Rezervácia termínu návštevy pre odhlásenie z trvalého pobytu v SR

Detailné informácie o e-službe

Popis

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné rezervovať termín návštevy príslušného zastupiteľského úradu Slovenskej republiky pre odhlásenie z trvalého pobytu v SR vzhľadom na krajinu, v ktorej sa občan nachádza – zoznam zastupiteľských úradov zoznam ZÚ. V prípade odovzdania OP je výstupom Potvrdenie o občianskom preukaze.

Služba je spoplatnená na zastupiteľskom úrade. Výška poplatku je definovaná príslušným zastupiteľským úradom v lokálnej mene podľa krajiny, v ktorej zastupiteľský úrad sídli. Aktuálny sadzobník poplatkov nájdete tu sadzobník. Bližšie informácie o poplatkoch pre jednotlivé zastupiteľské úrady nájdete na stránkach jednotlivých zastupiteľských úradov – zoznam ZÚ.

Odhlásenie z trvalého pobytu v SR podáva občan Slovenskej republiky. V prípade, že občan dovŕšil vek 15 rokov, ale je mladší ako 18 rokov, je potrebné pripojiť k žiadosti súhlas zákonného zástupcu, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárneho orgánu zariadenia na výkon – rozhodnutia súdu, poručníka alebo opatrovníka s ich osvedčeným podpisom. Za občana Slovenskej republiky mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca. V prípade odhlásenia osoby mladšej ako 18 sa vyžaduje súhlas oboch rodičov, pokiaľ nebolo dieťa zverené rozhodnutím príslušného orgánu inej osobe.

Pre úspešné vybavenie služby sú potrebné nasledovné doklady:

  • platný doklad totožnosti, z ktorého sú zrejmé údaje o štátnom občianstve Slovenskej republiky (cestovný pas alebo občiansky preukaz);
Kroky pre použitie elektronickej služby

Ak chcete využiť elektronickú službu pre rezerváciu termínu návštevy ZÚ SR pre odhlásenie z trvalého pobytu v SR, vyplňte údaje potrebné pre rezerváciu termínu návštevy. Po odoslaní rezervácie príde do Vašej e-mailovej schránky správa s potvrdením rezervácie termínu.

Základné informácie

Povinný poplatok
Áno
Potreba rezervácie
Áno
Legislatíva
Služba je poskytovaná podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Autentifikácie / nástupcovia

Potreba prihlásenia cez eID
Nie