Všeobecné informácie

V súlade so zákonom č. 55/2017 z 1. februára 2017 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 z 19. mája 2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zverejňuje voľné pracovné miesta na portáli https://open.slovensko.sk/ 

časť „výberové konania“.  

 

Voľné pracovné miesta sú obsadzované nasledovnými druhmi výberových konaní:

1. užším vnútorným výberovým konaním (určené pre štátnych zamestnancov a nadbytočných štátnych zamestnancov služobného úradu, ktorý vyhlasuje výberové konanie)

2. širším vnútorným výberovým konaním (určené pre štátnych zamestnancov a nadbytočných zamestnancov všetkých služobných úradov)

3. vonkajším výberovým konaním (určené štátnym zamestnancom všetkých služobných úradov a občanom, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby)

 

 

Osobný úrad Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky bude v tejto časti oficiálnej webovej stránky pravidelne zverejňovať informácie o širších vnútorných výberových konaniach a vonkajších výberových konaniach na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest, ktoré boli vyhlásené prostredníctvom centrálneho registra výberových konaní na stránke open.slovensko a voľných miest v oblasti výkonu práce vo verejnom záujme.

 

 

Výberové konanie vyhlásené prostredníctvom registra výberových konaní:

Výberové konanie vyhlasuje služobný úrad prostredníctvom registra výberových konaní najmenej 15 pracovných dní pred jeho uskutočnením. Lehota na prihlásenie sa plynie odo dňa vyhlásenia a je najmenej 5 pracovných dní. Služobný úrad pozve najmenej 7 pracovných dní pred uskutočnením výberového konania uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady a požiadavky vyhláseného výberového konania a včas podal žiadosť o zaradenie, na výberové konanie. Uchádzač je úspešný vo výberovom konaní, ak vyhovel podmienkam v oboch častiach výberového konania. 

 

Výberová komisia vyhodnotí výsledky a určí poradie úspešnosti uchádzačov na základe súčtu bodového hodnotenia jednotlivých častí výberového konania. Služobný úrad vyhlási výsledok výberového konania prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli do desiatich dní od jeho skončenia. 

 

Podrobnosti o hromadných výberových konaniach upravuje §44 zákona č. 55/2017 o štátnej službe a vyhláška Úradu vlády SR č. 127, ktorou sa stanovujú podrobnosti o výberových konaniach.

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania:

 

Uchádzač vyhľadá vyhlásené výberové konanie o ktoré má záujem a podá žiadosť aj s ďalšími požadovanými dokumentmi jedným z nasledujúcich spôsobov:  

v listinnej podobe

v tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.

v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní

 

V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.

  • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)
    v tomto prípade je uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
  • po autentifikácii (s použitím eID karty)
    v tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

 

Systém následne pridelí uchádzačovi jedinečný anonymný identifikátor, ktorý bude slúžiť na anonymizované zverejnenie výsledkov uchádzačov výberového konania. Zamestnanec služobného úradu skontroluje, či uchádzač spĺňa predpoklady a požiadavky vyhláseného výberového konania a či podal žiadosť o zaradenie do výberového konania v ustanovenom termíne a na základe toho vykoná zaradenie alebo nezaradenie do výberového konania. 

V prípade podania žiadosti v listinnej podobe, uchádzača v registri výberových konaní zaeviduje zamestnanec služobného úradu. Služobný úrad mu následne doručuje všetky písomnosti iba v listinnej podobe.

 

MZVaEZ SR odporúča uchádzačom, aby na žiadosti o zaradenie do výberového konania využívali elektronický spôsob na centrálnom registri výberových konaní (link vyššie). 

Príručka pre uchádzača výberového konania

 

Služobný úrad doručuje uchádzačovi všetky písomnosti pri výberovom konaní v písomnej forme

a) v listinnej podobe (osobne alebo poštou)

b) v elektronickej podobe prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli (do emailovej schránky uvedenej v žiadosti alebo do zriadenej elektronickej schránky uchádzača).  

 

Priebeh výberového konania:

Overenie požadovaných všeobecných vedomostí, odborných vedomostí, schopností a osobnostných vlastností uchádzača sa môže uskutočniť týmito formami:

a) písomným testom na overenie odborných vedomostí uchádzača,

b) písomným testom na overenie všeobecných vedomostí najmä o ústavnom zriadení, o organizácii štátnej správy a o štátnej službe,

c) písomným testom na overenie ovládania štátneho jazyka,

d) písomným testom na overenie úrovne ovládania cudzieho jazyka, ak požiadavkou na vykonávanie štátnej služby je ovládanie cudzieho jazyka, 

e) písomným testom na overenie požadovaných schopností a osobnostných vlastností uchádzača,

f) prípadovou štúdiou,

g) osobným pohovorom s uchádzačom na overenie požadovaných schopností a osobnostných vlastností,

h) posúdením požadovaných schopností a osobnostných vlastností uchádzača metódou hodnotiaceho centra.

 

Širšie vnútorné výberové konanie pozostáva z odborného testu, testu z cudzieho jazyka, ak sa vyžaduje, a z osobného pohovoru.

 

Vonkajšie výberové konanie pozostáva z odborného testu, testu zo štátneho jazyka, testu z cudzieho jazyka, ak sa vyžaduje, a z osobného pohovoru. 

 

Overenie požadovaných všeobecných vedomostí, odborných vedomostí, schopností a osobnostných vlastností uchádzača môže byť doplnené ďalšou z foriem podľa odsekov a) – h).

 

Podrobnosti o priebehu, overovaní, bodovom hodnotení a časových limitoch výberových konaní upravuje vyhláška Úradu vlády SR č. 127, ktorou sa stanovujú podrobnosti o výberových konaniach.

 

Konkrétne požiadavky a predpoklady na účasť vo výberových konaniach a ostatné potrebné náležitosti a podmienky budú vždy podrobne uvedené vo vyhlásenom výberovom konaní.

 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa problematiky výberových konaní sa uchádzači môžu obrátiť na odbor rozvoja ľudských zdrojov osobného úradu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

 

Email: osur@mzv.sk 

Tel: +421 2 5978 2115

Fax: +421 2 5978 2109

 

Poštová adresa:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí

Slovenskej republiky

osobný úrad

Hlboká cesta 2

833 36  Bratislava 37

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 8.8.2017 Dátum vytvorenia: 28.4.2015