Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Štátne občianstvo

Čo je osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky:


Osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve (ďalej len "osvedčenie") je verejná listina, ktorá preukazuje, že osoba uvedená v osvedčení má štátne občianstvo Slovenskej republiky. Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno okrem osvedčenia preukázať aj platným cestovným pasom Slovenskej republiky alebo platným občianskym preukazom Slovenskej republiky alebo listinou o udelení občianstva Slovenskej republiky. Doklad o štátnom občianstve je nutné predložiť napríklad pri podávaní žiadosti o cestovný pas Slovenskej republiky (v prípade, ak žiadateľ o cestovný pas nemá platný doklad totožnosti) a o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky.

Bližšie informácie o štátnom občianstve na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Žiadosť o vystavenie potvrdenia alebo osvedčenia o štátnom občianstve je na Zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Berlíne možné podať len osobne.

K žiadosti sú potrebné nasledujúce doklady:
  • originál slovenského rodného listu
  • neplatný cestovný pas alebo občiansky preukaz
  • v prípade straty/odcudzenia dokladov – potvrdenie o nahlásení príslušnej polícii
  • ďalšie matričné doklady podľa rodinného stavu – viď žiadosť o CP

Žiadosť o potvrdenie / osvedčenie o štátnom občianstve  (rtf, 57 kB)

Strata slovenského štátneho občianstva


Zákon č. 250/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zavádza do slovenského právneho poriadku ďalší spôsob straty štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Štátny občan Slovenskej republiky stráca podľa 9 ods. 16 zákona Štátne občianstvo Slovenskej republiky dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle, ktorým je žiadosť, vyhlásenie alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva, dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo.

K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa 9 ods. 16 zákona nedôjde ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo v súvislosti s uzavretím manželstva s občanom iného štátu, a to za predpokladu, že cudzie štátne občianstvo manžela nadobudol za trvania spoločného manželstva (§ 9 ods. 17). Vzhľadom na rozdielnosť právnych úprav jednotlivých štátov v oblasti nadobudnutia štátneho občianstva z dôvodu uzavretia manželstva je potrebné túto výnimku zo straty štátneho občianstva Slovenskej republiky posudzovať tak, že ak v deň právoplatnosti rozhodnutia o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva manžela toto spoločné manželstvo trvá, k strate občianstva Slovenskej republiky nedôjde, bez ohľadu na dĺžku pobytu v danom štáte a dĺžku trvania tohto manželstva.

(Pre podmienky Nemecka sa myslí manželstvo s nemeckým štátnym občanom).
K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky rovnako nedôjde, ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením 9 Ods. 18), teda ak dieťa nadobudlo narodením ex lege dvojaké alebo viacnásobné štátne občianstvo.

Zákon nemá retroaktívne účinky. To znamená, že ak niekto nadobudol a nadobudne cudzie štátne občianstvo pred účinnosťou novely (t.j. pred 17. júlom 2010), nestráca štátne občianstvo Slovenskej republiky.

Zákon neobsahuje žiadne prechodné ustanovenia, to znamená, že ak je žiadosť' o nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva podaná pred 17. júlom 2010 a k jeho nadobudnutiu dôjde po 17. júli 2010, dôjde k strate štátneho občianstva Slovenskej republiky ku dňu nadobudnutia cudzieho Štátneho občianstva.

Zákon nerozlišuje medzi cudzími štátnymi občianstvami a preto z tohto hľadiska právna úprava nepozná žiadne výnimky.

Osoba, ktorá získala cudzie štátne občianstvo na základe výslovného prejavu vôle, je povinná túto skutočnosť oznámiť obvodnému úradu v sídle kraja (§ 9 ods. 19).
Oznámenie o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva (ďalej len oznámenie) je možné vykonať aj prostredníctvom Zastupiteľskeho úradu Slovenskej republiky v Berlíne. (vid formulár )

Oznámenie je možné podať prostredníctvom Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Berlíne výlučne osobne.

Oznámenie doručené na zastupiteľský úrad poštou alebo iným spôsobom zastupiteľský úrad / generálny konzulát vráti odosielateľovi s poučením o možnosti zaslania oznámenia na príslušný obvodný úrad v sídle kraja.

Oznámenie o strate štátneho občianstva

Dátum poslednej aktualizácie: 19. júna 2012