Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
Back

Moratórium na zákon o minimálnej mzde v Nemecku – zatiaľ iba na „čistý transport“ -AKTUALIZÁCIA

Moratórium na zákon o minimálnej mzde v Nemecku – zatiaľ iba na „čistý transport“ -AKTUALIZÁCIA

2.2.2015 | Ekonomické správy | Nemecko

Dočasná výnimka pre nemeckú minimálnu mzdu pre prepravcov tranzitujúcich Nemeckom od 30.1.2015.

Nemecká ministerka práce Andrea Nahlesová dňa 30.1. oznámila, že od 30.1.2015 dočasne pozastavuje uplatňovanie zákona o minimálnej mzde na tranzitujúcich pracovníkov. Znamená to, že šoféri kamiónov či autobusov prechádzajúci Nemeckom už nie sú povinní predkladať tamojším colníkom informácie a údaje podľa zákona o minimálnej mzde, ktorý vstúpil do platnosti od 1. januára 2015. Opatrenie sa vzťahuje len na „ čistý transport“, teda preprava cez územie Nemecka, v žiadnom prípade však nie na situácie, kedy dochádza k vykládke a nakládke tovaru na území Nemecka a taktiež nie na situácie kabotáže (firma zahraničí vykonáva služby v nákladnej doprave so začiatkom a koncom na území Nemecka).

Opatrenie zostane v platnosti až do rozhodnutia Európskej komisie o súlade nemeckého zákona s právom Európskej únie. Nemecko na základe sťažností viacerých členských štátov EÚ vstúpilo od 21. januára 2015 totiž do tzv. procedúry Pilot – preverovania súladu zákona o minimálnej mzde s právom EÚ.

Táto informácia je síce na jednej strane potešiteľná, ale zároveň potvrdzuje, že moratórium sa vzťahuje len na situáciu „čistého transportu“, čo pokrýva relatívne malé množstvo prepravných situácií, čo asi prepravcom stačiť nebude. Otázky kabotáže však nie sú doriešené ani na EÚ úrovni a výklad je rôzny. Dá sa očakávať, že riešenie tohto problému bude v balíku pre pracovnú mobilitu, pravdepodobne pri revízii smernice o vysielaní pracovníkov.

Pôvodná správa:

Spolková republika Nemecko od 1. januára 2015 zavádza zákonom minimálnu mzdu vo výške 8,50 €/hod, ktorá bude platiť pre všetky sektory a pre všetkých pracujúcich na území SRN. A to bez ohľadu na to, či sú zamestnancami nemeckej, alebo zahraničnej firmy. Platí aj pre všetkých zahraničných pracovníkov, nachádzajúcich sa na území Nemecka len dočasne. Nemeckú minimálnu mzdu bude musieť od 1. 1. 2015 vyplácať svojim zamestnancom aj slovenská firma, ak ich vyšle na výkon práce do Nemecka, dokonca aj v prípade, že v Nemecku budú vykonávať iba časť svojej práce. Pôjde napr. o pracovníkov v kamiónovej preprave i osobnej doprave, prechádzajúcich cez územie Nemecka.

Už uzavreté sektorové kolektívne zmluvy s dohodnutou minimálnou mzdou pod úrovňou 8,50 €/hod. zostávajú v platnosti, avšak najneskôr od 1. 1. 2017 už musí aj táto minimálna mzda dosiahnuť celoštátnu úroveň.

Minimálna mzda musí byť vyplatená v čase dohodnutom v pracovnej zmluve, avšak najneskôr v posledný bankový deň mesiaca nasledujúcom po vykonaní práce. Takže napr. výplata za prácu v januári musí byť vyplatená najneskôr do konca februára.

Ak teda slovenská kamiónová firma bude vykonávať prepravu pre českého zákazníka, ale nakládka alebo vykládka tovaru sa uskutoční na území Nemecka, takýto pracovník musí poberať nemeckú minimálnu mzdu. To isté bude platiť pre slovenských zamestnávateľov, ktorí pridelia svojich zamestnancov nemeckej firme, resp. akejkoľvek firme vykonávajúcej činnosť na území Nemecka (spravidla tzv. pracovné agentúry).

Dodržiavanie tohto zákona bude kontrolovať colná správa. Nemeckým colným úradníkom bude musieť zástupca zamestnávateľa na požiadanie predložiť pracovné zmluvy pracovníkov vykonávajúcich činnosť na území Nemecka, ako aj všetky doklady preukazujúce vyplatenie nemeckej minimálnej mzdy. Zahraniční, a teda i slovenskí, zamestnávatelia musia od 1. 1. 2015 predložiť pred začatím výkonu prác svojich zamestnancov príslušnému úradu colnej správy informáciu obsahujúcu:

• meno, priezvisko a dátum narodenia zamestnancov pracujúcich v Nemecku,

• dátum začiatku a ukončenia ich prac. činnosti,

• miesto výkonu ich prac. činnosti,

• miesto v Nemecku, kde budú uložené ich pracovné zmluvy a doklady o vyplácaní minimálnej mzdy podľa nemeckého zákona,

• meno, priezvisko, dátum narodenia a nemeckú adresu zástupcu firmy v Nemecku,

• meno, priezvisko, dátum narodenia a nemeckú adresu osoby preberajúcej úradnú poštu, ak nejde o zástupcu v zmysle predošlého bodu.

Nemecké úrady budú preverovať vyplácanie minimálnej mzdy zahraničným pracovníkom aj v domovských krajinách ich zamestnávateľov. V prípade porušenia zákona hrozia firmám pokuty. Ak pokuta prekročí 2500 €, budú takéto firmy vylúčené z verejných tendrov. Zodpovednosť za dodržiavanie zákona pritom nemá len samotný zamestnávateľ, ale aj jeho obchodný partner v Nemecku.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odporúča všetkým firmám, ktorých zamestnanci pôsobia, alebo môžu pôsobiť aj na území SRN, aby sa o aktuálnej výške minimálnej mzdy informovali u nemeckých zamestnávateľských, prípadne odborových zväzov (ak ich sektorová kolektívna zmluva platí aj v r. 2015, môže zatiaľ určovať nižšiu sumu ako 8,50 €/hod.).