Štátne občianstvo

Aktualizované 23.05.2022
Publikované 23.05.2022

Podmienky nadobúdania, straty a osvedčovania štátneho občianstva Slovenskej republiky a priestupky na úseku štátneho občianstva Slovenskej republiky upravuje zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších právnych predpisov (v ďalšom texte len „zákon”).

Upozorňujeme na podmienky nadobúdania štátneho občianstva Slovenskej republiky v prípade, že žiadateľ je aj štátny občan Juhoafrickej republiky.

Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa preukazuje:

 • platným osvedčením o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
 • platným občianskym preukazom,
 • platným cestovným pasom, alebo
 • potvrdením o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa nepreukazuje inými dokumentmi (napr. rodným listom, sobášnym listom, vodičským preukazom, potvrdením o trvalom pobyte a pod.) alebo dokladmi, ktorých platnosť uplynula. Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je verejná listina, ktorou sa preukazuje, že osoba v nej uvedená je štátnym občanom Slovenskej republiky. Osvedčenie o štátnom občianstve je jednou z náležitostí k podaniu žiadosti o vydanie cestovného pasu Slovenskej republiky, žiadosti o zápis narodenia alebo uzavretia manželstva do Osobitnej matriky, v prípade, ak osoba, ktorej sa úkon týka, nedisponuje iným platným dokladom preukazujúcim štátnoobčiansky status.

 

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O VYDANIE OSVEDČENIA O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE


Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky vydáva príslušný obvodný úrad v sídle vyššieho územného celku (VÚC) na základe písomnej žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorá sa podáva osobne na obvodnom úrade v sídle VÚC, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky (§ 9a ods. 2 zákona).

Miestna príslušnosť sa spravuje pobytom osoby, o ktorej štátne občianstvo ide. Ak osoba nemá pobyt na území Slovenskej republiky, spravuje sa miestna príslušnosť podľa jej posledného pobytu na území Slovenskej republiky; ak pobyt na území Slovenskej republiky nemala, príslušný je Obvodný úrad Bratislava (§ 16 zákona).

Kto podáva žiadosť

Žiadosť podáva osobne osoba, ktorej štátne občianstvo má byť osvedčené.

Za maloleté dieťa podáva žiadosť osobne zákonný zástupca, poručník alebo opatrovník. V mene osoby, ktorá je rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, podáva žiadosť súdom ustanovený opatrovník.

Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky obsahuje:

 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo (ak ho má pridelené), dátum a miesto narodenia žiadateľa
 • adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky,
 • dátum podania žiadosti a podpis žiadateľa.


Žiadateľ k žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky predloží:

 • platný doklad totožnosti,
 • rodný list žiadateľa (ak je juhoafrický, musí byť tzv. úplný výpis z matriky – unabridged version, vydaný na Department of Home Affairs, overený na Department of International Relations and Cooperation formou apostilu „Apostille“ a úradne preložený do slovenčiny)
 • doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený,
 • ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je vyzvaný obvodným úradom v sídle VÚC na ich predloženie.


Doklady k žiadosti predloží žiadateľ v origináli alebo úradne osvedčenú kópiu. Ak žiadateľ predloží doklady v origináli, obvodný úrad v sídle VÚC, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky z nich po overení údajov vyhotoví kópie a doklady vráti žiadateľovi.

 

DOKLAD TOTOŽNOSTI


Za doklad totožnosti sa na účely žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve považuje príslušným úradom vydaný platný doklad obsahujúci fotografiu držiteľa, ako napríklad cestovný pas (inej krajiny ako Slovensko), vodičský preukaz, povolenie k pobytu. V prípade, že žiadateľ vlastní iba neplatný cestovný pas alebo občiansky preukaz Slovenskej republiky, k žiadosti je potrebné priložiť jeho fotokópiu ako podporný doklad.
Ak slovenský občan nedisponuje žiadnym z platných dokladov totožnosti uvedených vyššie, podáva žiadosť o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve (podrobnosti nižšie).

 

PLATNOSŤ OSVEDČENIA O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE


Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky sa vydáva na tlačive, ktoré vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky spravidla do 30-tich dní od podania žiadosti (dňom podania žiadosti sa rozumie deň, keď táto žiadosť bola doručená príslušnému obvodnému úradu v sídle VÚC). Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je platné 6 mesiacov odo dňa vydania a len v podobe originálu.
Ak sa zistilo, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, obvodný úrad v sídle VÚC žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve zamietne a písomne odôvodní, prečo nemožno žiadosti vyhovieť.
Osvedčenie o štátnom občianstve stráca platnosť dňom doručenia listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, ak zákon neustanovuje inak. Osvedčenie o štátnom občianstve stráca platnosť stratou štátneho občianstva Slovenskej republiky.
Ak sa po vydaní osvedčenia o štátnom občianstve preukáže, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, osvedčenie o štátnom občianstve je neplatné odo dňa jeho vydania. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznámi túto skutočnosť žiadateľovi, ktorý je povinný vydané osvedčenie vrátiť ministerstvu do 30-tich dní od doručenia oznámenia. Ministerstvo vnútra vedie evidenciu neplatných osvedčení o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

 

POVINNOSTI ŽIADATEĽA O VYDANIE OSVEDČENIA/POTVRDENIA O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE A PRIESTUPKY


Žiadateľ je povinný bezodkladne oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky alebo obvodnému úradu v sídle VÚC každú zmenu osobných údajov a osobného stavu. Nesplnenie uvedenej povinnosti sa považuje za priestupok, za ktorý sa uloží pokuta od 33,- eur do 331,- eur. Priestupku sa dopustí i ten, kto nevráti vydané osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 30-tich dní od doručenia oznámenia ministerstva, ak sa po vydaní osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky preukáže, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky. Za uvedený priestupok sa uloží pokuta vo výške 3319,- eur.

 

POTVRDENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE SR


Obvodný úrad v sídle VÚC vydáva na základe písomnej žiadosti podanej na obvodnom úrade v sídle VÚC, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti. Žiadosť môže podať orgán verejnej moci, právnická osoba alebo fyzická osoba, ak preukáže právny dôvod, pre ktorý sa má potvrdenie vydať.

Žiadosť o Potvrdenie o štátnom občianstve podá žiadateľ, ktorý nedisponuje platným dokladom o štátnom občianstve ani iným platným dokladom totožnosti a z uvedeného dôvodu nemôže podať žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve. Potvrdenie o štátnom občianstve slovenské policajné orgány v súvislosti s podaním žiadosti o vydanie cestovného pasu akceptujú ako doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Potvrdenie o štátnom občianstve nesmie byť v deň podania žiadosti o vydanie cestovného pasu staršie ako 6 mesiacov. Žiadosť o vydanie potvrdenia sa podáva na rovnakom tlačive a je k nemu potrebné priložiť podporné doklady, rovnako ako v prípade žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve.

 

SPRÁVNE POPLATKY


Výšku správneho poplatku za žiadosť o vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky podanú na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky stanovuje príloha k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisoch v časti XVIII:

 • Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky – poplatok 10,- eur,
 • Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti – poplatok 10,- eur.


Na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Pretórii sa vyberajú správne poplatky v miestnej mene ZAR.

rtf
Žiadosť o o zistenie štátneho občianstva SR a vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve SR
(docx, 124 kB)
Stiahnuť