Predsedníctvo SR v Rade OECD na ministerskej úrovni (MCM)

 

Čo je OECD?

 • Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je medzinárodná organizácia 36-tich ekonomicky najvyspelejších krajín sveta s vysokým mienkotvorným vplyvom. 
 • Zástupcovia vlád členských krajín a experti OECD hodnotia, porovnávajú a koordinujú svoju domácu a zahraničnú ekonomickú, obchodnú, sociálnu, vzdelávaciu, inovačnú a informačnú politiku, s cieľom vytvárať predpoklady pre optimálne podmienky života svojich občanov.
 • OECD si za roky svojej existencie vybudovala reputáciu odbornej inštitúcie, ktorú reprezentuje najmä vysoká úroveň analýz jednotlivých aspektov ekonomiky členských krajín, ale i procesov v globálnej ekonomike. 

 

Aký má význam členstvo v OECD pre Slovensko?

 • Slovensko si v roku 2020 pripomenie 20. výročie vstupu do OECD (14. 12. 2000). Získanie členstva v OECD malo pre Slovensko zásadný význam z hľadiska napĺňania našich integračných ambícií, najmä smerom k Európskej únii. 
 • Prijatie SR do klubu ekonomicky najvyspelejších krajín sveta, predstavovalo nielen ekonomickú a politickú prestíž, ale aj možnosť angažovať sa v medzinárodnej spolupráci, pomohlo tiež pri transformácii ekonomiky, ale aj ďalších sektorových politík a priblížilo ich normám EÚ. 
 • Slovensko spolupracuje s OECD pri riešení celej škály otázok od hodnotenia rozvojovej spolupráce, politík pre udržateľný rozvoj, tvorby hĺbkového prehľadu energetického sektora, rozvoja v oblasti vzdelávania  a zručností a mnohých ďalších oblastiach, v ktorých využíva analytické kapacity tejto organizácie, jej komplexne spracované údaje a komparatívne štúdie. 
 • Ekonomické prehľady sa radia k najvýznamnejším výstupom, ktoré sú spojené s členstvom v OECD. OECD ich pripravuje v pravidelnom, zhruba dvojročnom intervale, a prostredníctvom týchto hodnotení sa snaží poskytnúť členským štátom objektívny pohľad na ich aktuálnu ekonomickú situáciu, vrátane odporúčaní pre najbližšie obdobie. V Ekonomickom prehľade OECD štandardne analyzuje aktuálny makroekonomický vývoj, fiškálnu a finančnú situáciu, ako aj štrukturálne výzvy krajiny. Výsledkom analýzy sú odporúčania OECD pre danú krajinu. V každom prehľade sú zároveň špecifické kapitoly, ktoré detailne hodnotia určitú oblasť, v ktorej má krajina nedostatky alebo očakáva zo strany OECD odporúčania. Posledný ekonomický prehľad venovaný Slovensku bol predstavený vo februári 2019 a zameral sa na otázky postavenia SR v globálnych hodnotových reťazcoch a integrácii Rómov.

 

Kedy bolo Slovensko do tejto pozície predsedajúcej krajiny zvolené a prečo práve v tomto roku?

 • Dozrel čas, aby SR s blížiacim sa 20-tym výročím plnoprávneho členstva v OECD potvrdila, že vie nielen prijímať a spolupodieľať sa na rozhodovaní, ale aj viesť a udávať smer ako predsedajúca krajina. Ide o historicky prvé predsedníctvo SR od jej vstupu do tejto organizácie. Zároveň je SR prvou krajinou stredoeurópskeho regiónu, ktorá bude predsedať OECD.  
 • Zároveň sa otvára priestor aj na širšiu prezentáciu Slovenska na pôde organizácie.
 • Predsedníctvo nie je založené na rotačnom princípe členských krajín OECD. Je vyjadrením vôle Slovenskej republiky zhostiť sa tejto úlohy. 
 • Rozhodnutie o predložení kandidatúry SR na tento post schválila vláda SR 11.4.2018 uznesením 145/2018. Rada OECD kandidatúru SR jednomyseľne prijala 25. mája 2018.  

 

Čomu presne Slovensko predsedá a aká je úloha predsedajúcej krajiny?

 • SR bude predsedať Rade OECD na ministerskej úrovni. Rada OECD je najvyšším rozhodovacím orgánom OECD. Raz ročne, obyčajne na prelome mája a júna, zasadá na úrovni ministrov (tzv. zasadnutie Rady OECD na ministerskej úrovni - MCM). Cieľom MCM je prediskutovať
 • vybrané kľúčové témy, hľadať v nich spoločné konsenzuálne riešenia a stanoviť priority pre prácu OECD na nadchádzajúce ročné obdobie.
 • Hoci z hľadiska viditeľnosti ide o krátke, dvojdňové predsedníctvo (v roku 2019 MCM bude 22. a 23. mája 2019), predsednícka krajina koordinuje prípravu predsedníctva po celý rok. Prizýva si k tomu, okrem sekretariátu OECD, dve podpredsednícke krajiny zohľadňujúc regionálne vyváženie členstva OECD. SR si ako podpredsedov prizvala Kanadu a Kórejskú republiku.

 

Aké sú ciele slovenského predsedníctva v MCM?

 • Slovensko si kladie za cieľ podporovať inkluzívny proces príprav ministerského zasadnutia s participáciou všetkých relevantných hráčov, avšak pri zachovaní vlastníctva agendy, procesu a celkových výsledkov. Budeme usilovať o komplementaritu s prioritami a cieľmi G20 a G7, keďže OECD má kľúčový analytický význam pri formovaní ich záverov.
 • Usilujeme o konkrétne výsledky a výstupy MCM ako sú princípy umelej inteligencie, aktualizácia stratégie zručností OECD a pod. Nadviažeme na výstupy OECD, ktoré vyplynuli z marcového Digitálneho  summitu OECD.
 • Našim cieľom je dosiahnuť spoločné Ministerské vyhlásenie zamerané na zvolenú tému predsedníctva, s dôrazom na komparatívne výhody OECD. 

 

Na akú tému sa Slovensko v rámci predsedníctva zameria?

 • Veľmi dôležitým aspektom predsedníctva je téma, ktorú určuje predsednícka krajina a následne ju odsúhlasuje Rada OECD.  
 • Ako tému predsedníctva sme si zvolili „Využitie digitálnej transformácie pre udržateľný rozvoj: príležitosti a výzvy“. Téma bola určená s cieľom reflektovať najaktuálnejšie dianie okolo nás. Je zrejmé, že digitalizácia zásadne mení spoločenstvo a ekonomiku globálne, aj u nás. Na tieto zmeny potrebujeme reagovať. 
 • Technológie, digitalizácia a inovácie ovplyvňujú život ľudí v mnohých aspektoch, nevynímajúc vzdelávanie, prácu a vzájomnú komunikáciu. Vytvárajú potenciál na zlepšenie sociálno-ekonomických podmienok, kvality života, prístupu k informáciám a službám. Dokážu ľudí spájať, ale aj rozdeľovať v kontexte prehlbovania rozdielov v rámci spoločnosti, či medzi krajinami a regiónmi. To, či bude vplyv nových technológií na spoločnosť pozitívny, do značnej miery závisí od prijímaných politík na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni.
 • V agende nášho predsedníctva sa najprv zameriame na úlohu vlád pri vytváraní potrebného rámca na naštartovanie potenciálu pre digitálnu transformáciu a rast. Pozrieme sa na to, ako sa dajú zlepšiť služby a znížiť náklady pre občanov. Preskúmame výzvy, ale aj príležitosti, ktoré digitalizácia predstavuje pre tvorcov politík a dobré spravovanie vecí verejných.
 • Taktiež by sme chceli rozprúdiť debatu o potrebe nových zručností a vzdelávania pre zamestnania budúcnosti. Mnohí majú obavu, že v dôsledku digitalizácie a nových technológií stratia svoje tradičné zamestnania. No je tu rovnaká, ak nie väčšia šanca, že vzniknú nové príležitosti, pracovné pozície, vyžadujúce nové zručnosti a vedomosti. Preto sa musíme pozrieť na to, ako prispôsobiť vzdelávanie meniacemu sa prostrediu a požiadavkám. 
 • Okrem toho máme ambíciu  zamyslieť sa nad tým, ako využiť digitalizáciu na podporu udržateľného rozvoja a zvyšovania životnej úrovne, blahobytu. OSN Agenda 2030 je serióznym záväzkom medzinárodného spoločenstva, ku ktorému aj SR pristupuje zodpovedne. Nielen občania, ale aj firmy berú na zreteľ 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja, rešpekt k životnému prostrediu, majú snahu o tvorbu  zelenej ekonomiky, obnoviteľnosť zdrojov. Tento trend treba podporiť. 
 • No a nakoniec zhodnotíme, aké politiky sú potrebné, aby sme maximálne využili prínosy  digitálneho obchodu a ako môžeme zmerať, či sme v našich snahách úspešní. 

 

Ako prebieha príprava na predsedníctvo?

 • Na príprave predsedníctva sa okrem Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Stálej misie SR pri OECD v Paríži podieľajú aj ďalšie rezorty spolupracujúce v na to vytvorenej Medzirezortnej pracovnej skupine (MPS). Jej  prácu koordinuje MZVEZ SR. 
 • V rámci pravidelných zasadnutí MPS boli prijaté všetky dôležité rozhodnutia súvisiace s výkonom predsedníctva. Zároveň umožňuje zapojeným rezortom získať aktuálne informácie o dianí v Paríži, prediskutovať možnosti prezentácie SR, podieľať sa na úlohách súvisiacich s logistickým zabezpečením, sprievodnými podujatiami, propagáciou a zostavovaním delegácie SR v rámci OECD Týždňa. Pozn.: OECD Týždeň tvorí Fórum (mimovládna časť, privátny sektor, akademická komunita) a samotné zasadnutie Rady na ministerskej úrovni. 
 • Slovensko, ako predsednícka krajina, zohralo vedúcu úlohu v tvorbe anotovanej agendy ministerského zasadnutia, ktorá bola široko konzultovaná v rámci predsedníckej trojky, so Sekretariátom OECD a s členskými krajinami.   

 

Aké iné úlohy nás v súvislosti s predsedníctvom čakajú?

 • Povinnosťou predsedníckej krajiny MCM je zorganizovať ešte pred konaním MCM jednodňovú návštevu predstaviteľov Poradného výboru OECD pre podnikanie (BIAC - Business and Industry Advisory Committee) a Poradného výboru pre odbory a odborové zväzy (TUAC - Trade Union Advisory Committee) v členskej krajine, ktorá bude predsedať MCM. 
 • S uvedeným cieľom navštívila Slovensko delegácia OECD vedená generálnym tajomníkom OECD Ángelom Gurríom v  dňoch 2. – 4. apríla 2019. Po prvý raz sa takýchto konzultácií v predsedníckej krajine zúčastnili aj veľvyslanci 36 členských krajín OECD. Bol to úspešný, inovatívny prvok v príprave MCM. 
 • Rokovania za účasti podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu R. Rašiho, ministerky školstva M. Lubyovej, ministra hospodárstva P. Žigu a štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva R. Chovanca boli úzko prepojené s témou slovenského predsedníctva. Diskusie sa zamerali na otázky úlohy vlád a medzinárodnej spolupráce pri rozširovaní potenciálu digitálnej transformácie, obchodu v digitálnej ére, posilňovania všetkých hráčov v digitálnej spoločnosti so zreteľom na vzdelanie, zručnosti a pracovné príležitosti, ako aj celkový prínos digitalizácie pre udržateľnosť a kvalitu života.
 • Súčasťou programu návštevy bola aj prezentácia potenciálu SR v oblasti inovácií, digitalizácie, informatizácie. Hosťom boli prezentované úspešné slovenské firmy. Kľúčovou úlohou predsedníckej krajiny je dosiahnuť konsenzus v otázke záverečného ministerského vyhlásenia MCM, ktoré je politickým výstupom MCM.  

 

Čo je OECD Fórum a akú úlohu hrá predsednícka krajina v ňom?

 • Zasadnutiu Rady OECD predchádza dvojdňové Fórum OECD, ktoré je interaktívnym zasadnutím mimovládneho sektora, akademickej komunity, privátneho sektora. 
 • Jednou z najdôležitejších častí/pridaných hodnôt Fóra OECD je blízke prepojenie medzi ministrami (verejného sektora) a občianskou spoločnosťou (tzv. „aktéri skutočného sveta“), ktoré predstavuje možnosť ich vzájomnej interakcie. Je dôležité pre formuláciu a implementáciu politík. 
 • Hoci túto časť OECD Týždňa pripravuje Sekretariát organizácie, Slovensko, ako predsednícka krajina,  poskytlo svoje návrhy na účastníkov: vystupujúcich, moderátorov z radu súkromného sektora, akadémie, či občianskej spoločnosti. Cieľom je dosiahnuť čo najširšie zapojenie zástupcov SR v tematických panelových diskusiách Fóra. 
 • OECD Fórum oslovuje široké publikum, dbá na rodovú, vekovú a regionálnu vyváženosť, pozýva overených odborníkov, ale má záujem aj o začínajúce firmy a mladých ľudí s víziou riešenia problémov budúcnosti, ktoré predstavujú zároveň aj najväčšie podnikateľské príležitosti. OECD pozýva svetových lídrov, aj zástupcov regiónov, miest a obcí. 
 • V roku 2018 sa Fóra zúčastnilo viac ako 3000 účastníkov zo 66 krajín – ministri, zástupcovia podnikateľskej sféry, akademickej komunity, miest, regiónov, občianskej spoločnosti a pod. Vystúpilo na ňom viac ako 250 významných rečníkov, vrátane ministrov alebo predsedov medzinárodných organizácií.
 • Na fórum je možné sa zaregistrovať na stránke: https://www.oecd.org/forum/registration/

 

Existujú prepojenia medzi jednotlivými predsedníctvami, ktoré bude SR v budúcom roku vykonávať?

 • SR bude mať možnosť prepojiť  výsledky diskusií na pôde OECD k témam digitalizácie a jej vplyvu s agendou ekonomicko-enviromentálnej dimenzie OBSE. 
 • Ťažiskom OBSE v oblasti digitalizácie sú prednostne bezpečnostné dôsledky zmien, ktoré svetu a priestoru OBSE prinášajú. Na jednej strane musíme hľadať spôsoby, ako podporiť pozitívny vplyv nových technológií na rozvoj našich spoločností a na druhej strane zabrániť ich zneužitiu či štátnymi alebo neštátnymi aktérmi. 
 • Dôraz chceme položiť na výmenu informácií a skúseností a podporu medzinárodnej spolupráce pri implementácii osvedčených postupov dobrej a transparentnej správy vecí verejných zameraných na budovanie mierových, spravodlivých a inkluzívnych spoločností.    
 • Nad rámec témy digitalizácie treba zmieniť aj regionálne programy a aktivity OECD vo vzťahu k Ukrajine, Eurázii a juhovýchodnej Európe. OECD sa samozrejme nezameriava na otázky bezpečnosti a riešenia konfliktov, ale podporou pri budovaní trhovej ekonomiky a dobrého vládnutia prispieva priamo k stabilite štátov v regióne. Taktiež témy migrácie a pracovného trhu sú relevantné ako pre OECD, tak aj OBSE.

 

Čoho sa môžu médiá zúčastniť a ako sa môžu akreditovať?

 • OECD Fórum poskytuje priestor na účasť médií, je otvorené pre všetkých a vytvára priestor pre rozhovory novinárov s ministrami, zástupcami slovenských subjektov, čo priamo môžu informovať z jednotlivých podujatí. 
 • S výnimkou otváracieho príhovoru generálneho tajomníka OECD A. Gurríu a predsedu vlády SR P. Pellegriniho nebude Ministerské zasadnutie pre verejnosť a médiá otvorené. Za striktných pravidiel bude priestor prístupný na limitované foto-príležitosti. 
 • Pre členské krajiny bude v budove OECD k dispozícii miestnosť pre novinárov, v ktorej sa budú konať národné a malé brífingy, prípadne tlačové besedy. Pre veľké tlačové besedy bude pripravená väčšia miestnosť v priestoroch Konferenčného centra OECD. 
 • Všetci zástupcovia médií musia byť akreditovaní. Akreditácia pre všetky médiá prebieha online na webstránke http://www.oecd.org/forum/registration. Stránka vyzve k vytvoreniu „OECD Press account“ na webstránke https://account.oecd.org, je potrebné postupovať podľa pokynov uvádzaných na stránke.
 • Akreditovaní novinári sa budú musieť pri vstupe do Konferenčného centra OECD (2, rue André Pascal) preukázať platným preukazom „Press card“ a prejsť cez bezpečnostnú kontrolu, vrátane technického vybavenia. 
 • Zariadenia podporujúce živý prenos rozhovorov a satelity budú k dostupné v televíznom a rozhlasovom štúdiu OECD v Konferenčnom centre. 
 • Tlačové správy, vytlačené Ministerské vyhlásenie, verejné dokumenty a informácie pre médiá budú zverejnené na webstránke OECD. 
 • Direktoriát OECD pre verejné záležitosti a komunikáciu zriadi v Konferenčnom centre OECD priestor pre sociálne médiá, kde budú nahrávané a naživo vysielané videá a kde budú k dispozícii brožúrkami s informáciami týkajúcimi sa pokrytia OECD Týždňa sociálnymi médiami.
 • V prípade záujmu o tlačovú besedu, rozhovory, resp. viac informácií o Ekonomickom výhľade OECD (zverejnenie počas OECD Týždňa), ako aj o predbežne očakávanom počte zástupcov médií na OECD Týždni je potrebné informovať mariana.pazinkova@mzv.sk
 • Viac informácií je a bude priebežne zverejňovaných na nasledovných stránkach: 

 

 

www.oecd.org/

www.oecd.org/forum/

www.facebook.com/theOECD

www.facebook.com/SlovakMissionOECD/

www.facebook.com/EkonomickaDiplomaciaSR/

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 7.5.2019 Dátum vytvorenia: 7.5.2019