1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Štátne občianstvo
 5. Nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu po 1. apríli 2022 

Nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu po 1. apríli 2022 

Slovenské štátne občianstvo nestratíte, ak ste nadobudli štátne občianstvo cudzieho štátu po 1. apríli 2022 jedným z nasledujúcich spôsobov:   

 • narodením, 
 • osvojením, 
 • udelením počas trvania manželstva so štátnym občanom cudzieho štátu, 
 • nadobudnutím u maloletého dieťaťa, 
 • udelením, a to za predpokladu, že občan SR mal registrovaný, trvalý alebo obvyklý pobyt aspoň 5 rokov pred nadobudnutím štátneho občianstva v tomto štáte. 

 

Oznamovacia povinnosť

Nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva ste však povinný/-á písomne oznámiť (aj za dieťa) Ministerstvu vnútra SR do 90 dní odo dňa jeho nadobudnutia.   

Oznámenie o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva môžete vykonať aj prostredníctvom veľvyslanectva Slovenskej republiky. 

 

Aké dokumenty budete potrebovať

​​​​​​​Vyplnené tlačivo:

Oznámenie o nadobudnutí štátneho občianstva cudzieho štátu
Word 30.6 kB, 2.5.2023, 6159 stiahnutí
Stiahnuť

A v závislosti od spôsobu nadobudnutia nasledovné listiny:

1. narodením 

 • rodný list cudzieho štátu opatrený apostilom či superleglizáciou. Rodný list vydaný členským štátom EÚ sa predkladá bez apostilu či superlegalizácie,, musí k nemu však byť priložený úradný preklad do slovenského jazyka alebo viacjazyčný formulár; 
 • doklad potvrdzujúci nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu napr. doklad totožnosti či naturalizačná listina; 
 • platný doklad SR rodiča 
 • a platný doklad totožnosti druhého rodiča – občana cudzieho štátu), 

  
2. osvojením 

 • doklad potvrdzujúci osvojenie osvedčený apostilom či superlegalizáciou 
 • a platné doklady totožnosti osvojiteľov 

  
3. udelením - občan Slovenskej republiky mal registrovaný, trvalý alebo obvyklý pobyt aspoň 5 rokov pred nadobudnutím štátneho občianstva v tomto štáte 

 • doklad potvrdzujúci nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu, 
 • prípadne aj doklad totožnosti ak ním disponuje; 
 • hodnoverný doklad vydaný štátom, ktorého občianstvo nadobudol potvrdzujúci aspoň 5 ročný pobyt osvedčený apostilom či superlegalizáciou s osvedčeným prekladom do slovenského jazyka ALEBO hodnoverný doklad vydaný štátom, ktorého občianstvo žiadateľ nadobudol potvrdzujúci aspoň 5 ročný pobyt spolu s čestným vyhlásením žiadateľa o tom, že jeho pobyt na území štátu, ktorého občianstvo nadobudol je dlhší ako 5 rokov.