1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Matričné doklady

Matričné doklady

Aktualizované 25.05.2022
Publikované 25.05.2022

Na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Berlíne je možné o vystavenie matričných dokladov požiadať len osobne.

V žiadosti prosíme vždy uviesť telefonický alebo mailový kontakt žiadateľa.

V prípade matričných dokladov sa rozlišuje medzi žiadosťou o prvopis matričného dokladu alebo o duplikát.

Prvopis sa vystavuje ak ide o registráciu narodenia, sobášu alebo úmrtia na Osobitnej matrike v Slovenskej republiky (v prípade ak slovenský matričný doklad ešte nebol vystavený)

Duplikát sa vystavuje v prípade ak slovenský matričný doklad už bol v minulosti vystavený.
 

Na verejné listiny vydané členskými štátmi EÚ od 16. februára 2019 nie je potrebný apostil

Dňa 16. februára 2019 vstúpilo do platnosti Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/1191 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii. Pre verejné listiny vydané po 16. februári 2019, ktoré patria do pôsobnosti nariadenia (napríklad matričné doklady, súdne rozhodnutia o rozvode, výpisy z registra trestov), nebude potrebné vyššie overenie formou osvedčenia apostilom. Nebude sa tiež vyžadovať úradný preklad do slovenčiny, ak osoba požiada nemecký matričný úrad o vystavenie štandardného formulára (t. j. v nemeckom a v slovenskom jazyku) k verejnej listine (medzinárodnému rodnému, sobášnemu alebo úmrtnému listu). 

 

Prvopisy:

Zápis o narodení 

K žiadosti o slovenský rodný list je potrebné doložiť:

 • originál nemeckého rodného listu opatreného apostilou a prekladom do slovenčiny (preklad možný aj cez zastupiteľský úrad Slovenskej republiky)
 • slovenský sobášny list rodičov (ak neexistuje, vyplniť formulár
docx
Zápisnica o určení otcovstva
(docx; 17 kB)
Stiahnuť
 • vyplniť formulár
rtf
Zápis o narodení
(rtf; 78 kB)
Stiahnuť

Poznámka: v prípade osoby, inej ako slovenskej národnosti a záujmu o rodičov o zápis priezviska bez koncovky –ová je potrebné vyplniť a oboma rodičmi podpísať príslušnú kolonku vo formulári

 • fotokópia cestovného pasu alebo občianskeho preukazu rodiča – slovenského občana

 

Zápis o uzavretí manželstva

K žiadosti o vystavenie slovenského sobášneho listu je potrebné priložiť

v prípade prvého sobáša:

 • vyplniť formulár
rtf
Zápis o uzavretí manželstva
(rtf; 67 kB)
Stiahnuť

originál nemeckého/medzinárodného sobášneho listu, opatreného apostilou s úradným prekladom do slovenčiny (preklad možný aj cez zastupiteľský úrad Slovenskej republiky)

 • fotokópia cestovného pasu alebo občianskeho preukazu Slovenskej republiky žiadateľa

v prípade, ak je žiadateľ rozvedená osoba (druhý, tretí sobáš):

 • originál posledného slovenského rozvodového rozsudku - viď kapitola „Rozvodový rozsudok“
 • všetky doklady ako v prípade prvého sobáša

   

Zápis o úmrtí

K žiadosti o vystavenie slovenského úmrtného listu je potrebné priložiť

 • originál nemeckého úmrtného listu, opatrený apostilou a úradným prekladom do slovenčiny
 • fotokópia cestovného pasu alebo občianskeho preukazu zosnulého
 • fotokópia cestovného pasu alebo občianskeho preukazu žiadateľa
 •  
rtf
Zápis o úmrtí
(rtf; 51 kB)
Stiahnuť

 

Duplikát

V prípade žiadosti o vystavenie duplikátu matričného dokladu – rodný, sobášny a úmrtný list:

 •  
pdf
Žiadosť o vyhotovenie duplikátu matričného dokladu
(pdf; 102 kB)
Stiahnuť
 • fotokópia cestovného pasu alebo občianskeho preukazu

 

Rozvodový rozsudok

V prípade žiadosti o registráciu rozvodového rozsudku v Slovenskej republike sa rozlišuje, či ide o cudzí rozvodový rozsudok vydaný do 1. mája 2004 alebo vydaný po 1.máji 2004.

V prípade cudzieho rozvodového rozsudku, vydaného do 1. mája 2004 je potrebné zabezpečiť uznanie Krajským súdom Bratislava – žiadateľ realizuje tento úkon priamo s Krajským súdom. Zastupiteľský úrad tento úkon nezabezpečuje.

V prípade cudzieho rozvodového rozsudku, vydaného po 1. máji 2004 je možné registrovať rozvodový rozsudok na Osobitnej matrike v Slovenskej republiky prostredníctvom Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Berlíne.

 • originál slovenského rodného listu
 • originál slovenského sobášneho listu (ak nie je - viď kapitola „Sobášny list“)
 • fotokópia cestovného pasu alebo občianskeho preukazu
 • originál rozvodového rozsudku v nemeckom jazyku, opatrený apostilou a s úradným prekladom do slovenčiny

Info: žiadateľ môže popri registrácii cudzieho rozvodového rozsudku požiadať o vystavenie duplikátu slovenského sobášneho listu so zápisom o rozvode (za poplatok)
 

Žiadosť o apostiláciu slovenských matričných dokladov za účelom ich použitia v Nemeckej spolkovej republike prostredníctvom Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Berlíne

Žiadosť sa podáva osobne alebo písomne na Zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Berlíne.
Je potrebné uviesť telefonický alebo mailový kontakt žiadateľa.

 • neformálna žiadosť (vzor: Žiadam o zabezpečenie apostily na slovenský matričný doklad pre potreby v Nemeckej spolkovej republike a čestne prehlasujem, že uhradím správne poplatky s tým spojené)
 • originál slovenského matričného dokladu(rodný list, sobášny list, úmrtný list), ktorý bude v Slovenskej republike apostilovaný - nie starší ako 6 mesiacov (matričné doklady staršie ako 6 mesiacov nie je možné apostilovať)
 • fotokópia cestovného pasu alebo občianskeho preukazu žiadateľa

Informácie o apostilovaní nemeckých úradných dokladov podávajú úrady, ktoré ich vystavili.

Žiadosť o zabezpečenie apostilácie nemeckého matričného dokladu za účelom jeho použitia v Slovenskej republike

Slovenskí občania nachádzajúci sa v Slovenskej republike majú možnosť požiadať o zabezpečenie apostilácie nemeckého matričného dokladu, ktorý potrebujú pre konanie v Slovenskej republike.

So žiadosťou o apostiláciu nemeckého matričného dokladu nie staršieho ako 6 mesiacov (najčastejšie v prípade UL) je potrebné obrátiť sa na Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky - konzulárny odbor.
Viac informácií na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Pri tomto úkone je potrebné počítať s lehotou vybavenia cca 1-2 mesiace.