1. Domov
 2. Služby
 3. Cestovný pas

Cestovný pas

Aktualizované 13.04.2023
Publikované 31.05.2022

Podmienky pobytu na území Slovenskej republiky

Podmienky vstupu a pobytu cudzinca upravuje zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (gestor Ministerstvo vnútra SR).   

 

Prechodný pobyt

Prechodný pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bol policajným útvarom udelený. Prechodný pobyt je viazaný na jeden účel. Ak štátny príslušník tretej krajiny chce vykonávať inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt, musí podať novú žiadosť o udelenie prechodného pobytu, ak tento zákon neustanovuje inak.

Účel prechodného pobytu vykonáva štátny príslušník tretej krajiny na území Slovenskej republiky.

Prechodný pobyt môže policajný útvar udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny:

 • na účel podnikania (§ 22),
 • na účel zamestnania (§ 23),
 • na účel štúdia (§ 24),
 • na účel osobitnej činnosti (§ 25),
 • na účel výskumu a vývoja (§ 26),
 • na účel zlúčenia rodiny (§ 27),
 • na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl (§ 28),
 • štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí (§ 29),
 • štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte (§ 30).

Prechodným pobytom je aj pobyt na základe modrej karty Európskej únie.

Povolenie na prechodný pobyt môže policajný útvar udeliť na čas potrebný na dosiahnutie účelu deklarovaného žiadateľom, na účely: podnikanie (na obdobie najviac na 3 roky), zamestnanie (najviac na 5 rokov), štúdium (najviac na 6 rokov), osobitná činnosť (najviac na 2 roky), výskum a vývoj (najviac na 2 roky), zlúčenie rodiny (najviac na 5 rokov), alebo plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl (najviac na 5 rokov); priznanie postavenia Slováka žijúceho v zahraničí (na 5 rokov), priznanie postavenia osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte (najviac na 5 rokov), pobytom na základe modrej karty Európskej únie (najviac na 4 roky).

 

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na ktorý mu bol policajným útvarom udelený, ak tento zákon neustanovuje inak. Trvalý pobyt je:

 • trvalý pobyt na päť rokov, 
 • trvalý pobyt na neobmedzený čas, 
 • pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie. 

 

Podávanie žiadostí o pobyt

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, ktorý mu vydal cestovný doklad, alebo na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, v ktorom má bydlisko; ak nie je takýto zastupiteľský úrad alebo v prípadoch hodných osobitného zreteľa určí ministerstvo zahraničných vecí po dohode s ministerstvom vnútra iný zastupiteľský úrad, na ktorom štátny príslušník tretej krajiny podá žiadosť o udelenie prechodného pobytu. Žiadosť o udelenie prechodného pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne aj na policajnom útvare, ak: 

 • sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe platného povolenia 
 • na pobyt,
 • sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe udeleného tolerovaného [§ 58 ods. 1 písm. a) až c) alebo ods. 2],
 • sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe udeleného národného víza (§ 15); 
 • ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje, alebo 
 • ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.

 

Žiadosť o udelenie trvalého pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade.

Žiadosť o udelenie trvalého pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne aj na policajnom útvare, ak 

 • sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe platného povolenia na pobyt,
 • sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe udeleného tolerovaného (§ 58 ods. 1 písm. a) až c) alebo ods. 2),
 • sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe udeleného národného víza (§ 15); 
 • sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe schengenského víza udeleného iným členským štátom na základe dohody o zastúpení pri udeľovaní schengenských víz medzi Slovenskej republiky a iným členským štátom,
 • ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, u ktorého sa vízum nevyžaduje, alebo 
 • ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.

Žiadosť o udelenie národného víza (podľa § 15), v súvislosti s podaním žiadosti o povolenie pobytu na oddelení cudzineckej polície v Slovenskej republike, si štátny príslušník tretej krajiny môže podať na ľubovoľnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky spracúvajúcom žiadosti o víza, ak sa v krajine legálne nachádza.

Žiadateľ o národné vízum k žiadosti predkladá k zdôvodneniu podania žiadosti kompletnú dokumentáciu, podľa jednotlivých účelov pobytu (zoznam dokladov nižšie), ktorú plánuje predložiť pri podaní žiadosti  pre udelenie pobytu na teritoriálne príslušnom oddelení cudzineckej polície v SR.

Žiadosť o udelenie pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny na úradnom tlačive (vzor formulára nižšie).

Pri podaní žiadosti o udelenie pobytu je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný cestovný doklad a všetky náležitosti k žiadosti o udelenie pobytu ustanovené týmto zákonom, inak zastupiteľský úrad žiadosť o udelenie pobytu neprijme.

Ak zastupiteľský úrad žiadosť o udelenie prechodného pobytu alebo trvalého pobytu na päť rokov neprijme, poskytne štátnemu príslušníkovi tretej krajiny písomnú informáciu o tom, ktoré doklady musí k žiadosti o udelenie pobytu doložiť, aby sa jeho žiadosť prijala. Zastupiteľský úrad, ktorý žiadosť prijal vykoná so žiadateľom o udelenie pobytu osobný pohovor za účelom predbežného posúdenia žiadosti. Zastupiteľský úrad, ktorý žiadosť prijal, vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí.

Správne poplatky za podanie žiadosti vo veci udelenie povolenia k pobytu sú uvedené v čl. II bod 2 v sadzobníku správnych poplatkov v II. časti Vnútorná správa položka 24.

 

Obnovenie prechodného pobytu a podanie žiadosti na trvalý pobyt na neobmedzený čas

Na základe zákona č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti MV SR v súvislosti s ochorením COVID-19 Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa v čase krízovej situácie zdržiava mimo územia SR, môže podať žiadosť o obnovenie prechodného pobytu alebo žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas na zastupiteľskom úrade. Formulár žiadosti a zoznam dokladov je uvedený nižšie.

Žiadosť o zmenu mena
RTF 61.5 kB, 24.3.2024, 320 stiahnutí
Stiahnuť
Vzor žiadosti o zaslanie matričného dokladu na adresu v Slovenskej republike
Word 17.3 kB, 2.10.2023, 532 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis narodenia - čestné vyhlásenie k štátnemu občianstvu
Word 15.6 kB, 2.10.2023, 2172 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o zistenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky
PDF 193.6 kB, 2.8.2023, 7320 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o strate štátneho občianstva
Word 28.7 kB, 2.5.2023, 1058 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o nadobudnutí štátneho občianstva cudzieho štátu
Word 30.6 kB, 2.5.2023, 6366 stiahnutí
Stiahnuť
Sľub štátneho občana Slovenskej republiky
Word 35.8 kB, 20.4.2023, 696 stiahnutí
Stiahnuť
Poučenie a súhlas so spracovaním osobných údajov
Word 20.0 kB, 18.4.2023, 519 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
RTF 52.7 kB, 31.3.2023, 1906 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu
Word 90.9 kB, 28.3.2023, 2029 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí
Word 47.9 kB, 14.3.2023, 1051 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o vyhotovenie duplikátu matričného dokladu
PDF 104.2 kB, 14.3.2023, 1053 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
Word 16.0 kB, 6.2.2023, 711 stiahnutí
Stiahnuť
Vzor čestného prehlásenia o osobnom stave matky
PDF 102.2 kB, 2.2.2023, 1452 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o zaslanie úradných výpisov z matričných úradov do cudziny
RTF 65.7 kB, 2.2.2023, 1177 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu
PDF 117.2 kB, 27.1.2023, 706 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o výpis z registra trestov
PDF 50.4 kB, 25.1.2023, 3553 stiahnutí
Stiahnuť
Oznámenie o strate (odcudzení) cestovného pasu, vodičského preukazu alebo občianskeho preukazu
Word 26.5 kB, 4.1.2023, 4196 stiahnutí
Stiahnuť
Dotazník k udeleniu štátneho občianstva
PDF 425.4 kB, 12.12.2022, 1651 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca
PDF 274.5 kB, 12.12.2022, 797 stiahnutí
Stiahnuť
Zápisnica o určení otcovstva
Word 16.8 kB, 12.12.2022, 1002 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o úmrtí
RTF 51.5 kB, 12.12.2022, 503 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o uzavretí manželstva
RTF 68.1 kB, 12.12.2022, 2382 stiahnutí
Stiahnuť
Zápis o narodení
RTF 79.4 kB, 12.12.2022, 6147 stiahnutí
Stiahnuť
Písomné svedectvo krajanskej organizácie alebo písomné svedectvo
Word 48.6 kB, 12.12.2022, 360 stiahnutí
Stiahnuť
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Word 18.8 kB, 12.12.2022, 369 stiahnutí
Stiahnuť
Čestné vyhlásenie k úhrade poplatkov
Word 14.0 kB, 12.12.2022, 825 stiahnutí
Stiahnuť
Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
PDF 119.6 kB, 12.12.2022, 3907 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o poskytnutie konzulárnej ochrany
Word 102.9 kB, 12.12.2022, 388 stiahnutí
Stiahnuť