Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Občiansky preukaz

Od 1. januára 2013 môžu slovenskí občania osobne požiadať na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Berlíne o vydanie občianskeho preukazu za týchto podmienok: 
  • nejde o prvý občiansky preukaz, 
  • v prípade straty alebo odcudzenia, 
  • žiadateľ má úradne zmenené meno alebo priezvisko.
K žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu sa prikladá:
 
a) v prípade straty alebo odcudzenia predchádzajúceho občianskeho preukazu: 
  • doklad preukazujúci rodné číslo (rodný list, potvrdenie o rodnom čísle, cestovný pas), 
  • doklad vydaný policajným útvarom v Nemecku o nahlásení straty alebo odcudzenia predchádzajúceho občianskeho preukazu,
  • fotokópiu odcudzeného resp. strateného OP alebo iného dokladu totožnosti – ak je k dispozícii
b) v prípade zmeny mena alebo priezviska: 
  • doterajší občiansky preukaz, 
  • doklad vydaný matričným úradom Slovenskej republiky potvrdzujúci zmenu mena alebo priezviska (v prípade ich zmeny – sobášny list, právoplatné rozhodnutie o zmene mena/priezviska a pod).
Všetky doklady potrebné k podaniu žiadosti predkladá žiadateľ v origináli alebo overenej kópii.
 
Žiadosť o nový občiansky preukaz môže na veľvyslanectve podať len slovenský občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. 
 
Za podanie žiadosti o nový občiansky preukaz sa platí konzulárny poplatok 15 €, v prípade straty alebo odcudzenia 30 € resp. 50 €, ak k tomu došlo opakovane v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch. 
 
Prevziať občiansky preukaz, o ktorý bolo požiadané prostredníctvom Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Berlíne je možné len na tom istom veľvyslanectve.
 
Elektronická identifikačná karta - eID je novým typom občianskeho preukazu s elektronickým kontaktným čipom, ktorý slúži občanom nielen na preukazovanie totožnosti pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami a ako cestovný doklad do krajín, ktorého ho ako taký uznávajú, ale poskytuje i možnosť preukazovania totožnosti v elektronickom prostredí (služba e-Government). Slovenský občan, ktorý má platný občiansky preukaz (vydaný po 01.07.2008) bez elektronického čipu, môže od 01.12.2013 požiadať o vydanie eID. Pri podaní žiadosti o vydanie eID občan zadáva bezpečnostný kód. 
Dátum poslednej aktualizácie: 18.12.2017 Dátum vytvorenia: 18.12.2017