Rozšírené vyhľadávanie

Dátum podpisu zmluvy Názov zmluvy
31.03.1932 Zmluva medzi Republikou československou a Republikou argentínskou o odškodňovaní pracovných úrazov
29.06.1932 Dohoda medzi o recipročnom vyplácaní náhrad pri pracovných úrazoch v priemysle uzatvorená výmenou nót medzi vládami Československa a Španielska
28.03.1933 Zmluva medzi Československou republikou a Holandskom o dedičnom pachte valónskeho kostolíka v Naardene Československému štátu
11.10.1933 Dohovor medzi Československou republikou a Lotyšskou republikou o zmierovacom, súdnom a rozhodcovskom konaní
09.06.1934 Dohovor o nadviazaní diplomatických stykov s dohodou o škrtnutí finančných záväzkov vzniknutých z revolúcie medzi Republikou československou a Zväzom sovietskych socialistických republík
20.06.1934 Dohoda medzi Republikou československou a Kráľovstvom rumunským o dvojitom zdanení v odbore pozostalostných dávok
01.12.1934 Zmluva o vydávaní zločincov a právnej pomoci vo veciach trestných medzi Republikou československou a veľkovojvodstvom Lexemburským
14.02.1935 Dodatková dohoda o civilnom konaní súdnom medzi republikou Československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
15.02.1935 Dodatková zmluva o civilnom súdnom konaní medzi republikou Československou a Spojeným Kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
15.02.1935 Dodatková zmluva o civilnom konaní súdnom medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska - rozšírenie na Nový Zéland
<<      5    6    7    8    9    10    11    12    13       >>