Podávanie žiadostí o registráciu matričnej udalosti v zahraničí - žiadosť o zmenu mena a priezviska

Detailné informácie o e-službe

Popis

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o zmenu mena a priezviska do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR, príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza – zoznam zastupiteľských úradov zoznam ZÚ. Výstupom služby je odovzdanie matričného dokladu občanovi Slovenskej republiky v zahraničí. V prípade použitia eID karty prebieha komunikácia s občanom prostredníctvom eDesk schránky, vďaka čomu sa urýchli proces podania žiadosti a výrazne sa zníži riziko, že žiadateľ pri podávaní žiadosti musí prísť na zastupiteľský úrad viackrát. Službu je však možné využiť aj bez použitia eID karty. Zaručený elektronický podpis občana sa pre spracovania elektronického formulára nevyžaduje. Služba je dostupná 24 hodín denne.

Služba je spoplatnená na zastupiteľskom úrade. Výška poplatku je definovaná príslušným zastupiteľským úradom v lokálnej mene podľa krajiny, kde zastupiteľský úrad sídli. Aktuálny sadzobník poplatkov nájdete tu sadzobník. Bližšie informácie o poplatkoch pre jednotlivé zastupiteľské úrady nájdete na stránkach jednotlivých zastupiteľských úradov – zoznam ZÚ.

Pre úspešné vybavenie služby sú potrebné nasledovné doklady:
 • rodný list osoby, ktorej sa žiadosť týka,
 • sobášny list, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je ženatý muž alebo vydatá žena,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je rozvedená,
 • úmrtný list manžela, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je vdovec alebo vdova,
 • občiansky preukaz osoby, ktorej sa žiadosť týka, ak ho má mať,
 • iný doklad totožnosti osoby, ktorej sa žiadosť týka,
 • doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby, ktorej sa žiadosť týka, ak ho má mať,
 • verejná listina alebo doklad o štátnom občianstve aj iného štátu, ak ide o zmenu mena alebo zmenu priezviska občana SR, ktorý je aj štátnym občanom iného štátu a zmenou sa má dosiahnuť meno v tvare, ktorý je v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou tohto iného štátu, alebo ak ide o občana SR, ktorý je aj štátnym občanom iného štátu a zmenou sa má dosiahnuť priezvisko v tvare, ktorý je v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou tohto iného štátu,
 • čestné vyhlásenie s osvedčeným podpisom druhého rodiča, že súhlasí s povolením zmeny mena alebo priezviska pre svoje maloleté dieťa, (ak rodičia nežijú spolu, alebo jeden z nich je cudzí štátny občan, na ktorého sa tento nevzťahuje zákon č. 300/1993 Zb. o zmene mena a priezviska v znení neskorších predpisov),
 • pri zmene mena/priezviska maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s úradným osvedčením jeho podpisu,
 • ďalšie doklady vyžiadané správnym orgánom, nevyhnutné rozhodnutie o žiadosti.

Kroky pre použitie elektronickej služby
V nasledujúcich bodoch sú uvedené stručné kroky, ktoré musíte vykonať ak chcete využiť elektronickú službu pre žiadosť o zmene mena a priezviska. Podrobný popis pre použitie elektronických služieb MZVaEZ SR nájdete v dokumente Používateľská príručka elektronických služieb, ktorý sa nachádza na stránke podanie žiadosti
 1. Vyplnenie elektronického formulára (krok je voliteľný, avšak odoslanie vyplneného elektronického formulára skráti Váš strávený čas na zastupiteľskom úrade)
 2. Rezervácia stretnutia na príslušnom zastupiteľskom úrade – po odoslaní rezervácie príde do Vašej eDesk schránky (prípadne e-mail) správa pre potvrdenie rezervácie stretnutia. Aby bola rezervácia platná, je nutné ju potvrdiť. V prípade, že Vaše doklady totožnosti sú pred ukončením platnosti, rezervujte si stretnutie na zastupiteľskom úrade čo najskôr.
 3. Odoslanie elektronického formulára a rezervácie na príslušný zastupiteľský úrad

Kroky po využití elektronickej služby
V prípade, že ste odoslali elektronický formulár žiadosti a rezerváciu, bude potrebné aby ste vykonali ešte nasledovné aktivity:
 1. Komunikácia s pracovníkom ZÚ – v prípade, že odoslaný elektronický formulár má nedostatky, kontaktuje Vás pracovník ZÚ pre odstránenie nezrovnalostí ešte pred Vaším príchodom na zastupiteľský úrad. Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom eDesk schránky v prípade, že žiadosť ste odosielali po prihlásení sa eID kartou alebo prostredníctvom e-mailu, ktorý ste uviedli v kontaktných údajoch v prípade, že ste neboli prihlásený. 
 2. Návšteva zastupiteľského úradu – na zastupiteľský úrad príďte v čase rezervácie, pričom musíte predložiť všetky potrebné dokumenty uvedené v popise služby. Pri návšteve podpíšete žiadosť, predvyplnenú v prípade, že ste spolu s rezerváciou odoslali aj vyplnený elektronický formulár. Žiadateľ je povinný si na rezervované stretnutie priniesť všetky potrebné doklady uvedené v popise služby a na príslušnom formulári. Bez týchto dokladov nemusí byť žiadosť na stretnutí úspešne vybavená.
 3. Prevzatie matričného dokladu – matričný doklad je doručený na zastupiteľský úrad, kde bola podaná žiadosť. Zastupiteľský úrad Vás kontaktuje pre prevzatie matričného dokladu. 

Základné informácie

Povinný poplatok
Áno
Potreba rezervácie
Áno
Legislatíva
Služba je poskytovaná podľa zákona č. 300/1993 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

Autentifikácie / nástupcovia

Potreba prihlásenia cez eID
Nie

Vyplnenie elektronického formulára