Zapájanie podnikateľov do rozvojovej spolupráce

Publikované 22.08.2022

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa usiluje o posilnenie aktívneho zapájania všetkých relevantných aktérov vrátane podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce SR (ODA). Prirodzeným záujmom ministerstva je preto hľadanie synergie medzi rozvojovými cieľmi rozvojovej spolupráce SR a podnikateľskými cieľmi slovenských firiem, osobitne malých a stredných podnikov v rozvojových krajinách. Zapájanie podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce SR má na zreteli tieto ciele:

  • Podporovať vytváranie nových podnikateľských partnerstiev a budovať udržateľné kapacity miestnych partnerov;
  • Mobilizovať súkromné zdroje na posilnenie slovenských rozvojových aktivít;
  • Pomáhať slovenským podnikateľským subjektom etablovať sa v rozvojových krajinách;
  • Posilňovať a rozširovať aktivity a rozvojový vplyv slovenských podnikateľských subjektov, ktoré už aktívne pôsobia v rozvojových krajinách. 

 

V roku 2019 bol inovovaný Program podnikateľských partnerstiev SAMRS, v rámci ktorého sa môžu podnikatelia uchádzať o podporu projektov v rozvojových krajinách.

 

Výraznejšie zapájanie súkromného sektora do rozvojovej spolupráce sleduje aj partnerstvo Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR s Rozvojovým programom OSN (UNDP). V rámci tejto spolupráce vznikol ďalší nástroj na podporu zapájania podnikateľov do udržateľného rozvoja vybraných partnerských krajín prenosom inovatívnych slovenských podnikateľských nápadov – Slovak Challenge Fund.

Ministerstvo financií SR taktiež spolupracuje s UNDP prostredníctvom programu Resource Mobilisation Facility. Ide o fond na financovanie prípravných štúdií väčších investičných projektov na západnom Balkáne a na mobilizáciu slovenských firiem a expertov. Jeho  cieľom je zapojiť ich do vytvorených príležitostí v oblasti zelenej energie, vodného a odpadového hospodárstva, infraštruktúry a smart city, v ktorých sa predpokladá využitie primárne slovenskej expertízy.

Ďalším nástrojom na  zvyšovanie angažovanosti slovenského súkromného sektora na rozvojových trhoch predstavuje schéma zvýhodnených vývozných úverov EXIMBANKY SR. Tento úver  slovenskému exportérovi umožňuje  ponúknuť zvýhodnené financovanie svojmu zahraničnému odberateľovi z verejného sektora, ako aj zapojiť sa do projektov, ktoré prispievajú k rozvoju ekonomiky a spoločnosti vo vybraných rozvojových krajinách.