Narodenie dieťaťa

Aktualizované 23.05.2022
Publikované 23.05.2022

K podaniu žiadosti o vystavenie slovenského rodného listu je potrebné:

  • dostaviť sa na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Pretórii osobne;

  • žiadosť vyplniť čitateľne paličkovým písmom;

  • predložiť doklad totožnosti Slovenskej republiky žiadateľa - rodiča (platný cestovný pas Slovenskej republiky alebo občiansky preukaz Slovenskej republiky);

  • predložiť juhoafrický úplný rodný list dieťaťa overený na Department of International Relations and Cooperation formou apostilu - „Apostille“ s osvedčeným prekladom do slovenského jazyka

  • predložiť originály matričných dokladov rodičov (slovenských občanov) - slovenské rodné listy, slovenský sobášny list. Konzulárne oddelenie si vyhotoví fotokópie týchto dokladov a originály vráti;

  • ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, dostavia sa obaja rodičia na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Pretórii za účelom spísania Zápisnice o určení otcovstva a dohode priezviska dieťaťa (v prípade, že tak neurobia, slovenský rodný list dieťaťa bude vystavený bez uvedenia otca dieťaťa);

  • správny poplatok za vystavenie slovenského rodného listu sa platí v hotovosti pri podaní žiadosti na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Pretórii.

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia.

V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.
Poplatok za žiadosť o zápis matričnej udalosti je 25,- eur, resp. ekvivalent v juhoafrických randoch.

Upozornenie:
Veľvyslanectvo neposkytuje telefonické informácie o stave spracovania jednotlivých žiadostí o zápis do osobitnej matriky. Úplné žiadosti podané prostredníctvom zastupiteľského úradu sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike v Bratislave. Po vykonaní zápisu v Slovenskej republike a doručení vydaného úradného matričného výpisu na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pretórii sú jednotliví žiadatelia bezodkladne informovaní o možnosti osobného vyzdvihnutia dokumentu vopred zvolenou formou (mobil, SMS, e-mail), alebo im je priamo zaslaný poštou na vopred zvolenú adresu v Juhoafrickej republike. V prípade naliehavej situácie je možné požiadať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pretórii o informáciu o stave vybavenia žiadosti písomne alebo e-mailom.
 

Formuláre:

rtf
Zápis o narodení
(docx, 61 kB)
Stiahnuť