Konkurencieschopnosť

​Rada pre konkurencieschopnosť (COMPET)

Rada pre konkurencieschopnosť pracuje na zvyšovaní konkurencieschopnosti a rastu v EÚ. Na zasadnutiach Rady pre konkurencieschopnosť sa v závislosti od programu stretávajú ministri zodpovední za obchod, hospodárstvo, priemysel, výskum a inováciu a kozmický priestor zo všetkých členských štátov. Na zasadnutiach sa zúčastňujú aj príslušní európski komisári. Zasadnutia sa konajú najmenej štyrikrát za rok. Rada sa v rámci svojej úlohy pri vytváraní politík usiluje o podporu konkurencieschopnosti a rastu v EÚ. Zaoberá sa pritom rôznymi oblasťami politík, ako sú vnútorný trh, priemysel, výskum a inovácia a kozmický priestor. 

 

Na vnútornom trhu Rada ako zákonodarca pracuje na odstránení prekážok, ktoré bránia cezhraničnému toku výrobkov, pracovnej sily, kapitálu a služieb. V oblasti priemyslu Rada spája horizontálny prístup, ktorého cieľom je integrácia aspektov priemyselnej politiky do všetkých ostatných súvisiacich politík EÚ, s individuálnym prístupom k odvetviam, ktorý zohľadňuje osobitné potreby každého odvetvia. Rada sa snaží o zlepšenie podnikateľského prostredia, predovšetkým pre malé a stredné podniky. Robí tak prostredníctvom spolurozhodovania o osobitných opatreniach, ktoré sú zamerané na malé a stredné podniky, ako je napríklad prístup k financovaniu, znižovanie miery byrokracie a podpora inovácie. Pokiaľ ide o výskum, inováciu a kozmický priestor, Rada sa usiluje o posilnenie vedeckej a technologickej základne Európskeho priemyslu, čím podporuje jeho medzinárodnú konkurencieschopnosť aj hospodársky rast a tvorbu pracovných miest. Tiež spolupracuje s Európskou vesmírnou agentúrou na vývoji európskej politiky v oblasti kozmického priestoru.

 

Rada pre konkurencieschopnosť

 

Dátum poslednej aktualizácie: 15.4.2019 Dátum vytvorenia: 2.4.2014