Vydávanie pasu v zahraničí

Detailné informácie o e-službe

Popis

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o cestovný pas a rezervovať si stretnutie na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky, príslušnom pre krajinu, v ktorej sa občan nachádza.


Výstupom služby je odovzdanie cestovného pasu občanovi Slovenskej republiky v zahraničí. V prípade použitia eID karty prebieha komunikácia s občanom prostredníctvom eDesk schránky, vďaka čomu sa urýchli proces podania žiadosti a výrazne sa zníži riziko, že žiadateľ pri podávaní žiadosti musí prísť na zastupiteľský úrad viackrát. Službu je však možné využiť aj bez použitia eID karty. Zaručený elektronický podpis občana sa pre spracovanie elektronického formulára nevyžaduje. Služba je dostupná 24 hodín denne.

Služba je spoplatnená na zastupiteľskom úrade. Výška poplatku je definovaná príslušným zastupiteľským úradom v lokálnej mene podľa krajiny, kde zastupiteľský úrad sídli.
Informácie o poplatkoch nájdete na stránkach jednotlivých zastupiteľských úradov.

Žiadosť o cestovný pas podáva občan Slovenskej republiky. V prípade, že občan dovŕšil vek 15 rokov, ale je mladší ako 18 rokov, je potrebné pripojiť k žiadosti o cestovný pas súhlas zákonného zástupcu, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárneho orgánu zariadenia na výkon – rozhodnutia súdu, poručníka alebo opatrovníka s ich osvedčeným podpisom. Za občana Slovenskej republiky mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca.


Aké doklady budete potrebovať

Pre úspešné vybavenie služby sú potrebné nasledovné doklady:
 • platný doklad totožnosti, z ktorého sú zrejmé údaje o štátnom občianstve Slovenskej republiky (cestovný pas alebo občiansky preukaz),
 • originál osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve nie starší ako 6 mesiacov (ak žiadateľ má doklad totožnosti po dobe platnosti),
 • sobášny list žiadateľa vydaný v Slovenskej republike (ak priezvisko nadobudnuté sobášom je iné ako v predloženom doklade totožnosti) alebo doklad o povolení zmeny mena resp. priezviska vydaný v Slovenskej republiky, doklad o udelení akademického titulu (ak titul nie je zapísaný v predloženom doklade totožnosti), skôr vydaný cestovný pas,
 • pri žiadosti o cestovný pas pre dieťa podáva žiadosť zákonný zástupca a predkladá platný doklad totožnosti zákonného zástupcu a originál rodného listu dieťaťa vydaný v Slovenskej republike,
 • ak žiadateľ o cestovný pas je občan starší ako 15 rokov a mladší ako 18 rokov, je povinný pripojiť k žiadosti o vydanie cestovného dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárneho orgánu zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, poručníka alebo opatrovníka s ich osvedčeným podpisom.
  Súhlas zákonného zástupcu možno nahradiť rozhodnutím súdu. V prípade, že žiadatelia sú poručníci, musia predložiť aj rozhodnutie súdu (ak ide o súd iného štátu, rozhodnutie musí byť opatrené vyšším overením či superlegalizáciou a doplnené prekladom do slovenského jazyka).
 • iné doklady (napr. nahlásenie straty/odcudzenia na policajnom útvare).


Kroky pre použitie elektronickej služby

V nasledujúcich bodoch sú uvedené stručné kroky, ktoré musíte vykonať ak chcete využiť elektronickú službu pre žiadosť o cestovný pas v zahraničí.
 1. Vyplnenie elektronického formulára (krok je voliteľný, avšak odoslanie vyplneného elektronického formulára skráti váš čas strávený na zastupiteľskom úrade).
 2. Rezervácia stretnutia na príslušnom zastupiteľskom úrade – po odoslaní rezervácie príde do vašej eDesk schránky (prípadne e-mail) správa pre potvrdenie rezervácie stretnutia. Aby bola rezervácia platná, je nutné ju potvrdiť. V prípade, že vaše doklady totožnosti sú pred ukončením platnosti, rezervujte si stretnutie na zastupiteľskom úrade čo najskôr.
 3. Odoslanie elektronického formulára a rezervácie na príslušný zastupiteľský úrad.

Kroky po využití elektronickej služby

V prípade, že ste odoslali elektronický formulár pre žiadosť o cestovný pas a rezerváciu, bude potrebné aby ste vykonali ešte nasledovné aktivity:
 1. Komunikácia s pracovníkom zastupiteľského úradu – v prípade, že odoslaný elektronický formulár má nedostatky, kontaktuje vás pracovník zastupiteľského úradu pre odstránenie nezrovnalostí ešte pred vaším príchodom na zastupiteľský úrad. Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom eDesk schránky v prípade, že žiadosť ste odosielali po prihlásení sa eID kartou alebo prostredníctvom e-mailu, ktorý ste uviedli v kontaktných údajoch v prípade, že ste neboli prihlásený.
 2. Návšteva zastupiteľského úradu – na zastupiteľský úrad príďte v čase rezervácie, pričom musíte predložiť všetky potrebné dokumenty uvedené v popise služby. Pri návšteve budú zosnímane vaše biometrické údaje a podpíšete žiadosť o cestovný pas, predvyplnenú v prípade, že ste spolu s rezerváciou odoslali aj vyplnený elektronický formulár. Žiadateľ je povinný si na rezervované stretnutie priniesť všetky potrebné doklady uvedené v popise služby a na príslušnom formulári. Bez týchto dokladov nemusí byť žiadosť na stretnutí úspešne vybavená.
 3. Prevzatie cestovného pasu - cestovný doklad vyhotovený na základe žiadosti podanej na zastupiteľskom úrade sa doručí na zastupiteľský úrad, na ktorom si ho prevezmete. V odôvodnenom prípade môže zastupiteľský úrad cestovný doklad doručiť na adresu vami určenú, ak o to požiadate a možno preukázateľne zabezpečiť prevzatie cestovného dokladu žiadateľom.

Cestovné pasy s odchýlkou zápisu údajov v čipe


Základné informácie

Povinný poplatok
Áno
Potreba rezervácie
Áno
Legislatíva
Služba je poskytovaná podľa zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Autentifikácie / nástupcovia

Potreba prihlásenia cez eID
Nie

Vyplnenie elektronického formulára