Karanténa, výnimky a podmienky návratu do SR

 

Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 9. 6. 2020 v platnom znení sa všetkým osobám, ktoré od 10. júna 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú nižšie, nariaďuje, aby pri prekročení hraníc SR odovzdali negatívny výsledok RT-PCR testu (potvrdenie o negativite testu) na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín príslušníkovi Policajného zboru SR.  
 

Alternatívne, po vstupe na územie SR hraničnými priechodmi, na ktorých sa nevykonáva kontrola, je potrebné bezodkladne odovzdať negatívny výsledok na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Uvedený výsledok musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený. Následne sa týmto osobám nariaďuje domáca izolácia do doby získania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.
 

Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 sa je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. (V prípade, ak osoba nemá pobyt na území Slovenskej republiky, izoláciu môže absolvovať napr. aj v hotelovom alebo inom ubytovacom zariadení.)

 

 
Zoznam krajín, ktoré odborné konzílium považuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie za bezpečné

 • Bulharská republika
 • Cyperská republika
 • Česká republika
 • Čierna Hora
 • Dánske kráľovstvo
 • Estónska republika
 • Faerské ostrovy 
 • Fínska republika
 • Helénska republika (Grécko)
 • Chorvátska republika
 • Islandská republika
 • Lichtenštajnské kniežatstvo
 • Litovská republika
 • Lotyšská republika
 • Maďarsko
 • Maltská republika
 • Monacké kniežactvo
 • Nemecká spolková republika
 • Nórske kráľovstvo
 • Poľská republika - S ohľadom na epidemiologickú situáciu sa dôrazne odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do oblasti Sliezskeho vojvodstva.
 • Rakúska republika
 • Slovinská republika
 • Švajčiarska konfederácia

 
Na osoby prichádzajúce z vyššie uvedených krajín nevzťahuje domáca izolácia či povinnosť predložiť negatívny test na COVID-19.

 

Zoznam tzv. bezpečných krajín epidemiológovia pravidelne posudzujú a aktualizujú.
 
Pri príchode z ostatných krajín je potrebné, aby sa osoby preukázali negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR, ktorému je potrebné prihlásiť sa hneď po príchode domov.
 
Následne osoby zotrvajú v izolácii. Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR zabezpečí, aby tieto osoby najskôr na piaty deň po príchode absolvovali test na ochorenie COVID-19. Ak bude výsledok testu negatívny, domáca izolácia sa skončí.
 

Skončila sa povinnosť štátnej karantény a využívanie aplikácie eKaranténa.
 

Informácie o výnimkách sú uvedené v platnom opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

 

pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4739/2020 - zrušenie štátnej karantény  (pdf; 157.23 KB)

 

docx Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/5089/2020 zo dňa 19. 6. 2020  (docx; 26.07 KB)

 

 

 

 

Žiadosti o výnimky z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia predpokladá sériu výnimiek, ktoré sú po splnení podmienok priamo uplatniteľné občanmi.

Nad rámec týchto ustanovení môžu členovia vlády SR v odôvodnených prípadoch požiadať Úrad verejného zdravotníctva SR o udelenie výnimky.

Žiadosti o udelenie výnimky na základe opatrenia podľa bodu 6 je možné zasielať podpísané na e-mailovú adresu:

 

karantena-navraty@mzv.sk,

 

a to výlučne v prípadoch, ktoré spadajú do vecnej pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

 

doc Vzor žiadosti o udelenie výnimky  (doc; 47.10 KB)

 

Výnimku udeľuje Úrad verejného zdravotníctva SR na základe odôvodnenej písomnej žiadosti príslušného ministra. Ak Úrad verejného zdravotníctva SR výnimku schváli, bude vám zaslaná spätne mailom. Úplnú žiadosť aj s prílohami je potrebné zaslať minimálne v predstihu troch pracovných dní od dátumu požadovaného vstupu.

Podmienkou udelenia výnimky na vstup na územie Slovenskej republiky je preukázanie sa negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín.

Súčasne žiadame občanov, aby všetky okolnosti hodné osobitého zreteľa uvedené v žiadosti boli doložené podpornou dokumentáciou, ktorou občan svoje tvrdenia podloží. V opačnom prípade nebude možné považovať žiadosť za úplnú.

V zmysle opatrenia má minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR možnosť požiadať o výnimku výlučne v oblasti svojej vecnej pôsobnosti. V prípade vecnej príslušnosti iných rezortov je potrebné obrátiť sa priamo na tieto rezorty.

 

Informácie o postupe pre udelenie výnimky na webových stránkach konkrétnych rezortov:

 

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 25.6.2020 Dátum vytvorenia: 4.4.2020