Vybrané zákony súvisiace s činnosťou ministerstva

Zákon č. 400 / 2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 151 / 2010 Z.z.o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 575 / 2001 Z.z o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
Zákon č. 211 / 2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zákon č. 100 / 1996 Z.z. o ochrane štátneho tajomstva, o šifrovanej ochrane informácií
Zákon č. 52 / 1998 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch
Zákon č. 513 / 1991 Zb. Obchodný zákonník
Zákon č. 40 / 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 71 / 1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Zákon č. 25 /2006 Z.z o verejnom obstarávaní


Uvedené zákony možno nájsť v Zbierke zákonov SR.

Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-24 16:29:00.78 Dátum vytvorenia: Thu May 27 00:00:00 CEST 2010