského úradu Slovenskej republiky osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručne pred konzulom podpísal. Pri overovaní pravosti podpisu sa vyžaduje osobná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa má overiť a platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas).

Overenie pravosti fotokópie

Overením fotokópie konzulárne oddelenie zastupiteľského úradu Slovenskej republiky osvedčuje, že fotokópia dokladu je totožná s originálom dokladu.

Overenie pravosti prekladu

Overením prekladu zastupiteľský úrad Slovenskej republiky osvedčuje, že preklad dokladu je totožný s pôvodným textom dokladu napísaným v inom jazyku. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Nairobi overuje len dokumenty v slovenčine a angličtine.

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Nairobi nevykonáva preklady dokladov. 

 

Správne poplatky

Výšku správneho poplatku za overovanie dokladov na zastupiteľskom úrade SR stanovuje príloha k Zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisoch v časti XVIII: 

Položka 254
Osvedčenie podpisu na listine a na jej rovnopise, za každý podpis 10 eur
Osvedčenie listín vydaných cudzozemskými orgánmi na použitie v SR (superlegalizácia) 20 eur
Osvedčenie listín vydaných orgánmi SR na použitie v cudzine 20 eur
Osvedčenie podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) 20 eur

 

Položka 255
Vyhotovenie odpisu (fotokópie) listiny vrátane osvedčenia, za každú aj začatú stranu 10 eur
Osvedčenie správnosti predloženého odpisu (fotokópie), za každú aj začatú stranu 10 eur
Osvedčenie správnosti predloženého prekladu, za každú aj začatú stranu 20 eur

 

 

Na zastupiteľskom úrade SR v Nairobi sa vyberajú správne poplatky v hotovosti v miestnej mene – kenský šiling podľa platného kurzu v čase podania žiadosti.