Thajsko

Vlajka Thajska

Thajsko

Bangkok - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Upozornenie pred cestou

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bangkoku z bezpečnostných dôvodov odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovať do najjužnejších thajských provincií Pattani, Yala a Narathiwat a do južnej časti Songkhla.


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bangkoku z bezpečnostných dôvodov odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovať do najjužnejších thajských provincií Pattani, Yala a Narathiwat a do južnej časti Songkhla.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bangkoku varuje pred narastajúcim počtom finančne výhodných pracovných ponúk v oblasti telemarketingu, IT sektora, predaja kryptomien, online kasína, ponuky investičných príležitostí s miestom výkonu v Thajsku alebo Juhovýchodnej Ázii.

Veľvyslanectvo SR v Bangkoku upozorňuje, že tresty za držanie a obchodovanie s drogami sú v Thajsku prísnejšie ako na Slovensku.

Podmienky vstupu
Aktualizované 19.03.2024
Publikované 12.05.2022

Slovenskí občania pri vstupe na územie Thajska za účelom turistiky sú oslobodení od vízovej povinnosti na dobu najviac 30 dní. Pri každom vstupe (opakovanom vstupe) do Thajska občania SR dostanú povolenie na dobu 30 dní.

Na vstup a pobyt v Thajsku na iné účely a na pobyt na účel turistiky presahujúci 30 dní je potrebné požiadať o vízum. Občania SR môžu podávať žiadosti o udelenie thajských víz pred vycestovaním napr. na Veľvyslanectve  Thajského kráľovstva vo Viedni alebo online.  

Občania Slovenskej republiky môžu bez víz vstúpiť do Thajska cez pozemný hraničný priechod len dvakrát v priebehu kalendárneho roka. Predĺžiť uvedenú dobu pobytu je možné len v obmedzenej miere.

Informácie o žiadosti o predĺženie povolenej doby pobytu je možné nájsť na webovej stránke thajského imigračného úradu.

 

Platnosť cestovného pasu

Pri vstupe do Thajska bez víz musí byť cestovný pas platný najmenej 6 mesiacov do vypršania jeho platnosti. V prípade predloženia poškodeného alebo znehodnoteného cestovného pasu môže byť jeho držiteľovi odmietnutý vstup do krajiny.
 
Do Thajska nie je možné vstúpiť na náhradný cestovný doklad, ten slúži len na vycestovanie z krajiny v prípade straty alebo odcudzenia cestovného pasu.

 

Finančné zabezpečenie

Vstup do Thajska môže byť podmienený aj splnením podmienky preukázania dostatočného finančného zabezpečenia pobytu, dokladom o zabezpečení ubytovania a spiatočnej letenky, resp. odletu z krajiny. Cudzinci musia na vyzvanie preukázať finančné prostriedky vo výške 20 000,THB - príp. ekvivalent v inej mene v hotovosti alebo 40 000 THB/ekvivalent v prípade cestujúcej rodiny.

 

Prekročenie povolenej doby pobytu

V prípade prekročenia povolenej doby pobytu v Thajsku hrozí narušiteľovi jednak peňažná pokuta (500,-THB, za každý deň prekročenia povolenej dĺžky pobytu, max. 20.000,- THB), jednak sa narušiteľ vystavuje nebezpečenstvu zadržania a následnej deportácie.

Doba pobytu v detenčnom centre nie je časovo obmedzená. Zadržaný je povinný, si sám na vlastné náklady zabezpečiť spiatočnú letenku do SR a zaplatiť uloženú peňažnú pokutu. V prípade závažného porušenia právnych predpisov týkajúcich sa pobytu, môže byť rozhodnutím súdu uložený trest zákazu vstupu na územie Thajska až na dobu 10 rokov.
 
Cudzincovi, ktorý dobrovoľne informuje thajský imigračný úrad, že prekročil dĺžku povoleného pobytu v Thajsku:

  • o viac ako 90 dní bude uložený trest zákazu vstupu do krajiny na 1 rok, začínajúc odo dňa jeho odchodu z Thajska.
  • o viac ako rok bude mu uložený trest zákazu vstupu do krajiny na 3 roky, začínajúc odo dňa jeho odchodu z Thajska.
  • o viac ako 3 roky bude mu uložený trest zákazu vstupu do krajiny na 5 rokov, začínajúc odo dňa jeho odchodu z Thajska.
  • o viac ako 5 rokov bude mu uložený trest zákazu vstupu do krajiny na 10 rokov, začínajúc odo dňa jeho odchodu z Thajska.

V prípade, že bol cudzinec zatknutý alebo bolo voči nemu začaté trestné stíhanie a v čase zatknutia alebo začatia trestného stíhania sa zdržiaval v krajine nelegálne, t. j. prekročil povolenú dobu pobytu o menej alebo presne o rok, bude mu uložený trest zákazu vstupu na 5 rokov, začínajúc odo dňa jeho odchodu z Thajska.

Ak sa v čase  zatknutia alebo začatia trestného stíhania zdržiaval v krajine nelegálne, t. j. prekročil povolenú dobu pobytu o viac ako rok, bude mu uložený trest zákazu vstupu na 10 rokov, začínajúc odo dňa jeho odchodu z Thajska.

 

Prihlasovacia povinnosť

V Thajsku platí prihlasovacia povinnosť, a to do 24 hodín od vstupu na územie krajiny. Prihlasuje sa na imigračnom úrade podľa miesta pobytu alebo na miestnom oddelení polície. Túto povinnosť za cudzincov plní majiteľ ubytovacieho zariadenia.

Cestovanie s deťmi
Aktualizované 07.02.2023
Publikované 12.05.2022

Vo všeobecnosti platí, že maloletá osoba cestujúca v sprievode inej osoby ako rodiča alebo osoby, do ktorej starostlivosti bola zverená, nepotrebuje pri vstupe na územie Thajska predložiť súhlas zákonného zástupcu alebo opatrovníka.

Súhlas rodiča, resp. opatrovníka spolu s ďalšími dokumentami je však potrebné predložiť príslušnému veľvyslanectvu alebo konzulátu Thajského kráľovstva v prípade podania žiadosti o udelenie víza  pre maloletého. Takýto súhlas musí obsahovať všetky potrebné informácie, vrátane: mena osoby poverenej sprevádzaním maloletého, dôvodu cesty, dĺžky pobytu, finančného zabezpečenia a údajov o rodičoch. 

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 6253 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 6538 stiahnutí
Stiahnuť
Miestne špecifiká
Aktualizované 21.12.2023
Publikované 12.05.2022

Cestovné poistenie

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bangkoku neodporúča cestovať do Thajska bez cestovného poistenia, ktoré pokrýva všetky zdravotné náklady, náklady na stratu alebo odcudzenie osobných vecí alebo škodu spôsobenú iným osobám. V prípade, že nemáte dostatočné finančné prostriedky na zaplatenie zdravotnej starostlivosti, nemusí byť zdravotná starostlivosť poskytnutá alebo vám môže byť znemožnený odchod z krajiny do doby, kým dlh nezaplatíte.

 

Protesty a demonštrácie

Situácia na juhu Thajska, prevažne v moslimských provinciách Yala, Songkla, Pattani a Narathiwat je dlhodobo poznačená nestabilitou. Občasné nepokoje sa vyskytujú aj v iných pohraničných oblastiach Thajska. Počas pobytu v Thajsku je preto potrebné vyhýbať sa demonštráciám a verejným zhromaždeniam väčšej skupiny osôb, sledovať dianie a miestne spravodajstvo a riadiť sa pokynmi miestnych orgánov.

V Thajsku je kráľovskej rodine prejavovaná veľká úcta a akékoľvek urážky či kritika na kráľovský majestát sú prísne trestané. Narušitelia zákona tzv. lese majesté sa vystavujú trestu odňatia slobody v trvaní niekoľko rokov.

 

Náboženstvo

Thajsko je prevažne budhistická krajina. Tým, ktorí sa dopustia zneuctenia Budhu v akejkoľvek podobe (napr. obraz, socha), hrozí väzenie. Pri návšteve budhistických pamiatok a chrámov musia mať návštevníci zahalené plecia, dlhé nohavice a vhodnú obuv, ktorú je potrebné vyzuť pred vstupom do samotného chrámu.

 

Info pre motoristov

V Thajsku je vysoké riziko dopravných nehôd a v štatistikách nehodovosti a úmrtí v dôsledku počtu dopravných nehôd. Najväčšia časť dopravných nehôd a zranení je spôsobená vodičmi motocyklov a skútrov. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bangkoku upozorňuje, že na území Thajska sa jazdí na ľavej strane vozovky. Záujemcovia o prenajatie motorového vozidla alebo motocykla musia mať platný medzinárodný preukaz s uvedením správnej kategórie vozidla  a národný vodičský preukaz. Pri požičiavaní motocyklov a skútrov, odporúčame využívať služby renomovaných požičovní. Dôsledne dbajte na to aby požičiavaný dopravný prostriedok (automobil, skúter aj vodný skúter) mal platné poistenie, prípadne si ho zakúpte.

Vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu je pokutované a v prípade spôsobenia dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu je trestané odňatím slobody.

 

Drogy

Drogy akéhokoľvek druhu sú v Thajsku zakázané. Držanie aj veľmi malého množstva môže viesť k uväzneniu. V prípade držania a obchodovanie s drogami triedy A (amfetamíny, extáza, heroín, kokaín) riskujete vysoké tresty, až trest smrti.

Od 9. júna 2022 je súkromné rekreačné užívanie kanabisu legálne, ak je obsah THC nižší ako 0,2 % hmotnosti, ale užívanie kanabisu na verejných miestach zostáva zakázané. Ak nie ste oprávnená osoba a nespĺňate podmienky pre pestovanie, konzumáciu, distribúciu a predaj kanabisových produktov, stále sa vystavujete riziku prísnemu trestu.

Do Thajska je nezákonné doviesť viac ako 200 cigariet na osobu. Tí, ktorí prekročia limit môžu dostať pokutu vo výške desaťnásobku hodnoty a hrozí im zabavenie cigariet. Kontrolu vykonávajú colníci pri príchode do krajiny.

Fajčenie na verejnosti je zakázané (okrem vyhradených miest) a môže mať za následok pokutu až 5 000 THB. Týka sa to aj elektronických cigariet, ktoré sú v Thajsku nezákonné a za ich používanie môžu byť uložené ďalšie pokuty alebo väzenie.

 

Kvalita ovzdušia

Mestské oblasti v Thajsku najmä v Bangkoku a Chiang Mai zaznamenávajú zlú kvalitu ovzdušia a vysoké hodnoty PM 2,5, ktoré sa dostávajú v priebehu roka do nezdravých a nebezpečných úrovní. Postihnuté môžu byť osoby už s existujúcimi zdravotnými problémami, starí ľudia a deti. Odporúča sa preto sledovať kvalitu ovzdušia online a prispôsobovať sa situácií. 

 

Nákup a vlastníctvo nehnuteľností ​​​​​​​

Nákup a vlastníctvo nehnuteľností v Thajsku predstavuje pre cudzinca veľmi náročný administratívny proces počas, ktorého je vhodné mať profesionálnu právnu službu aj vzhľadom na to, že môže dôjsť k obmedzeniu vlastníckych a dispozičných práv kupovanej nehnuteľnosti. Taktiež sa vyskytujú aj veľmi výhodné ponuky kúpy nehnuteľností, ktoré môžu byť aj podvodné. Odporúčame preto konzultovať ponuky aj renomovanými realitnými kanceláriami, ktoré majú prehľad o cenách.​​​​​

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Aktualizované 07.02.2023
Publikované 12.05.2022

Colným procedúram nepodliehajú veci osobnej povahy neobchodného charakteru v primeranej hodnote (nie je potrebné ich deklarovať), maximálne však 20 000 THB (cca 500 eur), pričom nesmie ísť o veci, ktorých dovoz a vývoz je zakázaný thajskými právnymi predpismi alebo o veci, ktorých dovoz alebo vývoz je možný len na základe osobitného povolenia vydaného príslušným thajským štátnym orgánom.

Veci osobnej povahy presahujúce 20 000 THB (cca 500 eur) napr. spotrebná elektronika, hodinky, šperky je potrebné deklarovať pri vstupe aj výstupe z Thajska, nepodliehajú však clu. Musí ísť o používané veci.

Dovoz maximálne 200 ks cigariet alebo 250 g tabakových výrobkov, max. 1 l vína alebo destilátov nepodlieha colnej procedúre. Za prekročenie tohto množstva hrozí konfiškácia tovaru a pokuta, (nesmie prekročiť štvornásobok hodnoty tovaru) alebo trest odňatia slobody.

Medzi tovary, ktorých dovoz a vývoz je zakázaný patria napr.: sošky Budhu, starožitnosti, krátkovlnné vysielačky, zbrane, drogy, pornografický materiál, falšovaný spotrebný tovar, falošné bankovky a mince, chránené živočíšne a rastlinné druhy a výrobky z nich. V prípade porušenia tohto predpisu je pravdepodobná vysoká pokuta a konfiškácia tovaru). Za pašovanie narkotík hrozí trest smrti.

 

Prísne právne predpisy a vysoké tresty

Upozorňujeme na veľmi prísne právne predpisy upravujúce pašovanie, predaj a prechovávanie narkotík všetkých druhov, ako aj na veľmi prísne tresty, vrátane trestu smrti, v prípade ich porušenia. 
Trestom za držbu marihuany môže byť až 15 rokov odňatia slobody a peňažný trest 150 000 THB. Amfetamíny a Extáza sú regulované rovnako ako drogy triedy A, a sú s nimi spojené rovnaké tresty ako v prípade heroínu. Držanie už 20 gramov narkotík triedy A pri odchode z Thajska je považované za ilegálny obchod s narkotikami a v prípade preukázania viny je možné očakávať uloženie trestu smrti.

Na dovoz thajskej meny sa nevzťahujú žiadne obmedzenia. Dovoz zahraničných bankoviek a mincí prevyšujúci hodnotu 20 000 USD alebo ekvivalent tejto sumy je potrebné deklarovať.

Vývoz thajskej meny 50 000 THB a viac musí byť deklarovaný. Do susedných krajín je možné vyviesť max. 500 000 THB. Vývoz zahraničných bankoviek a mincí prevyšujúci hodnotu 20 000 USD je potrebné deklarovať.

Pri dovoze domácich zvierat (psy, mačky, max. 3 ks) môžu thajské úrady uložiť 30-dňovú karanténu za účelom overenia zdravotného stavu zvieraťa na náklady majiteľa. Zvieratá nemusia byť označené mikročipom, thajské úrady to však odporúčajú. Povinné je predloženie veterinárneho osvedčenia v anglickom jazyku o zdravotnom stave a vykonaných očkovaniach. Thajské úrady môžu vyžadovať aj dôkaz o vlastníctve a rodokmeni zvieraťa. Dovoz amerického pitbull teriéra a amerického stafordského teriéra je zakázaný.

 

Kontakt

Pred vycestovaním, odporúčame kontaktovať thajský colný úrad, tel: +662-667-7880-4, e-mail: customs_clinic@customs.go.th
 

Info pre motoristov
Aktualizované 07.02.2023
Publikované 12.05.2022

V Thajsku sa jazdí po ľavej strane. Oficiálne sú v krajine platné pravidlá cestnej premávky, ktoré okrem zásadných pravidiel, málokto rešpektuje. V mestách sú zvlášť nebezpečné prechody pre chodcov, kde dochádza k častým nehodám v dôsledku ich veľmi častého nerešpektovania.

Pri jazde motorovým vozidlom je potrebné mať so sebou medzinárodný vodičský preukaz. Vzhľadom na časté nehody motocyklov poisťovne nepoisťujú úrazy spôsobené haváriou na motocykli. V Thajsku je vysoké riziko dopravných nehôd, krajina vedie v štatistikách nehodovosti a úmrtí v dôsledku počtu dopravných nehôd. Najväčšia časť dopravných nehôd a zranení je spôsobená vodičmi motocyklov a skútrov.

Od 5. septembra 2022 musia byť všetci cestujúci vo vozidlách vrátane cestujúcich na zadných sedadlách pripútaní bezpečnostnými pásmi. Podľa nového zákona o dopravnej premávke vám môže byť uložená pokuta až do výšky 2 000 bahtov, ak ho nebudete dodržiavať.

Podľa thajských zákonov musíte mať pri jazde na motocykli prilbu.

 

Požičiavanie motocyklov a skútrov

Záujemcovia o prenajatie motorového vozidla alebo motocykla musia mať platný medzinárodný vodičský preukaz s uvedením správnej kategórie vozidla a národný vodičský preukaz. Pri požičiavaní motocyklov a skútrov, odporúčame využívať služby renomovaných požičovní. 

Lacnejšie požičovne často prenajímajú motocykle a skútre, ktoré nie sú registrované, a preto ich používanie na verejných komunikáciách je zakázané. Pri uzatváraní zmlúv o nájme motocyklu, či skútra je potrebné preveriť, či cena zahŕňa aj poistenie pre prípad dopravnej nehody. 

Odporúčame zabezpečiť si aj fotodokumentáciu o stave zapožičaného dopravného prostriedku, keďže pri vrátení motocyklov môže požičovňa vymáhať niekoľkonásobne vyššiu cenu za poškodenie. Nosenie ochrannej prilby počas jazdy je povinné a nedodržanie uvedeného nariadenia je zo strany polície pokutované. Upozorňujeme, že riadenie Quad-bikes, tzv. štvorkoliek na verejných komunikáciách v Thajsku je zakázané. Vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu je pokutované a v prípade spôsobenia dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu je trestané odňatím slobody.

Pri prenajímaní motocyklov neodporúčame odovzdať cestovný pas ani osobné doklady ako zálohu, aj keď je to častá požiadavka  zo strany poisťovní. Tieto doklady môžu byť zneužité na vymáhanie finančných úhrad.

Osobitnú pozornosť treba venovať stavu, aut, motoriek a vodných skútrov pri ich prenajímaní (škrabance, poškodenia a pod.). Pred použitím dopravy motorovým člnom je potrebné sa presvedčiť, či sú dodržané všetky bezpečnostné predpisy a či sú k dispozícii záchranné vesty.

Bezpečnostná situácia
Aktualizované 21.12.2023
Publikované 12.05.2022

Veľvyslanectvo Slovnskej republiky v Bangkoku neodporúča cestovať do Thajska bez cestovného poistenia, ktoré pokrýva všetky zdravotné náklady, náklady na stratu alebo odcudzenie osobných vecí alebo škodu spôsobenú iným osobám.

V prípade, že nemáte na zaplatenie zdravotnej starostlivosti nemusí byť zdravotná starostlivosť poskytnutá alebo vám môže byť znemožnený odchod z krajiny do doby kedy dlh nezaplatíte.

V celom Thajsku dochádza k závažným zločinom a niekedy sú postihnutí aj občania cudzích krajín. V turistických destináciách po celom Thajsku sú hlásené násilné sexuálne útoky, podvody (napr. v požičovniach, nočných baroch) krádeže (sústredené na kreditné karty, osobné doklady, peniaze a cennosti) a nevyprovokované útoky. Tie sú bežné najmä počas Full Moon parties a iných podobných podujatí neskoro v noci v blízkosti barov. V turistických destináciách okolo Thajska boli hlásené prípady nadmerného pitia a sexuálneho napadnutia za pomoci drog, pričom obeťami boli muži aj ženy. Dávajte si pozor na prijímanie nápojov od cudzích ľudí a chráňte si nápoje bez dozoru. V Thajsku dochádza k trestným činom so zbraňami a cudzí štátni príslušníci sa niekedy stali obeťami týchto trestných činov.

Kriminalita v Bangkoku je porovnateľná so Slovenskom, pričom voči turistom prevažuje drobná kriminalita a vreckári, a to najmä na preľudnených miestach. Centrum Bangkoku je bezpečné. V prípade straty alebo krádeže peňazí odporúčame je možné využiť služby Western Union, ktorá má veľké sieť pobočiek v Thajsku.

V Bangkoku sa často organizujú rôzne masové, ale aj protestné zhromaždenia, ktoré sa organizujú najčastejšie pri Pamätníku demokracie na Ratchadamnoen Avenue, nákupná štvrť Ratchaphrasong, Skywalk pri budove MBK a Bangkok Art and Cultural Centre, križovatka Din Daeng, Phloen Chit Road, križovatka Asok, Wat Phra Kaew, Grand Palace, Pamätník víťazstva a univerzitné areály. Trasy pochodov sa môžu zmeniť v krátkom čase a bez varovania. Zhromaždenia môžu narušiť premávku a verejnú dopravu, obchodné aktivity a môže dôjsť k zvýšenej bezpečnostnej prítomnosti.

Počas nedávnych protestov niektoré skupiny hádzali predmety ako kamene, tehly, fľaše s vodou, palice, ohňostroje a malé podomácky vyrobené výbušné zariadenia. Polícia použila vodné delá, slzný plyn a gumené projektily. Na nedávnych protestoch sa vyskytli prípady streľby ostrou muníciou.

Vyhnite sa akýmkoľvek protestom alebo politickým zhromaždeniam a dávajte si pozor na verejné politické vyhláseniaLèse-majesté (kritika monarchie v akejkoľvek forme) je zločin, ktorý možno široko interpretovať a osoba môže byť odsúdená na dlhé väzenie.

Z bezpečnostných dôvodov neodporúčame občanom Slovenskej republiky cestovanie, okrem nevyhnutných ciest do provincií Pattani, Yala, Narathiwat, južná provincia Songkhla (nepatrí sem oblasť severne od cesty A43 medzi Hat Yai a Sakom vrátane a oblasti severozápadne od železničnej trate, ktorá vedie medzi Hat Yai a Pedang Besar, vrátane). Bezpečnostná situácia v južných provinciách je dlhodobo napätá a dochádza tam k bombovým útokom na vládne inštitúcie, políciu a infraštruktúru. Odporúčame pravidelne sledovať miestne média, zachovávať opatrnosť, riadiť sa radami a odporúčaniami miestnych úradov.

Pozdĺž thajsko-mjanmarskej hranice občas dochádza k stretom medzi thajskými bezpečnostnými silami, ozbrojenými zločineckými skupinami a obchodníkmi s drogami. Na policajných a vojenských kontrolných stanovištiach môžu byť cestujúci požiadaní, aby predložili preukaz totožnosti. Pred cestou do tejto časti krajiny je potrebné si overiť situáciu prostredníctvom miestnych úradov. Do Mjanmarska prejdete iba na oficiálnom hraničnom priechode a po získaní príslušných povolení/víz od mjanmarských a thajských úradov.

Veľvyslanectvo Slovnskej republiky v Bangkoku varuje pred narastajúcim počtom finančne výhodných pracovných ponúk v oblasti telemarketingu, predaja kryptomien, ponúkanie investičných príležitostí, online kasína s miestom výkonu v Thajsku alebo Juhovýchdnej Ázie. Môže ísť o podvod a môžete sa stať obeťou podvodu a zavlečený do podvodníckych centier tzv. Scam Center, ktoré sa nachádzajú pozdĺž hranice s Thajskom v Mjanmarsku, Laose alebo Kambodži. Osobám sú odobraté doklady a nelegálne premiestnení do podvodníckych centier, kde sú nútení sa podieľať na organizovaných podvodoch po celom svete. V prípade odopretia spolupráce alebo poslušnosti sú často osoby fyzicky trestané a môžu sa stať predmetom obchodu s ľuďmi. Pri úteku a návrate do Thajska bez cestovného dokladu sú osoby zatknuté a uväznené thajskou políciou do doby určenie imigračného štatútu.    

Ak ste sa stali obeťou trestného činu v Thajsku a chcete to nahlásiť thajskej polícii, mali by ste tak urobiť pred odchodom z krajiny. Ak tak neurobíte, váš prípad nemusí byť vyšetrený. Médiá často informujú o kriminalite a miestne orgány vrátane polície môžu poskytnúť podrobné tlačové brífingy.

Zverejňovanie obrázkov a videí na sociálnych sieťach ľudí, ktorí pijú alkohol na verejnosti, nosia nevhodné oblečenie alebo sa nevhodne správajú, môže viesť k pokutám a/alebo až k väzneniu pre osobu, ktorá obrázky zverejnila, ale aj pre osoby na nich.​​​​​​

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Aktualizované 07.02.2023
Publikované 12.05.2022

Doprava v hlavnom meste

V Bangkoku je pomerne kvalitne prepojená mestská hromadná doprava, avšak dopravný park je značne zastaraný a výrazne znečisťuje ovzdušie v meste - autobusy, pick-upy.

V meste funguje viacero trás metra a sky train. Cestu je možné naplánovať cez webovú stránku dopravného podniku. Lístok je možné kúpiť priamo u vodiča alebo v pobočkách dopravného podniku. V Bangkoku je možné využiť aj vodnú dopravu veľkokapacitné lode a člny, ktoré prepravujú pasažierov po rieke Chao Phraya River a jej kanáloch (pozn. voda v nich je strašne špinavá a zapácha). Taktiež tu existujú motocyklové taxíky, čo je po ceste najrýchlejší, ale zároveň najnebezpečnejší spôsob prepravy.

Turisticky obľúbená je preprava „Tuk Tuk-om“, ktorá je na základe dohody. Veľvyslanectvo odporúča používať oficiálne taxíky s označením Taxi-Meter. Je však potrebné počítať s tým, že pri dlhších trasách v Bangkoku vás na určené miesto môže prepraviť niekoľko taxikárov, keďže každý operuje v určitej časti mesta a nerád jazdí do neznámych častí mesta.

 

Doprava mimo hlavného mesta

Označovanie ciest mimo Bangkoku je v thajskom jazyku, čo spôsobuje väčšine cudzincom problémy pri orientácii. Označenie ciest je vôbec na dosť nízkej úrovni, s výnimkou hlavných cestných ťahov z Bangkoku k moru a na sever krajiny. Pri cestovaní po krajine je možné využiť viaceré dopravné prostriedky, existujú spojenia autobusovými linkami, vlakové a letecké spojenia. Preprava medzi letiskom a vlastným mestom je možná takisto viacerými spôsobmi: taxíkom alebo autobusmi.

Zdravotná  starostlivosť

Aktualizované 07.02.2023
Publikované 12.05.2022

Očkovací preukaz sa vyžaduje iba od osôb prichádzajúcich z oblastí  výskytu infekčných chorôb. Slovenské veľvyslanectvo v Bangkoku odporúča očkovanie proti hepatitíde A a B, tetanu a užívanie antimalarík (ak cestovateľ cestuje do pohraničných oblastí na juhu a severe krajiny).

Kvalita zdravotníckych služieb je dobrá, vysokú úroveň majú súkromné zdravotnícke zariadenia. Za lekárske služby sa platí, bezplatné služby neexistujú. Turistom sa preto odporúča nechať sa pred cestou do Thajska poistiť.

Thajské úrady akceptujú európsky COVID PASS.

Klimatické podmienky

Aktualizované 07.02.2023
Publikované 12.05.2022

Thajsko sa nachádza v tropickej oblasti, priemerné ročné teploty sa pohybujú v rozmedzí 28°- 38°C, vlhkosť vzduchu je zvyčajne v hraniciach od 50 do 85 %. Tri ročné obdobia možno rozdeliť na: teplé – od začiatku marca do konca mája; daždivé – od začiatku júna do začiatku októbra; mierne – od polovice októbra do konca februára.

Podnebie a klimatické podmienky kladú nároky na zdravotný stav.

Hlavne v Bangkoku je značne znečistený vzduch, smog taktiež vytvára skleníkový efekt, ktorý spôsobuje výkyvy počasia proti normálu. Prechody z klimatizovaných priestorov budov (16°C - 21°C) do otvoreného priestoru kladú značné nároky na organizmus.

Dôležité telefónne čísla
Publikované 12.05.2022

Predvoľba krajiny: +66; 
Polícia: 191
Turistická polícia: 1155;
Rýchla pomoc: 1554;
Zdravotná záchranná služba: 1669;
Požiarna služba: 199.

Rady a odporúčania
Aktualizované 07.02.2023
Publikované 12.05.2022

Od novembra 2017 je zavedený zákaz fajčenia na plážach v niektorých turistických oblastiach vrátane Koh Samui, Pattaya a v provinciách Phuket, Prachuap Khiri Khan, Chon Buri a Songkhla. Ide o najznámejšie pláže, ktoré zahŕňajú Mae Phim v Rayong; Laem Sing v Chanthaburi; Bang Saen, Pattaya a Tham Pang na Koh Si Chang v Chon Buri; Cha-am v Phetchaburi; Hua Hin a Khao Takiap v Prachuap Khiri Khan; Patong v Phukete; Bo Phut na Koh Samui v Surat Thani; Sai Ri v Chumphone; Chalatas v Songkhle; Tha Wa Sukri v Pattani; Koh Khai Nok, Koh Khai Nai na Koh Yao v Phangnga,  Phra Ae a Khlong Dao na Koh Lanta v Krabi. Tým, ktorí porušia uvedený zákaz hrozí pokuta do výšky 100 000 THB alebo trest odňatia slobody na obdobie jedného roka.

Od februára 2019 je zavedený zákaz fajčenia aj na 90 verejných miestach, vrátane areálov úradných budov, nemocníc, školských zariadení, obchodov  a nákupných centier, zastávkach hromadnej dopravy, kondomínií, hotelov,  kúpalísk, kín  pod. Za nefajčiarsku zónu sa považujú aj priestory  v rádiuse 5 metrov od vstupných a výstupných priestorov budov. Zákaz fajčenia sa uplatňuje aj na 6 medzinárodných letiskách – Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket, Chiang Mai, Hat Yai a Mae Fah Luang, kde fajčiarom už nie sú vo vnútri letísk k dispozícií vyhradené fajčiarske priestory. fajčenie je dovolené iba na vonkajších vyhradených miestach. Narušiteľom hrozí pokuta vo výške 5 000 THB.

V zmysle príslušnej thajskej legislatívy je zakázaný dovoz, vývoz, preprava, skladovanie a používanie elektronických cigariet a ich analógov a náplní. Zakázané je aj používanie vodnej fajky. Tresty sú pomerne vysoké, narušiteľom hrozí vysoká peňažná pokuta a niekoľkoročný trest odňatia slobody. Dovolené je doviesť do ks 200 cigariet alebo 250 gramov valcovaného tabaku alebo cigár alebo kombinácie valcovaného tabaku a cigár s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 250 gramov. Dovoz, prechovávanie, predaj či užívanie akýchkoľvek drog je v Thajsku prísne zakázané a tresty sú v tejto oblasti vysoké, vrátane doživotného trestu odňatia slobody. Amfetamíny a extáza sú regulované rovnako ako drogy triedy A a sú s nimi spojené rovnaké tresty ako v prípade heroínu. Držanie už 20 gramov narkotík triedy A je považované za ilegálny obchod s narkotikami a v prípade preukázania viny je možné očakávať rozsudok smrti.

Je potrebné zachovať obozretnosť najmä v turisticky obľúbených destináciách, kde sa nachádzajú vreckoví zlodeji ako aj organizované skupiny ponúkajúce predaj rôznych výrobkov či prehliadku atrakcií za „výhodné ceny“. Odporúčame odmietať nákup drahých kameňov či iných ponúkaných výrobkov na pláži a na kreditnú kartu s tým, že nákup bude doručený kupujúcemu na domácu adresu, vo väčšine prípadov doručené kamene nemajú hodnotu ktorú za ne turista zaplatí a vrátenie peňazí je takmer vylúčené, pretože obchody často menia svoju adresu, resp. vôbec neexistujú.

V Thajsku je zakázané používanie dronov, ktoré nie sú vopred zaregistrované. Drony, ktoré budú používané na komerčné účely, musia byť vopred zaregistrované a je potrebné predložiť aj poistenie. Na používanie dronov platia striktné pravidlá.

Thajsko je označované za krajinu „sexuálnej turistiky“, napriek tomu je prostitúcia a sex  s osobami mladšími ako 18 rokov prísne zakázané.   V podnikoch a baroch sa objavujú aj prípady okradnutia turistov, ktorým sú úmyselne podávané nápoje s uspávacími prostriedkami alebo drogami.

Pri plávaní v mori neodporúčame vzďaľovať sa od pobrežia, vo viacerých oblastiach Thajska sa nachádzajú jedovaté medúzy (najmä v období máj až október). Nebezpečné môžu byť aj morské prúdy.

Ochrana pred komármi je nevyhnutná. Vzhľadom na možnosť nákazy maláriou a horúčkou dengue (hlavne provincie Kamphaeng Phet, Nakhon Sawan, Phichit, Uthai Thani) odporúčame pred cestou konzultáciu s Klinikou cudzokrajných chorôb. Odporúčame venovať primeranú pozornosť preventívnym opatreniam proti nákaze HIV a hepatitídou B a C.

Pri ceste do Thajska odporúčame uzatvoriť kompletné cestovné a zdravotné poistenie. 


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Zastupiteľský úrad SR v Bangkoku v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí Thajska usporiadal 18. mája 2023 slávnostný koncert k 30. výročiu vzniku Slovenskej republiky a nadviazaniu diplomatických stykov medzi Slovenskou republikou a Thajskom.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal dňa 23. novembra 2017 dezignovaného veľvyslanca Thajského kráľovstva v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni pána Songsak Saicheua pri príležitosti odovzdania jeho kópií poverovacích listín.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok sa dnes (22. novembra) počas pracovnej cesty stretol v Bangkoku s vedením spoločnosti Delta Thailand - výrobným riaditeľom A. Mauttaraid a obchodným riaditeľom J. Tam. Delta Electronics je jedným z najvýznamnejších investorov na Slovensku a vo svojich závodoch v Novej Dubnici a Liptovskom Hrádku vytvoril viac ako 1 000 pracovných miest v oblasti napájacích zdrojov.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal dnes (30. marca) mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Thajského kráľovstva v SR so sídlom vo Viedni Arthayudha Srisamoota pri príležitosti ukončenia jeho diplomatickej misie.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Igor Slobodník privítal dnes (18. marca) v Bratislave stáleho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Thajského kráľovstva Apicharta Chinwanno.


Thajsko

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Thailand
Oficiálny názov Thajské kráľovstvo
Oficiálny anglický názov Kingdom of Thailand
Zaužívaný názov Thajsko
Miestny názov krajiny ประเทศไทย
Svetadiel Ázia
Hlavné mesto Bangkok
Anglický názov hlavného mesta Bangkok
Miestny názov hlavného mesta กรุงเทพ
Názov meny Baht
Medzinárodná skratka meny THB
Telefónna predvoľba +66
Úradné jazyky thajčina
Časové pásmo +0700
Internetová doména .th
Medzinárodná poznávacia značka TH
Zem. dĺžka hl. mesta 100.49347
Zem. šírka hl. mesta 13.75254
Vznik štátu r. 1238
Štátne zriadenie Konštitučná monarchia

Oficiálna vládna stránka

https://www.thaigov.go.th/

Webová stránka ministerstva

Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bangkoku

YWCA Building, 9-th Floor, South Sathorn Road 25, Bangkok
Telefón
+66 26773445
Fax
+66 26773447
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+66816174611

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bangkoku

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Publikované 13.05.2022
Dátum Popis
2017 Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Korčok sa v Bangkoku stretol s predstaviteľmi Delta Electronics
2016 medziministerské politické konzultácie na úrovni stáleho tajomníka MZV Thajska v SR
2010 neoficiálna návšteva ministra zahraničných vecí Thajska (Kasit Piromya) v SR
2008 princezná Bajrakitiyabha Mahidol v SR (súkromná návšteva)
2008 štátna tajomníčka MZV SR v Thajsku
2006 predstaviteľ thajskej vlády (úroveň ministra) v SR
2006 stretnutie predsedov vlády SR a Thajska v rámci samitu ASEM6 v Helsinkách
2006 námestník predsedu vlády Thajska v SR
2005 minister zahraničných vecí SR v Thajsku
2003 minister zahraničných vecí Thajska v SR

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Veľvyslanectvo SR v Bangkoku v spolupráci s Digital Economy Promotion Agency zorganizovali kooperačné podujatie pod názvom „V4 – Thailand Dialogue on use of AI for society and industry“, ktoré sa konalo ako sprievodné podujatie propagačného veľtrhu zameraného na digitálnu transformáciu Thajska HACKaTHAILAND 2023.

Ekonomické informácie o teritóriu
Thajsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 393.8 kB, 12.12.2023, 753 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Thajsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 393.8 kB, 12.12.2023, 753 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy
Thajsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 393.8 kB, 12.12.2023, 753 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Patrik Kravec
Zastupiteľský úrad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bangkoku
Email patrik.kravec@mzv.sk
Funkcia ekonomický diplomat, konzul, zástupkyňa vedúceho zastupiteľského úradu

Kultúra a krajania

Zastupiteľský úrad SR v Bangkoku v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí Thajska usporiadal 18. mája 2023 slávnostný koncert k 30. výročiu vzniku Slovenskej republiky a nadviazaniu diplomatických stykov medzi Slovenskou republikou a Thajskom.

Zastupiteľský úrad SR v Bangkoku v spolupráci s International College Mahidol University usporiadal 29. novembra 2022 v priestoroch univerzity v Bangkoku kultúrno-vzdelávacie podujatie v rámci slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvrorke pod názvom „Nation to Nation: Humanity in Challenging Times“. 

​Slavomíra Vlasová, slovenská módna návrhárka, ktorá získala na Bratislavských dňoch módy ocenenie Módna návrhárka roku 2018 sa prezentovala na tejto akcii už tretí rok po sebe.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bangkoku si zopakovalo úspešnú minuloročnú účasť na verejnosťou veľmi očakávanom YWCA Diplomatic Charity Bazaar.

Slovenské folklórne súbory Starišan a Čavargoše úspešne prezentovali slovenskú ľudovú kultúru a folklór v Thajsku. V rámci medzinárodného festivalu Surin International Cultural Exchange 2019 členovia súboru Starišan z Prešova absolvovali v dňoch 25.-31.1.2019 viacero vystúpení v provincii Surin.

V poradí už ôsmy ročník týchto osláv sa konal od 1. do 9. decembra 2018 v Bangkoku pod názvom „8th Celebration Of Silk, Thai Silk Road To The World 2018“.

Diplomatický charitatívny bazár patrí k najvýznamnejším a najprestížnejším charitatívnym aktivitám v Bangkoku. Jeho hlavným organizátorom a sponzorom je YWCA (Young Women´s Christian Association). Cieľom bazára je získať prostriedky na podporu projektov YWCA, ktoré sú zamerané na podporu a zlepšenie života a zdravia detí a žien všetkých rás náboženstiev v málo rozvinutých oblastiach Thajska.

​Tohtoročná módna prehliadka „Celebration of Silk“, na ktorej sa zúčastnili okrem profesionálnych modeliek aj modelky v podaní veľvyslankýň, alebo manželiek veľvyslancov z 24. krajín z miestneho diplomatického zboru, mala dve novinky.

Projekt, ktorý pred takmer rokom iniciovala a nakoniec aj doviedla do úspešného konca skupina manželiek veľvyslancov sídliacich v Bangkoku, mal za cieľ vydať v Thajsku knihu rozprávok z celého sveta, ktorú by ilustrovali thajské deti a ktorá by sa dostala do knižníc thajských škôl.


Back To Top