Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

Nazaj

Zelený vzdelávací fond - možnosti financovania projektov

Zelený vzdelávací fond - možnosti financovania projektov

10.9.2018 | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Prezentácia výsledkov 28 podporených projektov (napr. v oblasti osvety, recyklácie elektro odpadu, ekoinovácií v stavebníctve a pod.), fungovanie finančného mechanizmu Zeleného vzdelávacieho fondu a zameranie do ďalšieho obdobia bolo predmetom výročnej donorskej konferencie fondu zriadeného pri Slovenskej agentúre životného prostredia, ktorá sa konala 10. septembra 2018 v Bratislave. 

 

Účelom  fondu je podpora rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území SR prostredníctvom priamej podpory vybraných aktivít. Navrhované tematické priority druhej výzvy plánovanej v októbri 2018 na podporu z fondu sú Zelené inteligentné mestá a prechod na obehové hospodárstvo, Predchádzanie a zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy, Čistá mobilita, Voda pre udržateľný rozvoj  a to formou výchovno-vzdelávacích a osvetových aktivít a projektov zameraných na výchovu a vzdelávanie detí a mládeže, dospelých a odbornej verejnosti, ako aj budovanie kapacít koordinátorov environmentálnej výchovy. 

 

Bližšie informácie nájdete na: www.zelenyvzdelavacifond.sk a v priloženej základnej informácií.