1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Overovanie dokladov

Overovanie dokladov

Publikované 25.05.2022

Jednou z konzulárnych funkcií podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch (článok 5, písmeno f) je vykonávanie funkcie notára. Táto právomoc spočíva v tom, že zastupiteľský úrad SR môže overovať pravosť podpisov osôb, pravosť fotokópií a pravosť prekladov pre použitie v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad nezodpovedá za obsah overovaných listín.

Na podanie žiadosti je potrebné vopred si dohodnúť termín.

 

Osvedčenie podpisu osoby

Osvedčením pravosti podpisu konzulárne oddelenie Zastupiteľského úradu SR v Berlíne osvedčuje,    že žiadateľ listinu vlastnoručne podpísal. Pri osvedčovaní pravosti podpisu sa vyžaduje osobná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa má overiť.

Žiadateľ sa preukazuje dokladom totožnosti: 

• občan Slovenskej republiky – platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom, 

• cudzinec – platným cestovným pasom vydaným krajinou, ktorej je občanom. 

Žiadateľ je povinný predložiť listinu, na ktorej sa má overiť podpis. 

Žiadateľ sa podpisuje priamo pred konzulárnym pracovníkom.

Výška poplatku za overenie jedného podpisu je 10 eur. Poplatok sa vyberá v hotovosti.

 

Overenie pravosti fotokópie

Overením fotokópie ZÚ SR v Berlíne osvedčuje, že fotokópia dokladu je totožná s originálom dokladu. 

Žiadosť o overenie fotokópie pozostáva z týchto náležitostí: originál listiny, fotokópia listiny, predloženie platného dokladu totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas).

Výška správneho poplatku za overenie každej aj začatej strany listiny je 10 eur v hotovosti.