Občiansky preukaz

Aktualizované 28.06.2022
Publikované 23.05.2022

Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil vek 15 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je povinný byť držiteľom občianskeho preukazu.  Držiteľom občianskeho preukazu môže byť aj občan mladší ako 15 rokov a občan, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

 

Náležitosti podania žiadosti o občiansky preukaz

Na zastupiteľskom úrade podáva žiadosť o vydanie občianskeho preukazu:

a) osobne občan najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov;

b) osobne občan starší ako 15 rokov z dôvodu uplynutia platnosti občianskeho preukazu najskôr 180 dní pred uplynutím platnosti skôr vydaného občianskeho preukazu;

c) zákonný zástupca za občana mladšieho 15 rokov, okrem podania žiadosti najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov podľa písm. a);

d) štatutárny zástupca zariadenia na výkon rozhodnutia súdu za občana mladšieho ako 15 rokov, pre ktorého sa vykonávajú opatrenia v zariadení pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu alebo ním splnomocnená osoba, okrem podania žiadosti najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov podľa písm. a);

e) fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o maloleté dieťa na základe rozhodnutia súdu, okrem podania žiadosti najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov podľa písm. a);

f) opatrovník, za občana, ktorý z dôvodu obmedzenia spôsobilosti na právne úkony nemôže podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu;

g) iná osoba za občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko alebo psychického ochorenia nemôže osobne podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Na zastupiteľskom úrade nie je možné požiadať o vyhotovenie občianskeho preukazu urýchlene do dvoch pracovných dní.

 

Doklady potrebné k podaniu žiadosti

a) rodný list, doklad o rodnom čísle, ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo, alebo úradný výpis z osobitnej matriky, ktorý sa predkladá namiesto matričného dokladu orgánu cudzieho štátu;

b) skôr vydaný občiansky preukaz, ak existuje;

c) doklad potvrdzujúci štátne občianstvo,

d) potvrdenie o pobyte; občan s pobytom v zahraničí predkladá potvrdenie o evidovanom pobyte s uvedením adresy vydané úradom v zahraničí, pričom ak je potvrdenie v inom ako v slovenskom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa aj jeho osvedčený preklad do štátneho jazyka; ak zamestnanec zastupiteľského úradu dokáže jednoznačne posúdiť informácie uvedené v potvrdení o evidovanom pobyte jeho osvedčený preklad nemusí požadovať;

e) ďalšie doklady, na základe ktorých je možné uviesť požadovaný údaj v občianskom preukaze
Doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu sa predkladajú v prvopise, osvedčenom odpise alebo v osvedčenej kópii.

Žiadateľ je povinný pri podaní žiadosti podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre, podpisu, zadať svoj bezpečnostný osobný kód; a uhradiť správny poplatok 15 eur, v prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia 30 eur resp. 50 eur, ak k tomu došlo opakovane v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch (poplatok sa platí v NIS podľa platného kurzu v čase podania žiadosti).

 

Prevzatie vyhotoveného občianskeho preukazu

Žiadateľ preberá vyhotovený občiansky preukaz osobne. Občiansky preukaz môže naďalej prevziať za občana staršieho ako 15 rokov blízka osoba jeho držiteľa (podľa § 116 Občianskeho zákonníka) alebo osoba, ktorú pri podaní žiadosti splnomocní na prevzatie občianskeho preukaz, bez osvedčeného plnomocenstva.

Za občana mladšieho ako 15 rokov preberá občiansky preukaz zákonný zástupca alebo osoba, ktorá podala žiadosť a tá sa nemôže dať zastupovať s výnimkou štatutárneho orgánu zariadenia na výkon rozhodnutia súdu.

Za občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony preberá občiansky preukaz jeho opatrovník a prevzatie potvrdí svojím podpisom. V prípade, že opatrovník nie je občanom Slovenskej republiky, predkladá identifikačný doklad vydaný príslušnou krajinou a doklad, ktorým preukazuje opatrovníctvo k osobe pozbavenej spôsobilosti na právne úkony.

Veľvyslanectvo má možnosť v odôvodnenom prípade občiansky preukaz doručiť na adresu určenú občanom, ak o to občan požiada a možno preukázateľne zabezpečiť prevzatie občianskeho preukazu občanom.

 

Odovzdanie občianskeho preukazu

Občan je povinný odovzdať zastupiteľskému úradu neplatný občiansky preukaz najneskôr pri prevzatí občianskeho preukazu.

Pri strate štátneho občianstva Slovenskej republiky je osoba povinná odovzdať občiansky preukaz bezodkladne.

Občan, ktorý ohlásil skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky prostredníctvom zastupiteľského úradu, je povinný odovzdať občiansky preukaz veľvyslanectvu.

 

 

Lehota

Lehota na vystavenie občianskeho preukazu je cca 30 dní. Do tejto lehoty nie je započítané doručenie hotového dokladu na veľvyslanectvo. Veľvyslanectvo nemá možnosť stanovenú lehotu skrátiť.
Veľvyslanectvo má možnosť v odôvodnenom prípade občiansky preukaz doručiť na adresu určenú občanom, ak o to občan požiada a možno preukázateľne zabezpečiť prevzatie občianskeho preukazu občanom.

⃰Elektronická identifikačná karta - eID je typom občianskeho preukazu s elektronickým kontaktným čipom, ktorý slúži občanom nielen na preukazovanie totožnosti pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami a ako cestovný doklad do krajín, ktorého ho ako taký uznávajú, ale poskytuje i možnosť preukazovania totožnosti v elektronickom prostredí (služba e-Government). Pri podaní žiadosti o vydanie eID občan zadáva bezpečnostný osobný kód.

Bezpečnostný osobný kód je kombináciou šiestich číslic. Občan starší ako 15 rokov je povinný zvoliť si bezpečnostný osobný kód pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu. Za občana, ktorý má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, je povinný zvoliť bezpečnostný osobný kód ten, kto za túto osobu podáva žiadosť o vydanie občianskeho preukazu, pri podaní žiadosti. Za občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko alebo psychického ochorenia nemôže osobne podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu je povinný zvoliť bezpečnostný osobný kód ten, kto za túto osobu občiansky preukaz preberá, pri jeho prevzatí.

 

Informácie týkajúce sa eID karty