Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Cestovné doklady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne informuje, že s účinnosťou od 26. júna 2012 sa nevykonávajú zápisy maloletých detí do cestovného pasu rodiča, t.j. každý občan SR musí byť držiteľom svojho vlastného cestovného dokladu.
 

CESTOVNÝ PAS


Druhy cestovných dokladov Slovenskej republiky, podmienky ich vydávania, odnímania a odoberania, práva a povinnosti štátnych občanov Slovenskej republiky a iných osôb, podmienky prekračovania štátnej hranice Slovenskej republiky občanmi Slovenskej republiky a sankcie za porušenie ustanovuje zákon č. 647/2007 Z.z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z.z.
Od 15. januára 2008 sa vydávajú nové cestovné pasy s biometrickými prvkami.

Kde je možné požiadať o vystavenie nového cestovného pasu:
 • Konzulárne oddelenie Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Berlíne alebo na Generálnom konzuláte Slovenskej republiky v Mníchove
 • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v mieste trvalého alebo prechodného pobytu občana v Slovenskej republike

Kto podáva žiadosť:

Občan, ktorému má byť cestovný doklad vydaný

a) občan, ktorý dovŕšil vek 18 rokov

Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva občan Slovenskej republiky starší ako 15 rokov, pre ktorého sa má cestovný doklad vyhotoviť, osobne.

b) občan, ktorý dovŕšil vek 15 rokov ale je mladší ako 18 rokov

Občan mladší ako 18 rokov je až do nadobudnutia spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu povinný pripojiť k žiadosti o vydanie cestovného dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu (alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárneho orgánu zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručníka alebo opatrovníka) s úradne osvedčeným podpisom.

c) občan mladší ako 15 rokov

Za občana Slovenskej republiky mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca (§ 17 ods. 5 zákona). Otec – zákonný zástupca predkladá originál sobášneho listu.

Za občana mladšieho ako 15 rokov, ktorý je zverený do osobnej starostlivosti inej fyzickej osobe než rodiča, do pestúnskej starostlivosti, do starostlivosti budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, dočasne zvereného do starostlivosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom, a za občana mladšieho ako 15 rokov, ktorému je ustanovený poručník alebo opatrovník, podáva žiadosť osoba podľa § 17 ods. 3 zákona (§ 17 ods. 6 zákona), t.j. iná fyzická osoba než rodič, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestún, budúci osvojiteľ, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručník alebo opatrovník. Zákonný zástupca sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz SR alebo cestovný pas).

Ak sú rodičia rozvedení, žiadosť za tohto občana podáva rodič, ktorému je dieťa zverené do výchovy, druhý rodič môže podať žiadosť len s osvedčeným písomným súhlasom tohto rodiča. Taktiež zápis údajov o dieťati do cestovného pasu druhého rodiča môže byť vykonaný iba na základe osvedčeného písomného súhlasu rodiča, ktorý má dieťa vo výchove. Tento postup sa vzťahuje aj na prípady, ak bolo dieťa predbežným opatrením príslušného orgánu zverené do výchovy jednému z rodičov alebo inej osobe než rodičovi. K žiadosti je potrebné predložiť právoplatný rozsudok o zverení dieťaťa do starostlivosti.

Ak rodičia občana mladšieho ako 15 rokov neuzavreli manželstvo (ide najmä o tzv. slobodné matky), žiadosť za tohto občana podáva rodič, ktorý má dieťa vo výchove, druhý rodič môže podať žiadosť len s osvedčeným písomným súhlasom tohto rodiča. Taktiež zápis údajov o dieťati do cestovného pasu druhého rodiča môže byť vykonaný iba na základe osvedčeného písomného súhlasu rodiča, ktorý má dieťa vo výchove.

d) občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená

Za občana Slovenskej republiky, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, podáva žiadosť zákonný zástupca (§ 17 ods. 8 zákona). Zákonný zástupca sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz SR alebo cestovný pas).
 

NÁLEŽITOSTI PODANIA ŽIADOSTI


Žiadosť o cestovný pas podáva žiadateľ OSOBNE z dôvodu odoberania biometrických znakov - nie je potrebné priniesť fotografie.

Žiadateľ žiada o vystavenie nového cestovného pasu
 • s ešte platným dokladom totožnosti – môže byť cestovný pas alebo občiansky preukaz.
 • ak sú doklady totožnosti neplatné, je potrebné pred podaním žiadosti o pas požiadať o vystavenie potvrdenia o štátnom občianstve - pozri Žiadosť o POTVRDENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE.

K žiadosti o cestovný pas je potrebné priložiť nasledovné doklady v ORIGINÁLOCH


1) Žiadateľ má nad 18 rokov a žiada o vystavenie pasu pre seba

V prípade ak je žiadateľ:
 • slobodný: originál slovenského rodného listu, cestovného pasu/občianskeho preukazu
 • rozvedený/á: originál slovenského rodného listu, originál slovenského sobášneho listu, originál rozvodového rozsudku, cestovného pasu/občianskeho preukazu
 • rozvedený/á viac ako jeden krát: posledný zaregistrovaný originál sobášneho listu a originál rozvodového rozsudku, cestovného pasu/občianskeho preukazu
 • ženatý/vydatá: originál slovenského rodného listu, slovenského sobášneho listu, cestovného pasu/občianskeho preukazu
 • vdovec/vdova: originál slovenského rodného listu, originál slovenského sobášneho listu, originál úmrtného listu, cestovného pasu/občianskeho preukazu

2) Žiadateľ do 18 rokov v sprievode:

A) RODIČA
 • zosobášeného: slovenský sobášný list, slovenský rodný list dieťaťa, cestovný pas/občiansky preukaz rodičov a deti, ak boli vystavené
 • rozvedeného: slovenský rozvodový rozsudok so záznamom o zverení dieťaťa do starostlivosti (rodič, ktorému nebolo dieťa zverené do výchovy, musí mať plnú moc s notársky overeným podpisom od rodiča, ktorému bolo dieťa zverené) slovenský rodný list dieťaťa, cestovný pas/občiansky preukaz
 • nezosobášený: súhlas druhého rodiča s notársky overeným podpisom, slovenský rodný list dieťaťa, cestovný pas/občiansky preukaz

B) PORUČNÍKA
predkladá slovenský rodný list dieťaťa, list súdu o určení poručníctva
opatrený apostilou a s prekladom do slovenského jazyka, doklad poručníka: občiansky preukaz /služobný preukaz, slovenský rodný list rodiča/ov – občanov Slovenskej republiky

C) Žiadateľ vo veku od 15 do 18 rokov bez sprievodu rodiča resp. zákonného zástupcu
 • ako v bode A
 • písomný súhlas rodiča/ zákonného zástupcu s notársky overeným podpisom

3) Osoba nad 18 rokov zastúpená poručníkom

– originál slovenského rodného listu, poručník predkladá svoj doklad totožnosti a služobný preukaz, originál rozhodnutia súdu o určení poručníctva s apostilou a prekladom do slovenského jazyka
 

PLATNOSŤ CESTOVNÉHO DOKLADU


Cestovný pas Slovenskej republiky sa vydáva
 • občanovi, ktorý dovŕšil vek 16 rokov s platnosťou na 10 rokov,
 • občanovi od 6 rokov do 16 rokov veku s platnosťou na 5 rokov,
 • občanovi mladšiemu ako 6 rokov veku s platnosťou na 2 roky.

 

POVINNOSTI DRŽITEĽA CESTOVNÉHO PASU


Občan Slovenskej republiky, ktorý je držiteľom cestovného pasu, je povinný najmä:
 • chrániť cestovný pas pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zneužitím,
 • odovzdať bezodkladne neplatný cestovný pas orgánu, ktorý ho vydal, v zahraničí zastupiteľskému úradu a na vyžiadanie policajnému útvaru,
 • ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie cestovného pasu orgánu, ktorý ho vydal, alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru,
 • ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie cestovného pasu v zahraničí zastupiteľskému úradu a po návrate do Slovenskej republiky tiež orgánu, ktorý cestovný pas vydal; ak občan pri ohlásení predkladá doklad o strate alebo odcudzení cestovného pasu v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, priloží aj jeho osvedčený preklad do štátneho jazyka),
 • odovzdať bezodkladne cestovný pas orgánu, ktorý ho vydal, ak bolo rozhodnuté o jeho odňatí alebo možno dôvodne očakávať, že sa o jeho odňatí rozhodne (§ 27 ods. 1 zákona).
 

STRATA ALEBO ODCUDZENIE CESTOVNÉHO PASU


Podľa zákona o cestovných dokladoch je občan povinný ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie cestovného pasu v zahraničí zastupiteľskému úradu a po návrate do Slovenskej republiky tiež príslušnému oddeleniu dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru (ktoré cestovný pas vydalo, prípadne ktorémukoľvek inému oddeleniu dokladov alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru).
V Nemecku je potrebné stratu dokladov bezodkladne nahlásiť miestnej polícii a o nahlásení vyžiadať potvrdenie.
 

NÁHRADNÝ CESTOVNÝ DOKLAD


V prípade straty alebo odcudzenia dokladov totožnosti (cestovný pas alebo občiansky preukaz) môže Zastupiteľský úrad Berlín vystaviť náhradný cestovný doklad, ktorý slúži na cestu do Slovenskej republiky.

K žiadosti je potrebné priložiť hlásenie o nahlásení straty alebo odcudzenia dokladov príslušnej polície a dve fotografie s rozmerom 3,5 x 4,5 cm

O vystavenie cestovného preukazu je potrebné požiadať osobne na Zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Berlíne alebo Generálnom konzuláte Slovenskej republiky v Mníchove.

Konanie o vystavenie náhradného cestovného dokladu trvá z dôvodu kontaktu so slovenskými úradmi minimálne 24 hodín.

  Dátum poslednej aktualizácie: 7.1.2019 Dátum vytvorenia: 12.9.2006