1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Štátne občianstvo
  5. Nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu pred 1. aprílom 2022

Nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu pred 1. aprílom 2022 

Aktualizované 02.05.2023
Publikované 03.01.2023

Nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu pred 1. aprílom 2022 

Slovenské štátne občianstvo stratíte, ak ste nadobudli štátne občianstvo cudzieho štátu pred 1. aprílom 2022. 

Nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu ste povinný/-á bezodkladne písomne oznámiť slovenským úradom (aj za dieťa).   

K strate štátneho občianstva nedôjde, ak ste nadobudli cudzie štátne občianstvo v súvislosti s uzavretím manželstva so štátnym občanom cudzieho štátu, a to za predpokladu, že cudzie štátne občianstvo manžela/manželky ste nadobudli za trvania spoločného manželstva.   

K strate štátneho občianstva nedôjde ani vtedy, ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením. Ak ste osobou, ktorá stratila slovenské štátne občianstvo v období od 17. júla 2010 do 31. marca 2022 získaním štátneho občianstva cudzieho štátu a mala na území tohto štátu registrovaný/trvalý/obvyklý pobyt najmenej 5 rokov pred udelením jeho štátneho občianstva, môžete podať žiadosť o udelenie slovenského štátneho občianstva podľa výnimky ustanovenej v § 7 ods. 7 zákona.   

Oznámenie o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva môžete vykonať aj prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky.

Oznámenie obsahuje 

Oznámenie o strate štátneho občianstva
Word 28.7 kB, 2.5.2023, 1076 stiahnutí
Stiahnuť
  • osobné údaje oznamovateľa (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo), 
  • adresa pobytu v zahraničí, adresa posledného pobytu v SR, 
  • informáciu o dátume a forme nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva (naturalizačnú listinu overenú apostilom a preloženú do slovenského jazyka). 

Aké dokumenty budete potrebovať 

  • fotokópiu dokladu o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva (pri podaní oznámenia je potrebné predložiť k nahliadnutiu originál dokladu, apostilovanú a preloženú naturalizačnú listinu o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva (postačuje neosvedčený preklad), 
  • platný doklad totožnosti (nemusí byť dokladom SR), 
  • cestovný pas Slovenskej republiky a občiansky preukaz Slovenskej republiky.   

Za podanie oznámenia o strate slovenského štátneho občianstva sa správny poplatok nevyberá.