Podávanie žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR v zahraničí

Detailné informácie o e-službe

Popis

Služba je určená pre osoby, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky a o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky žiadajú počas svojho pobytu v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať podanie žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky v zahraničí príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza – zoznam zastupiteľských úradov zoznam ZÚ. Výstupom služby je odovzdanie dokladu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky žiadateľovi v zahraničí. Služba je dostupná 24 hodín denne.

Služba je spoplatnená na zastupiteľskom úrade po udelení štátneho občianstva. Výška poplatku je definovaná príslušným zastupiteľským úradom spravidla v lokálnej mene podľa krajiny, kde zastupiteľský úrad sídli. Bližšie informácie o poplatkoch pre jednotlivé zastupiteľské úrady nájdete na stránkach jednotlivých zastupiteľských úradov – zoznam ZÚ.

Pre úspešné vybavenie služby sú potrebné nasledovné doklady:
 • životopis,
 • doklad totožnosti,
 • rodný list,
 • doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený,
 • doklad o pobyte na území Slovenskej republiky, a ak ide o bývalého občana, doklad o poslednom trvalom pobyte na území Slovenskej republiky alebo čestné vyhlásenie o tomto pobyte,
 • doklad o bezúhonnosti nie je starší ako šesť mesiacov, ktorým je odpis z registra trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom, a odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, alebo iný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušnými orgánmi týchto štátov,
 • listinu o prepustení zo štátneho zväzku Československej republiky, Československej socialistickej republiky alebo Slovenskej republiky naturalizačný certifikát, alebo potvrdenie o nadobudnutí štátneho občianstva iného štátu, ak žiadateľ je bývalým občanom,
 • osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, ak má toto postavenie,
tieto ďalšie doklady:
 • potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov,
 • výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra,
 • potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a kópiu pracovnej zmluvy,
 • potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie a dĺžke trvania poistného vzťahu,
 • potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov a o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie,
 • potvrdenie o štúdiu,
 • potvrdenie o poberaní dôchodku,
 • potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie,
 • potvrdenie o zdroji príjmov postačujúcich na financovanie pobytu žiadateľa a jemu blízkych osôb na území Slovenskej republiky, ak je dobrovoľne nezamestnaný,
 • ďalšie doklady, ak sú potrebné na rozhodnutie vo veci.

Kroky pre použitie elektronickej služby
V nasledujúcich bodoch sú uvedené stručné kroky, ktoré musíte vykonať ak chcete využiť elektronickú službu pre podanie žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky v zahraničí. Podrobný popis pre použitie elektronických služieb MZVaEZ SR nájdete v dokumente Používateľská príručka elektronických služieb, ktorý sa nachádza na stránke podanie žiadosti
 1. Vyplnenie elektronického formulára (krok je voliteľný, avšak odoslanie vyplneného elektronického formulára skráti Váš strávený čas na zastupiteľskom úrade)
 2. Rezervácia stretnutia na príslušnom zastupiteľskom úrade – po odoslaní rezervácie príde do Vašej eDesk schránky (prípadne e-mailovej schránky) správa pre potvrdenie rezervácie stretnutia. Aby bola rezervácia platná, je nutné ju potvrdiť.
 3. Odoslanie elektronického formulára a rezervácie na príslušný zastupiteľský úrad

Kroky po využití elektronickej služby
V prípade, že ste odoslali elektronický formulár pre podanie žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky v zahraničí a rezerváciu, bude potrebné, aby ste vykonali ešte nasledovné aktivity:
 1. Komunikácia s pracovníkom zastupiteľského úradu – v prípade, že odoslaný elektronický formulár má nedostatky, kontaktuje Vás pracovník zastupiteľského úradu pre odstránenie nezrovnalostí ešte pred Vaším príchodom na zastupiteľský úrad. Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom e-mailu, ktorý ste uviedli v kontaktných údajoch v prípade, že ste neboli prihlásený. 
 2. Návšteva zastupiteľského úradu – na zastupiteľský úrad príďte v čase rezervácie, pričom musíte predložiť všetky potrebné dokumenty uvedené v popise služby. Pri návšteve podpíšete žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky v zahraničí, predvyplnenú v prípade, že ste spolu s rezerváciou odoslali aj vyplnený elektronický formulár. 
 3. Prevzatie dokladu – Listina o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky, vyhotovená na základe žiadosti podanej na zastupiteľskom úrade sa doručí na zastupiteľský úrad, na ktorom si ho prevezmete.

Základné informácie

Povinný poplatok
Áno
Potreba rezervácie
Áno
Legislatíva
Služba je poskytovaná podľa zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky

Autentifikácie / nástupcovia

Potreba prihlásenia cez eID
Nie

Vyplnenie elektronického formulára