Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Praktické informácie o finančných mechanizmoch, grantoch, grantových schémach  a bilaterálnych finančných nástrojoch a programoch, vrátane internetových prepojení na obsahové prezentácie, kontakty a stránky s výzvami na predkladanie projektov a informáciami o rôznych súvisiacich podujatiach. 

Назад

Workshop k inteligentným mestám s podporou grantov EHP/Nórska a MZVEZ SR

Workshop k inteligentným mestám s podporou grantov EHP/Nórska a MZVEZ SR

10.12.2019 | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Za účasti viac ako stovky zástupcov slovenských firiem a samosprávy sa  za podpory MZVEZ SR a SM SR pri OECD Paríž uskutočnil 25.11.2019 v Bratislave odborný seminár k problematike inteligentných miest, ako preddefinovaný projekt podporený z grantov EHP a Nórska v rámci bilaterálneho fondu na národnej úrovni v programovom období 2014-2021 v súvislosti s uplynuvším predsedníctvom SR v OECD. Podujatie bolo primárne zamerané na prezentáciu poznatkov o implementácii agendy Smart Cities prostredníctvom interaktívneho mentoringového princípu a venované predovšetkým slovenským inovatívnym firmám a zástupcom miest, ktoré mali možnosť svoje projekty prekonzultovať s expertami z Nórska, Veľkej Británie a Izraela a riešiť otázky rozvoja ich projektov nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom kontexte. Smart Cities Workshop bol organizovaný na základe spolupráce Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a ich partnerov - Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku, Smart Cities Klubu, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Stálej misie SR pri OECD v Paríži v úzkej spolupráci s Úradom vlády SR, ako národným kontaktným bodom.