Obchod s tovarom a so službami

Pre podrobnejšie informácie o brexite odporúčame navštíviť stránku Ministerstva hospodárstva SR, ako aj stránky Finančnej správy.

Stav v prípade odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ na základe dohody (DEAL)

V prípade schválenia dohody o vystúpení začne dňom vystúpenia plynúť prechodné obdobie minimálne do 30. decembra 2020, ktoré môže byť po vzájomnej dohode predĺžené o ďalšie obdobie. Počas prechodného obdobia sa situácia pre ekonomických operátorov de facto  nemení oproti stavu pred vystúpením. Ekonomické subjekty budú môcť vyvážať svoje výrobky do Spojeného kráľovstva a dovážať produkty zo Spojeného kráľovstva a poskytovať a prijímať služby v rovnakom režime ako je tomu dnes, teda bez dodatočných obmedzení, s existujúcimi a stále platnými certifikátmi a licenciami. Táto obchodná výmena by naďalej nepodliehala clám, dovozným kvótam ani dodatočnému daňovému režimu, či iným prekážkam. V každodennej realite sa nič nezmení, keďže Spojené kráľovstvo ostane v obchodnej a hospodárskej oblasti viazané pravidlami jednotného vnútorného trhu.

 

Počas prechodného obdobia EÚ a Spojené kráľovstvo budú vyjednávať novú dohodu o voľnom obchode (DVO),  ktorá by mala nadobudnúť účinnosť po ukončení prechodného obdobia, t. j. najskôr k 1. 1. 2021.   DVO by mala byť čo najkomplexnejšia (podľa vzoru uzavretej DVO s Kanadou), avšak v každom prípade  bude predstavovať nižší stupeň ekonomickej spolupráce, aký predstavuje súčasný  jednotný vnútorný trh EÚ. Znamená to, že budúca DVO môže obsahovať viaceré obmedzenia vzájomného obchodu s tovarom vo forme ciel, dovozných kvót, netarifných obmedzení (sanitárne a fytosanitárne obmedzenia, obmedzenia v uznávaní technických štandardov a pod.) alebo prekážok pre etablovanie sa a pôsobenie poskytovateľov služieb spojených s nárastom administratívnej záťaže. Pokiaľ ide o obchod so službami, DVO by umožnila EÚ a Spojenému kráľovstvu vzájomne sa zaviazať, že nebudú do budúcnosti uplatňovať žiadne protekcionistické alebo diskriminačné obmedzenia s výnimkou tých, ktoré si daná krajina výslovne vyhradí v tzv. listinách výhrad. Dohody typu DVO zvyknú obsahovať aj ustanovenia o spolupráci pri regulácii obchodu so službami, resp. o spolupráci pri riešení sporov.

 

Návrh dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (dohodnutý na úrovni negociátorov)

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 19.2.2020 Dátum vytvorenia: 13.12.2018