Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

Nazaj

Košice - Podpora projektov mimovládneho sektora

Košice - Podpora projektov mimovládneho sektora

31.10.2018 | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

 

V rámci otváracieho podujatia Fondu pre aktívne občianstvo Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru v programovom období 2014-2021, ktorý je programom zameraným na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku, bolo  22. októbra 2018 oznámené, že v 17 grantových výzvach bude rozdelených spolu 7,7 mil. EUR na projekty slovenských občianskych organizácií. Program na Slovensku spravuje konzorcium Nadácie Ekopolis, Nadácie otvorenej spoločnosti a Karpatskej nadácie. Podujatie bolo organizované so zámerom prezentovať hlavné ciele programu, vyhlásiť prvé výzvy na predkladanie projektových žiadostí, predstaviť možnosti pre bilaterálnu spoluprácu s partnermi z donorských krajín, ktorými sú Nórsko, Island, Lichtenštajnsko a bližšie poukázať na niektoré kľúčové témy programu. Prierezovými prioritami sú podpora bilaterálnej spolupráce medzi slovenskými organizáciami a partnermi z donorských krajín, rozvoj kapacít občianskych organizácií a zlepšenie ich pozície v spoločnosti. Program je určený pre slovenské občianske organizácie a jeho hlavnými prioritami sú zapájanie občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík, vytváranie podmienok pre dobrú správu vecí verejných, ochrana ľudských práv a poskytovanie občianskeho vzdelávania. Osobitná pozornosť je venovaná mladým ľudom a ich účasti na verejnom dianí. Program okrem grantov poskytne aj ďalšie podporné aktivity, napr. vzdelávanie v oblasti projektového riadenia, organizačného rozvoja a finančného riadenia. Bližšie informácie  o výzvach nájdete: www.acfslovakia.sk