Prístup k spravodlivosti v občianskych a obchodných veciach

Právomoc  súdu, voľba súdu (ktorý súd má vo veci konať?)


DEAL

Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ upravuje otázky ďalšej platnosti aj nariadení, ktoré upravujú právomoc súdov v občianskych, obchodných veciach: nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 (nariadenie Brusel 1a)

Na súdne konaniami začaté pred skončením prechodného obdobia (konaniami začaté do 31. decembra 2020), sa bude naďalej uplatňovať doterajšia právna úprava. V prípade, ak budú podnikatelia zo SR chcieť vzniesť žalobu na britských súdoch, právomoc súdov Spojeného kráľovstva sa tak určí do 31. decembra 2020 podľa príslušných nariadení EÚ a od 1. januára 2021 už podľa vnútroštátnych právnych predpisov Spojeného kráľovstva upravujúcich túto oblasť, resp. medzinárodných dohovorov, ktorými bude Spojené kráľovstvo viazané. 

 

NO DEAL

Ak dohoda o vystúpení nenadobudne platnosť (tzv. tvrdý brexit), zmena režimu nastane už deň po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, nakoľko nebude existovať žiadne prechodné obdobie.

 

Právne služby (poskytovanie služieb advokátmi)

Poskytovanie právnych služieb vykonáva výhradne obmedzený počet právnických profesií. Platí, že občania EÚ majú právo na výkon povolania, či už ako zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom získali kvalifikáciu. S výnimkou advokátov právo EÚ neupravuje podmienky výkonu právnických povolaní. Poskytovanie právnych služieb je regulované na vnútroštátnej úrovni.

Výkon advokácie a cezhraničné poskytovanie právnych služieb advokátmi upravujú najmä: 
i) smernica 77/249/EHS na uľahčenie účinného výkonu slobody právnikov poskytovať služby,
ii) smernica 98/5/ES o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia a
iii) smernica 2005/36/ES  o uznávaní odborných kvalifikácií.

DEAL

Podľa Dohody o vystúpení uznanie odborných kvalifikácií občanov EÚ a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva a ich rodinných príslušníkov hostiteľským štátom alebo štátom zamestnania pred skončením prechodného obdobia (31.12.2020) bude mať aj naďalej rovnaký účinok v príslušnom štáte vrátane práva vykonávať ich povolanie za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci tohto štátu. Uvedená garancia platí len do 31.12.2020. 

NO DEAL

Ak dohoda o vystúpení nenadobudne platnosť (tzv. tvrdý brexit), zmena režimu nastane už deň po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, nakoľko nebude existovať žiadne prechodné obdobie.

 

Platobný rozkaz a spory s nízkou hodnotou

Právo EÚ vytvorilo dva osobitné procesné mechanizmy pre jednoduchšie vymáhanie pohľadávok v cezhraničných sporoch: 

i) Európske konanie o platobnom rozkaze a
ii) Európske konanie s nízkou hodnotou sporu.

Oba procesné mechanizmy neupravujú len jednoduchší a rýchlejší spôsob získania exekučného titulu (právoplatného rozsudku), ale aj jeho uznanie a výkon v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ.

 

DEAL

Súdy SR budú aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ naďalej viazané týmito nariadeniami. Podnikatelia zo Spojeného kráľovstva budú mať naďalej a bez časového obmedzenia prístup k súdom SR a budú môcť využívať uvedené dva rýchle spôsoby súdneho vymáhania cezhraničných pohľadávok v rámci EÚ, avšak vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu bude možné využívať tieto nástroje iba v limitovanom rozsahu. 

Podľa Dohody o vystúpení budú súdy Spojeného kráľovstva uznávať len také slovenské súdne rozhodnutia, ktoré začali do 31. decembra 2020. To isté platí pre uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí Spojeného kráľovstva v SR. Rozhodujúcim okamihom pre uznanie a výkon nebude dátum, kedy podnikateľ o uznanie a výkon požiada, ale kedy bolo začaté súdne konanie, v ktorom bolo vydané rozhodnutie, o uznanie a výkon ktorého žiada. 

Slovenskí podnikatelia budú podľa Dohody o vystúpení oprávnení iniciovať oba procesné mechanizmy na súdoch Spojeného kráľovstva len do konca prechodného obdobia (31. decembra 2020). Rozhodujúcim okamihom bude dátum začatia konania na súde v Spojenom kráľovstve, tzn. tento súd  bude povinný pokračovať v konaní, ak bol návrh podaný do 31.12.2020 a konanie ešte neskončilo.

 

NO DEAL

Ak dohoda o vystúpení nenadobudne platnosť (tzv. tvrdý brexit), zmena režimu nastane už deň po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, nakoľko nebude existovať žiadne prechodné obdobie.

 

Uznanie súdneho rozhodnutia

Podrobnosti o vzájomnom uznávaní súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach upravuje najmä nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 (nariadenie Brusel 1a)

 

DEAL

V zásade platí, že súdy Spojeného kráľovstva budú podľa príslušných platných nariadení EÚ uznávať len také slovenské súdne rozhodnutia, ktoré boli vydané v konaniach začatých pred skončením prechodného obdobia (tzn. konanie začalo do 31. decembra 2020, rozhodnutie v tomto konaní môže byť vydané aj po tomto dátume). Súdne rozhodnutia vydané v SR, ktoré boli vydané v konaniach začatých od 31. decembra 2020, budú súdy Spojeného kráľovstva uznávať podľa medzinárodných zmlúv, alebo dohovorov v špecifických oblastiach, ktorých zmluvnou stranou je alebo sa dovtedy stane Spojené kráľovstvo, resp. podľa vnútroštátnych zákonov platných v Spojenom kráľovstve. 

 

NO DEAL

Ak dohoda o vystúpení nenadobudne platnosť (tzv. tvrdý brexit), zmena režimu nastane už deň po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, nakoľko nebude existovať žiadne prechodné obdobie.

 

Blokovanie bankových účtov

Právo EÚ nedávno zaviedlo možnosť dosiahnuť vydanie ochranného opatrenia, ktorým sa má zabrániť prevodu alebo vybratiu finančných prostriedkov z účtu, ktoré by ohrozilo vymáhanie pohľadávok v občianskych alebo obchodných veciach. Nariadenie (EÚ) č. 655/2014 (nariadenie o európskom príkaze na zablokovanie účtov) zavádza nové „európske“ konanie umožňujúce v cezhraničných prípadoch účinne a urýchlene zablokovať finančné prostriedky vedené na viacerých bankových účtoch vo viacerých štátoch EÚ tej istej osoby. 

Spojené kráľovstvo však nie je týmto nariadením viazané. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ teda nebude mať vplyv na uplatňovanie tohto nástroja.  V prípade príkazov vydaných súdmi SR, nariadenie nebude možné použiť na účty dlžníkov, ktoré sú vedené v bankách na území Spojeného kráľovstva a súdy Spojeného kráľovstva nebudú môcť takýto príkaz vydať vôbec (tzn. ani vo vzťahu k účtom vedeným v bankách na území SR). 

 

Výkon rozhodnutia, exekučný titul

Výkon súdnych rozhodnutí v obchodných a občianskych veciach členských štátov EÚ na území iných členských štátov reguluje najmä  nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 (nariadenie Brusel 1a).

DEAL

V zásade platí, že na území Spojeného kráľovstva bude možné vykonať len také slovenské súdne rozhodnutia, ktoré boli vydané v konaniach začatých pred skončením prechodného obdobia (tzn. konanie začalo do 31. decembra 2020, rozhodnutie v tomto konaní môže byť vydané aj po tomto dátume). Súdne rozhodnutia vydané v SR v konaniach začatých po 1. januári 2020, sa budú na území Spojeného kráľovstva vykonávať podľa medzinárodných zmlúv alebo vnútroštátneho práva  platného v Spojenom kráľovstve.

K uznávaniu a výkonu európskych platobných rozkazov a súdnych rozhodnutí vydaných v európskom konaní s nízkou hodnotou sporu, vydaných na základe osobitných nariadení, pozri časť : Platobný rozkaz a spory s nízkou hodnotou.

NO DEAL

Ak dohoda o vystúpení nenadobudne platnosť (tzv. tvrdý brexit), zmena režimu nastane už deň po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, nakoľko nebude existovať žiadne prechodné obdobie.

 

Mediácia

DEAL

Oblasť mediácie pre podniky sa do konca prechodného obdobia (do 31. decembra 2020) bude spravovať relevantnými ustanoveniami práva EÚ tak ako doposiaľ a to smernicou č. 2008/52/ES (smernica o mediácii). Oprávnené využiť mediáciu budú podniky, ktoré vedú cezhraničný spor,  ktorý sa rozhodli riešiť dobrovoľne mediáciou, boli na ňu vyzvané súdom, alebo im bola nariadená zo strany príslušného súdu. 

Podľa Dohody o vystúpení budú súdy Spojeného kráľovstva uznávať len také slovenské mediačné rozhodnutia, ktoré vznikli na základe dohody strán, resp. z podnetu súdneho orgánu pred 31. decembrom 2020. To isté platí pre uznávanie a výkon britských súdnych rozhodnutí v SR. Žiadosť môžu strany sporu podať na britských súdoch do konca prechodného obdobia t.j. do 31. decembra 2020. 

 

NO DEAL

Ak dohoda o vystúpení nenadobudne platnosť (tzv. tvrdý brexit), zmena režimu nastane už deň po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, nakoľko nebude existovať žiadne prechodné obdobie.

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 15.11.2019 Dátum vytvorenia: 11.1.2019