Slovensko v UNESCO

Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) je špecializovaná medzinárodná organizácia so sídlom v Paríži, ktorej cieľom je rozvíjať spoluprácu v oblasti výchovy a vzdelávania, spoločenských a prírodných vied, kultúry, ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva a rozvoja informačno-komunikačných technológii. Organizácia bola založená v roku 1945 ako reakcia medzinárodného spoločenstva na Druhú svetovú vojnu, s cieľom  budovania mieru v mysliach ľudí, nie len prostredníctvom ekonomických a politických dohôd. Československo bolo jedným so zakladateľských štátov UNESCO, Slovenská republika sa stala riadnym členom UNESCO 9. februára 1993 ako nástupnícky štát ČSFR. 

 

UNESCO má aktuálne 193 členských štátov, 11 pridružených členov (neautonómne teritória podľa definície OSN) a 2 pozorovateľov (Vatikán a Maltézsky rád). Na rozdiel od OSN sú členmi aj Cookove ostrovy a Niue, zatiaľ čo Lichtenštajnsko nie je členom.  USA a Izrael oznámili svoje rozhodnutie opustiť organizáciu na jeseň 2017 s účinnosťou od  januára 2019 , hoci finančné príspevky pozastavili už v roku 2011 v reakcii na prijatie Palestíny za riadneho člena UNESCO. (Naďalej však ostávajú zmluvnými stranami niektorých medzinárodných dohovorov v gescii UNESCO, ako napríklad Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva). Všetky krajiny majú rovnaké hlasovacie právo, neexistuje právo veta. 

 

Základnými orgánmi UNESCO sú Generálna konferencia, Výkonná rada a Sekretariát. UNESCO je jediná organizácia v systéme OSN, ktorá funguje na duálnom princípe: pri organizácii pôsobia Stále delegácie pri UNESCO a na národnej úrovni fungujú Národné komisie pre UNESCO, zodpovedné za implementáciu programov UNESCO v domácom prostredí. Slovenská komisia pre UNESCO pôsobí pri  Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a úzko spolupracuje s relevantnými rezortmi, akademickou komunitou, mimovládnymi organizáciami a inými aktérmi v záujme napĺňania cieľov a programov UNESCO.

 

Rozhodovacie orgány UNESCO 

Generálna konferencia UNESCO – stretáva sa raz za dva roky na jeseň a určuje priority organizácie na nasledujúce obdobie, schvaľuje rozpočet, prijíma nových členov a rozhoduje o zložení Výkonnej rady.

Výkonná rada UNESCO – zložená z 58 členov volených na obdobie 4 rokov, stretáva sa dvakrát ročne (na jar a na jeseň) a dohliada nad implementáciou programu a prijatých rozhodnutí.

Sekretariát UNESCO – výkonný orgán, ktorý implementuje rozhodnutia Generálnej konferencie a Výkonnej rady UNESCO. Na jeho čele stojí generálna riaditeľka/generálny riaditeľ. V súčasnosti tento post zastáva  Audrey Azoulay z Francúzska, zvolená počas Generálnej konferencie v roku 2017.

Sekretariát UNESCO je členený do piatich programových sektorov:

  • Vzdelávanie
  • Prírodné vedy
  • Spoločenské vedy
  • Kultúra
  • Informácie a komunikácie

 

Súčasťou sektora Kultúry je aj Centrum svetového dedičstva. Prierezovými prioritami UNESCO v rámci všetkých sektorov sú: región Afriky a rodová rovnosť.

 

UNESCO je taktiež depozitárom množstva medzinárodných dohôd, konvencii, odporúčaní a právnych dokumentov. Najznámejšími sú Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, Dohovor UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva, Dohovor UNESCO o kultúrnej diverzite alebo Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe.

 

UNESCO ďalej zastrešuje činnosť špecializovaných programov a medzivládnych výborov v oblasti hydrológie, geológie, ochrany životného prostredia a biosférických rezervácii, bioetiky, informačných technológii, spoločenských transformácii a množstva iných. Slovensko je vo viacerých výboroch aktívne zastúpené. 

 

Stránka UNESCO 

 

Stála delegácia SR pri UNESCO

Stála delegácia SR zastupuje a reprezentuje Slovenskú republiku vo vzťahu k UNESCO a k ostatným členským štátom, pôsobí ako styčný bod pre slovenské záujmy v UNESCO a zabezpečuje výmenu informácií medzi krajinou a organizáciou.

Stály delegát SR: JUDr. Igor GREXA, veľvyslanec

Permanent Delegation of the Slovak Republic to UNESCO 

1, rue Miollis , 75015 Paris , Francúzska republika

E-mail: dl.slovak-republic@unesco-delegations.org

Stránka: www.mzv.sk/web/sdunesco 

 

Slovenská komisia pre UNESCO

Slovenská komisia pre UNESCO (SK UNESCO) je odborným poradným orgánom vlády SR v záležitostiach týkajúcich sa UNESCO a vzťahov SR k tejto medzinárodnej organizácii. Združuje odborníkov v jednotlivých oblastiach pôsobnosti UNESCO v rámci vybraných rezortov vlády SR, univerzít, špecializovaných inštitúcii a občianskej spoločnosti. Za materiálne a administratívno-organizačné zabezpečenie činnosti komisie zodpovedá Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, v rámci ktorého pôsobí Sekretariát komisie. Tento je výkonným profesionálnym orgánom komisie, ktorý administratívne a organizačne zabezpečuje činnosť komisie. 

 

Predseda SK UNESCO : Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák

Generálna tajomníčka SK UNESCO: Viera Grigová

Kontakt: unesco@mzv.sk

 

Viac informácii o zapojení Slovenska do UNESCO je dostupných na stránke SK UNESCO

Dátum poslednej aktualizácie: 10.3.2020 Dátum vytvorenia: 10.3.2020