Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Podmienky vstupu do krajiny

1. Podmienky vstupu a pobytu občanov Slovenskej republiky v Nemeckej spolkovej republike:a) Cestovný ruch, krátkodobý pobyt:

Vstup na územie Nemecka je možný len po preukázaní sa platným cestovným dokladom (cestovný pas, občiansky preukaz - identifikačná karta). Slovenský občan sa môže na území Nemecka zdržiavať do posledného dňa platnosti cestovného dokladu. Pri turistickom alebo služobnom pobyte, kde celková doba pobytu nepresiahne 3 mesiace, nie je povinnosť prihlásiť sa k pobytu. Rodinní príslušníci slovenských občanov, ktorí nemajú štátnu príslušnosť niektorého členského štátu EÚ, resp. nemajú povolenie k pobytu v ČK Schengenu naďalej podliehajú vízovej povinnosti. Na dobu pobytu je potrebné mať uzavreté zdravotné poistenie, ktorej účel pre bežné lekárske ošetrenie spĺňa i Európska zdravotná karta. Finančná zábezpeka, t.j. finančný limit na osobu sa od občanov SR pri vstupe do NSR nevyžaduje. Občanom Slovenskej republiky sa odporúča pred cestou do Nemecka uzavrieť komerčné úrazové alebo cestovné poistenie, ktoré pokrýva prípadné náklady na transport osoby späť do SR (v prípade zranenia, úmrtia).

Odporúčania:
 • platný cestovný doklad je potrebné mať neustále pri sebe, nakoľko nemecká polícia má právo požiadať kohokoľvek a kedykoľvek, aby preukázal svoju totožnosť,
 • občania Slovenskej republiky by si mali pri uzatváraní pripoistenia na cestu zabezpečiť okrem lekárskeho ambulantného a nemocničného ošetrenia aj transport v prípade ťažkého zranenia a iné neočakávané výdavky, ako napr. zmena rezervácie letenky, výdaje spojené so stornovaním letu apod.,
 • na dovoz predmetov osobnej potreby, potravín a nápojov v primeranom množstve (presné množstvá viď v oddieli Dovoz tovaru), zodpovedajúcemu dĺžke a charakteru cesty nie je potrebné vlastniť žiadne povolenie,
 • prechovávanie drog (aj ľahkých) je v Nemecku klasifikované ako trestný čin,
 • pri dovoze liekov charakteru narkotík je potrebné mať so sebou potvrdenie od lekára o nutnosti ich užívania ako i množstve (preklad do NJ, resp. AJ),
 • pri cestovaní s domácimi zvieratami (pes, mačka, fretka) treba mať so sebou tzv. „zvierací pas“ (pas spoločenských zvierat), ktorý obsahuje potvrdenie o zaočkovaní zvieraťa proti besnote. Psy by mali byť zaočkovaní aj proti psinke. Do NSR je zakázané informácie o telefónnych číslach v Nemecku možno získať na čísle 11833 alebo 11880.

b) Dlhodobý pobyt:

Pri pobytoch, ktoré prekročia dobu 3 mesiace, resp. 90 dní, je potrebné prihlásiť sa podľa miesta pobytu na príslušnom Prihlasovacom úrade (Meldeamt), ktorý postúpi žiadosť Cudzineckému úradu (Ausländerbehörde). K žiadosti je potrebné priložiť doklad osvedčujúci dôvod pobytu (pracovné povolenie, potvrdenie o prijatí na štúdium a pod.), platný cestovný doklad a dve fotografie. Podanie žiadosti je bezplatné. Na Prihlasovacom úrade obdrží občan SR povolenie na pobyt na základe § 5 ods. 1 Zákona o voľnom pobyte/EÚ. Úrad je povinný preveriť, či má dotyčná osoba dostatočné finančné prostriedky pre pobyt v Nemecku a zdravotné poistenie. Pre vstup do Nemecka a počas celého pobytu je občan SR povinný vlastniť platný cestovný pas alebo občiansky preukaz (§8 Zákona o voľnom pohybe/EÚ) a na vyzvanie sa týmto preukázať.

Žiadateľ o dlhodobý pobyt z dôvodu štúdia alebo inej nezárobkovej činnosti je povinný predložiť doklad o finančnom zabezpečení, t.j. doklad potvrdzujúci jeho príjem počas pobytu vo výške minimálne 600,-EUR mesačne. Pre študenta môže byť takýmto dokladom napr. i čestné vyhlásenie rodičov o pravidelnom mesačnom poskytovaní uvedenej sumy.


c) Dovoz tovaru:

Do NSR je možné importovať predmety, potraviny a nápoje za účelom osobnej potreby v množstve presne určenom Spolkovým ministerstvom financií na jednu osobu:
 • 800 ks cigariet
 • 10L liehovín s obsahom alkoholu nad 22%
 • 20L liehovín s obsahom alkoholu pod 22%
 • 90L vína, z toho 60L šumivého
 • 110L piva.

Ak má cestujúci pri sebe finančnú hotovosť prevyšujúcu sumu 15.000 euro, je povinný v prípade policajnej kontroly túto skutočnosť bez vyzvania priznať. Pred vstupom Slovenskej republiky do Schengenu bola táto nahlasovacia povinnosť na colnici pri prechode každej z vnútorných hraníc. Občan Slovenskej republiky musí uviesť, z akých zdrojov pochádzajú, kto s nimi smie disponovať a na aký účel budú slúžiť.
 

2. Zdravotná situácia a dôležité telefónne čísla:


V Nemecku je vybudovaná kvalitná sieť zdravotníckych zariadení. Oblasti zvýšeného rizika nákazlivých chorôb sa tu nenachádzajú, pričom postačuje dodržiavať bežné hygienické zásady, podobne ako v SR. Nie je predpísané žiadne predbežné očkovanie. Pri ceste do oblastí listnatých lesov sa z dôvodu veľkého výskytu kliešťov odporúča dať sa zaočkovať proti encefalitíde.
Telefónne číslo záchrannej služby, polície: 110, telefónne číslo požiarnej služby a prvej pomoci: 112.
 

3. Bezpečnosť:

Počas pobytu v Nemecku sa návštevníkom odporúča dodržiavať obvyklé bezpečnostné zásady s cieľom vyhnúť sa krádeži, prepadu a pod. ZÚ odporúča venovať zvýšenú opatrnosť v nočných hodinách na zastávkach metra (U-Bahn), železničných staniciach a letiskách väčších miest. Osobné veci neodporúčame ponechávať bez dozoru.


Dňa 22. februára 2008 schválil Nemecký spolkový snem návrh novely zákona o držbe zbraní a ďalších predpisov, predložený spolkovým ministrom vnútra Wolfgangom Schäublem s účinnosťou od 1. apríla 2008. Uvedený zákon zahŕňa predovšetkým opatrenia ako:
 • monitorovanie a registrácia zbraní z dlhodobého hľadiska,
 • povinnosť udeľovania povolení na prenos zbraní cez hranice tak v krajine dovozu ako aj vývozu a z toho vyplývajúce monitorovanie zbraní.
 • zakázané je držanie tzv. distančných elektroimpulzných prístrojov (na trhu dostupné pod názvom „Air- Taser“).
 • na verejnosti je zakázané nosiť sečné a bodné zbrane, doposiaľ povolené tzv. vyskakovacie nože a nože s pevnou čepeľou dlhšou ako 12 cm,
 • neodborné zaobchádzanie s vreckovým a iným nožom s čepeľou dlhšou ako 12 cm je tak isto klasifikované ako porušenie zákona.
 

4. Doprava: najdôležitejšie dopravné predpisy:

Od 1. februára 2009 sa v NSR výrazne zvýšili pokuty za nedodržiavanie dopravných predpisov. Katalóg pokút schválilo Spolkové ministerstvo dopravy, výstavby a rozvoja miest. Cieľom sprísnených opatrení je docieliť zníženie počtu dopravných nehôd zapríčinených predovšetkým:
 • nedodržiavaním povolenej rýchlosti,
 • nebezpečným predbiehaním,
 • nerešpektovaním prednosti v jazde,
 • nerešpektovanie svetelnej signalizácie (častá jazda na „červenú“),
 • nedodržiavaním primeraného odstupu vozidiel.

Z najpodstatnejších zmien uvedených v aktuálnom nemeckom katalógu pokút vyberáme nasledovné:

- príliš malý odstup medzi vozidlami: agresívni vodiči nedodržujúci povolený odstup medzi vozidlami zaplatia pokutu v závislosti od rýchlosti a odstupu od 75,- do 400,- euro. Doterajšia taxa predstavovala sumu od 40,- do 250,- euro.

- nedodržanie povolenej rýchlosti: prekročenie rýchlosti v meste bude pokutované vo výške od 80,- do 760,- euro (pôvodne od 50,- do 425,- euro), a mimo miest a obcí od 70,- do 600,- euro (pôvodne od 40,- do 375,- euro).

- nerešpektovanie svetelnej signalizácie (jazda na červenú): vodič, ktorý bude pristihnutý pri prejazde na červenú, zaplatí pokutu 90,- euro (pôvodne 50,- euro). V prípade, že vodič nedodržaním uvedeného predpisu ohrozí ďalších účastníkov premávky resp. spôsobí vecné škody, môže dostať pokutu až do výšky 360,- euro (pôvodne 200,- euro),

- organizovanie ilegálnych automobilových pretekov: účastníci takýchto podujatí môžu dostať pokutu až do výšky 400,- euro (pôvodne 150,- euro), pričom usporiadatelia sú na tom ešte horšie a budú musieť uhradiť až 500,- euro (pôvodne 200,- euro).

- jazda pod vplyvom alkoholu a omamných látok: ak sa tak stane po prvý krát, zaplatí vodič pokutu 500,- euro. V prípade opakovaného zistenia užitia alkoholu, resp. omamnej látky bude musieť vodič uhradiť pokutu vo výške 1.000,- euro, v prípade tretieho porušenia zákazu až 1.500,- euro. Okrem uvedenej sankcie hrozí vždy vodičovi odňatie vodičského preukazu.

- jazda v ľavom pruhu: vodičom, ktorí permanentne blokujú ľavý jazdný pruh nezávisle od rýchlosti jazdy, bude udelená pokuta 80,- euro (pôvode 40,- euro).

- chybný prejazd cez prechod pre chodcov: vodič, ktorý prejde cez prechod pre chodcov ak sa na ňom momentálne nachádzajú chodci, bude musieť zaplatiť pokutu 80,- euro (pôvodne 50,- euro).

- chybný prejazd cez železničné priecestie: v prípade, že vodič nerešpektuje výstražné značenia na železničnom priecestí, zaplatí pokutu 700,- euro (pôvodne 450,- euro).

- nedodržanie prednosti v jazde: vodič, ktorý ignoruje značku „daj prednosť v jazde“, bude pokutovaný sumou 100,- euro (pôvodne 50,- euro).

- neprimeraná rýchlosť: jazda neprimeranou rýchlosťou bude stáť až 100,- euro (pôvodne 50,- euro).

Pri použití motorového vozidla na cestu do NSR je povinnosťou mať pri sebe platný vodičský preukaz, technické osvedčenie od vozidla a zelenú kartu (zákonné poistenie). V prípade použitia cudzieho vozidla odporúčame zabezpečiť si overené osvedčenie (splnomocnenie) od majiteľa na používanie tohto vozidla. Vodičský preukaz SR, ktorý nezodpovedá vzoru EÚ, možno používať v NSR najviac 3 mesiace. Pri dlhodobých pobytoch si preto treba zadovážiť vodičský preukaz vzoru EÚ v SR alebo po príchode do NSR. Posádka vozidla musí byť na všetkých sedadlách povinne pripútaná bezpečnostným pásom. Deti do 12 rokov musia sedieť v detských sedačkách. Nemecká polícia zvykne kontrolovať technický stav motorových vozidiel, najmä kamiónov a v prípade nedostatkov postupuje nekompromisne. Pri zistení závažnej technickej závady uloží pokutu a trvá na okamžitom vykonaní opravy. Nie je zriedkavosťou odobratie ŠPZ a technického osvedčenia vozidla, pričom tieto sa zasielajú prostredníctvom ZÚ SR na dopravný inšpektorát do SR. Nemecká polícia takisto prísne kontroluje u vodičov kamiónov dodržiavanie zákonom stanovených prerušení jazdy v pravidelných intervaloch.

Informácia pre vodičov nákladných vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 t na území NSR:
 • v zmysle „Nariadenia pre vodičov osobných vozidiel“ (Fahrpersonalverordnung) majú vodiči motorových vozidiel slúžiacich na prepravu tovaru (vrátane prívesu) s celkovou hmotnosťou od 2,8 t do 3,5 t povinnosť viesť počas jázd v NSR záznam o prevádzke motorového vozidla, t.j. zaznamenávať presný čas začiatku a ukončenia prevádzky motorového vozidla, čas odpočinku a prerušenia prevádzky, ako aj čas inej pracovnej činnosti.
 • Vodiči uvedených motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou od 2,8 t do 3,5 t musia dodržiavať v NSR také isté limity ako u vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t.
 • Vodiči motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou od 2,8 t do 3,5 t majú v NSR voľbu výberu zabezpečenia záznamu o prevádzke motorového vozidla:

a) prostredníctvom „tachografu“ ( v zmysle Nariadenia ES č. 561/06),
b) vyplnením tzv. „Denného kontrolného lístka“ (Tageskontrollblatt).
 • vodiči motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou od 2,8 t do 3,5 t, ktoré majú vo vozidle pevne zabudovaný tachograf, musia tento aj povinne používať.
 • na území NSR je vodič vozidla s celkovou hmotnosťou od 2,8 t do 3,5 t povinný denne (t.j. v čase prevádzky vozidla) viesť záznam o prevádzke motorového vozidla.
 • na požiadanie polície, resp. pracovníka Spolkového úradu na prepravu tovaru (Bundesamt für Güterverkehr) je vodič povinný predložiť záznam o prevádzke vozidla.
 

Denný kontrolný lístok (Tageskontrollblatt) je potrebné vyplniť nasledovne:

a) Pred začatím jazdy vyplniť vo formulári meno a priezvisko vodiča, ŠPZ vozidla, dátum, počiatočný stav km a presný časový údaj o zahájení jazdy.
b) Počas jazdy zaznamenať dobu výkonu inej pracovnej činnosti, čas prerušenia jazdy, dobu trvania prestávky resp. čas odpočinku.
c) Na konci pracovnej smeny zaznamenať presný čas jej ukončenia, konečný stav tachometra v km a vyčísliť prekonanú vzdialenosť.
V prípade nesplnenia si tejto povinnosti je nemecká polícia spravidla nekompromisná a podľa sadzobníka požaduje za každý deň bez záznamu o prevádzke motorového vozidla finančnú pokutu vo výške 95,-euro.

Povolená rýchlosť:
 • v obciach a mestách je najvyššia povolená rýchlosť 50 km/h,
 • mimo obce a mesta je pre osobné vozidlá najvyššia povolená rýchlosť 100 km/h,
 • najvyššia povolená rýchlosť pre vozidlá s prívesom a nákladné vozidlá je 80 km/h,
 • na diaľnicach je odporúčaná najvyššia rýchlosť 130 km/h.

Vodič počas jazdy nesmie používať mobilný telefón, resp. autotelefón v prípade, ak tento počas telefonovania drží v ruke.
V NSR je tolerovaná hladina alkoholu do 0,3 promile. Ak vodič v dôsledku požitia alkoholických nápojov alebo iných omamných prostriedkov nie je schopný riadne viesť motorové vozidlo a ohrozuje verejnú premávku, resp. život ostatných účastníkov cestnej premávky, možno ho odsúdiť až na 5 rokov odňatia slobody alebo na zaplatenie peňažnej pokuty.
Ak vodič nemá dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie pokuty, môže mu byť odobratá hnuteľná vec ako záloha (napr. autorádio), ktorá sa mu vráti po zaplatení pokuty.
V prípade dopravnej nehody je povinnosť nahlásiť túto skutočnosť polícii (ak tak už niekto nevykonal) na tel. č. 110, 112, alebo na miestnu centrálu záchrannej služby (na diaľnicach je hustá sieť ohlasovacích telefónov (každé dva kilometre), na ktoré dopredu upozorňuje dopravná značka). Každý zúčastnený je povinný zabezpečiť miesto nehody pred ďalšími škodami, poskytnúť pomoc poškodeným (zraneným), počkať na príchod polície, resp. záchrannej služby, poskytnúť svoje údaje (kontakt) pre prípad ďalšieho šetrenia. Ak sa vodič dopravnej nehody nezúčastnil, je povinný prejsť okolo miesta nehody len vyznačenou trasou. Pri dopravnej nehode je dôležité, aby si účastníci nehody vymenili osobné údaje a zaznamenali poznávacie značky vozidiel, čísla havarijných poistiek a mená svedkov. Ak je to možné, treba pre poisťovňu urobiť fotografie miesta nehody, prípadne situačný nákres.
Za použitie cestných komunikácií osobným motorovým vozidlom sa poplatky neplatia. Vodiči nákladných vozidiel a kamiónov sú povinní platiť mýto, ktorého výška závisí od dĺžky trasy, ktorú má vozidlo vykonať, od počtu náprav a od emisnej triedy vozidla. Mýto možno platiť:
 • prihlásením sa do automatizovaného mýtneho systému Betreibergeselschaft Toll Collect GmbH a namontovaním zariadenia OBU do vozidla,
 • manuálnym zadaním údajov do mýtneho terminálu (Mautstellenterminal),
 • prihlásením sa cez internet do Betriebergeselschaft Toll Collect GmbH.

Terminály na zaplatenie mýta sú zriadené na čerpacích staniciach, na odpočívadlách pri diaľniciach a pred vjazdom na diaľnicu. Spolu je ich v NSR cca. 3 700. Pri zaplatení mýta dostane platiteľ potvrdenie, ktorým je povinný preukázať sa pri kontrole. Potvrdenie možno zakúpiť len na nasledujúci úsek (nie už absolvovaný). Za nezaplatenie mýta môže byť uložená pokuta minimálne 75,-euro pre vodiča, 150,-euro pre firmu a zaplatenie mýta. Pri opakovanom priestupku môže pokuta dosiahnuť až 20 000,-euro.
Oslobodené od zaplatenia mýta sú autobusy, vojenské a policajné vozidlá, vozidlá pre lunaparky a cirkusy a vozidlá verejnoprospešných alebo dobročinných organizácií prevážajúce humanitárny materiál. Ďalšie informácie možno získať na stránke:
www.toll-collect.de (kliknutím na štátnu vlajku SR sa objavia informácie v slovenčine).
Vzhľadom na veľké množstvo cyklistov, obzvlášť vo veľkých mestách, sa odporúča pri jazde mimoriadna opatrnosť. Havárie, ktorých účastníkmi sú cyklisti, v Nemecku každým rokom stúpajú. Aj keď zákonná úprava o tom nehovorí, sú cyklisti v praxi považovaní za privilegovaných účastníkov cestnej premávky.
 

Ekologické zónyOd januára 2008 sú vo veľkých mestách NSR zriadené tzv. ekologické zóny (Umweltzone) za účelom zníženia objemu zdraviu škodlivých splodín (predovšetkým CO2) z výfukových plynov motorových vozidiel v ovzduší. Uvedené nariadenie bolo vydané na základe smernice EP a Rady 2005/64/ES zo dňa 26. októbra 2005 a jeho dodržiavanie je záväzné aj pre cudzincov. Nízkoemisné plakety sú v Nemecku dostupné a možno si ich zakúpiť na všetkých miestnych úradoch registrácie vozidiel, kontrolných centrách s označením TÜV a autoservisoch, ktoré majú oprávnenie k výkonu emisných kontrol. Plaketu je možné zakúpiť aj na Slovensku v strediskách STK spoločnosti Slovdekra s.r.o. Nedodržanie predpisov vyplývajúcich z nariadenia bude postihované pokutou vo výške 40,-euro.
Nariadenie upravuje, že motorové vozidlá, ktoré budú mať odpovedajúce plakety označujúce ich nízke emisie, budú oslobodené od zákazu vjazdu do ekologických zón, t.j. do centier miest. 

Od uvedenej povinnosti sú oslobodené nasledovné dopravné prostriedky:
 • mobilné stroje a prístroje,
 • pracovné stroje,
 • poľnohospodárske a lesné ťahače,
 • dvoj a trojkolesové motorové vozidlá,
 • sanitky, vozidlá lekárov s príslušným označením využívané na lekársku starostlivosť obyvateľstva,
 • vozidlá, ktoré riadia osoby, alebo sú týmito vozidlami prepravované a sú zdravotne ťažko postihnutí, pričom sa môžu preukázať takýmto preukazom (v NSR označenie aG, H alebo Bl),
 • motorové vozidlá s osobitnými právami,
 • motorové vozidlá zahraničných oddielov nezmluvných štátov Severoatlantického paktu, ktoré sa v rámci vojenskej spolupráce zdržujú v Nemecku, a využitie týchto dopravných prostriedkov je z vojenského hľadiska nevyhnutné,
 • civilné motorové vozidlá, ktoré sú využívané Bundeswehrom, ak ide o neodkladné jazdy na plnenie úloh Bundeswehru.
 

5. Užitočné internetové adresy pre cestovateľov do NSR:


www.berlin.mfa.sk, veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nemecku,
www.pressburg.diplo.de, veľvyslanectvo NSR v SR,
www.deutschland.de, oficiálna stránka NSR,
www.deutschland-tourismus.de, informácie pre turistov,
www.hotellerie.de, hotely a rezervácia ubytovania v NSR,
www.berlin.de, oficiálna stránka hlavného mesta,
www.btm.de, Berlín pre turistov,
www.dihk.sk, agentúra na pomoc podnikateľom