Znovunadobudnutie štátneho občianstva

Ak ste osobou, ktorá 

  • stratila slovenské štátne občianstvo v období od 17. júla 2010 do 31. marca 2022 získaním štátneho občianstva cudzieho štátu 

  • a mala na území tohto štátu registrovaný/trvalý/obvyklý pobyt najmenej 5 rokov pred udelením jeho štátneho občianstva, 

môžete podať žiadosť o jeho udelenie podľa výnimky ustanovenej v § 7 ods. 7 zákona.

 

Podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade

Žiadosť môžete podať osobne na okresnom úrade v sídle kraja alebo osobne na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky. 

Aké dokumenty budete potrebovať

1

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
RTF 52.7 kB, 31.3.2023, 1423 stiahnutí
Stiahnuť
Dotazník k udeleniu štátneho občianstva
PDF 425.4 kB, 12.12.2022, 1255 stiahnutí
Stiahnuť
2

3

4

zasiela sa fotokópia vyhotovená zastupiteľským úradom z originálu rodného listu, ktorý zastupiteľský úrad opatrí pečiatkou „Kópia zodpovedá originálu“ a malou pečiatkou so štátnym znakom a podpisom konzula – poplatok za osvedčenie takejto kópie sa nevyberá;   
5

(napr. sobášny list, rozsudok o rozvode manželstva, resp. úmrtný list manžela) – zasiela sa fotokópia vyhotovená zastupiteľským úradom z originálu dokumentu, ktorý zastupiteľský úrad opatrí pečiatkou „Kópia zodpovedá originálu“ a malou pečiatkou so štátnym znakom a podpisom konzula – poplatok za osvedčenie takejto kópie sa nevyberá;   
6

hodnoverný doklad vydaný štátom, ktorého občianstvo žiadateľ nadobudol potvrdzujúci aspoň 5-ročný obvyklý/trvalý/registrovaný pobyt osvedčený apostilom, resp. superlegalizáciou s osvedčeným prekladom do slovenského jazyka alebo hodnoverný doklad vydaný štátom, ktorého občianstvo žiadateľ nadobudol potvrdzujúci aspoň 5-ročný obvyklý/trvalý/registrovaný pobyt, ktorý nie je možné osvedčiť apostilom, resp. superlegalizovať (napr. vydaný strojovo, resp. ide o ID kartu alebo pobytové vízum a pod.) spolu s čestným vyhlásením žiadateľa o tom, že jeho obvyklý/registrovaný/trvalý pobyt na území štátu, ktorého občianstvo nadobudol je dlhší ako 5 rokov;   
7

doklad o bezúhonnosti (nie starší ako 6 mesiacov) štátu, ktorého je štátnym občanom, prípadne na území ktorého sa v posledných 15 rokoch zdržiaval viac ako 180 po sebe nasledujúcich dní (okrem SR); 
8

9

10

(môže nahradiť čestným vyhlásením)
11

(môže nahradiť čestným vyhlásením)
12

  •  potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní alebo doklad o podnikaní alebo iný doklad o zdroji príjmov; 
  • potvrdenie o štúdiu; 
  • potvrdenie o poberaní dôchodku alebo potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie alebo potvrdenie o zdravotnom poistení; 
  • ​​​​​​potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov (môže nahradiť čestným vyhlásením).   


​​​​​​​K žiadosti predložíte tie z uvedených dokladov, ktoré sa vás týkajú a máte ich k dispozícii. Doklady, ktoré si nemôžete zadovážiť bez ťažkostí, môžete nahradiť čestným vyhlásením s odôvodnením ich nepredloženia. 


Všetky doklady vydané cudzím štátom musia byť opatrené vyšším overením a musí byť úradne preložené do slovenského jazyka.   

V prípade, ak ste osobou, ktorá stratila slovenské štátne občianstvo a nie je možné požiadať o jeho znovu udelenie spôsobom uvedeným v § 7 ods. 7 zákona o štátnom občianstve, ostáva zákonná možnosť požiadať o jeho udelenie z osobitných dôvodov. 

V takomto prípade si musíte zároveň registrovať pobyt občana EÚ v SR. Žiadosť o registráciu občana EÚ nie je možné podať prostredníctvom veľvyslanectva.