Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Miestne špecifiká

I. Občania Európskeho hospodárskeho priestoru

(Európsky hospodársky priestor tvoria členské štáty Európskej únie, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko)

1. Krátkodobý pobyt

Občan EHP sa môže v Slovenskej republike zdržiavať ako turista, stážista alebo študent v rámci krátkodobého študijného pobytu najviac 90 dní v rámci jedného polroka. Na vstup do SR potrebuje cestovný pas alebo osobný preukaz, ktorý musí byť platný počas celého pobytu.
Do troch pracovných dní od vstupu je povinný hlásiť policajnému útvaru, príslušnému podľa miesta pobytu, začiatok, miesto a predpokladanú dĺžku pobytu (ak túto povinnosť nemá ubytovateľ) (uvedené platí pre študentov). Ak sa hodlá zdržiavať na území SR aj po uplynutí 90 dní v rámci polroka, je povinný prihlásiť sa na pobyt osobne na príslušnom policajnom útvare.

2. Dlhodobý (trvalý) pobyt

Žiadateľ z EHP žiada o povolenie pobytu priamo na území Slovenskej republiky na policajnom útvare príslušnom podľa miesta predpokladaného pobytu. K žiadosti priloží:
• cestovný doklad,
• doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania,
• 3 fotografie.
V mene maloletého cudzinca (do 18 rokov) predkladá žiadosť jeho zákonný zástupca.
Policajný útvar žiadateľa zaeviduje a vystaví potvrdenie o prihlásení na trvalý pobyt. Do 30 dní od prihlásenia vystaví doklad o trvalom pobyte vo forme identifikačnej karty s fotografiou, ktorý sa odovzdá žiadateľovi.
Doklad o trvalom pobyte sa vydáva s platnosťou na päť rokov. Po uplynutí tejto lehoty vydá policajný útvar na požiadanie nový doklad o trvalom pobyte s platnosťou na desať rokov.
Ak žiadateľ hodlá trvalo vycestovať z územia Slovenskej republiky je povinný písomne oznámiť skončenie trvalého pobytu policajnému útvaru.
Informácie o podmienkach podnikania v Slovenskej republike môžu nemeckí občania získať na adrese:
• Delegát nemeckého hospodárstva na Slovensku
Nám. SNP 13, 816 45 Bratislava
Tel.: 00421-2 / 5926 5533, -5534
Fax: 00421-2 / 5926 5542
E-mail: info@dihk.sk, info1@dihk.sk
www.dihk.sk

II. Cudzinci, ktorí nie sú občanmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ale sú ich rodinnými príslušníkmi

Rodinnými príslušníkmi sú: manžel, manželka, priami potomkovia do 21 rokov, alebo ak sú na ňom závislými osobami, rodičia oboch, ak sú na ňom závislými osobami.

1. Krátkodobý pobyt

Občan tretieho štátu, ktorý nie je súčasťou EHP, ktorý je rodinným príslušníkom občana EHP, môže sa na území Slovenskej republiky zdržiavať ako turista, stážista alebo študent v rámci krátkodobých pobytov najviac 90 dní v rámci jedného polroka len s platným slovenským vízom.
O slovenské vízum možno požiadať na veľvyslanectve alebo generálnom konzuláte Slovenskej republiky v zahraničí. Za udelenie víza tieto osoby neplatia. K žiadosti o vízum sa prikladá:

• platný cestovný pas,
• 1 fotografia,
• doklad potvrdzujúci príbuzenský vzťah k občanovi EPH (sobášny list, rodný list),
• identifikačný doklad občana EHP.

2. Dlhodobý (trvalý) pobyt

Občan tretieho štátu, ktorý je rodinným príslušníkom občana EHP, ak tento má už povolený trvalý pobyt na území SR, podáva žiadosť o povolenie pobytu na území Slovenskej republiky osobne na veľvyslanectve SR/generálnom konzuláte SR alebo osobne na príslušnom policajnom útvare v SR. K žiadosti doloží:
• cestovný doklad,
• 3 fotografie (3 x 3,5 cm),
• doklad potvrdzujúci, že je rodinným príslušníkom občana EHP,
• doklad, alebo čestné vyhlásenie s odôvodnením potvrdzujúcim, že je závislým príbuzným; to neplatí, ak ide o manžela alebo dieťa mladšie ako 21 rokov,
• doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania,
• doklad o zdravotnom poistení na území Slovenskej republiky,
• čestné vyhlásenie o tom, že nebude záťažou pre systém sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky,
• na vyžiadanie predloží doklad nie starší ako 30 dní potvrdzujúci skutočnosť, že netrpí nákazlivou chorobou a doklad nie starší ako 90 dní potvrdzujúci bezúhonnosť.
Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie povolenia na trvalý pobyt do 30 dní od doručenia žiadosti policajnému útvaru a v prípade súhlasu vydá doklad o trvalom pobyte