1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Štátne občianstvo

Štátne občianstvo

Aktualizované 25.05.2022
Publikované 25.05.2022

Čo je osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky

Osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve (ďalej len "osvedčenie") je verejná listina, ktorá preukazuje, že osoba uvedená v osvedčení má štátne občianstvo Slovenskej republiky. Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno okrem osvedčenia preukázať aj platným cestovným pasom Slovenskej republiky alebo platným občianskym preukazom Slovenskej republiky alebo listinou o udelení občianstva Slovenskej republiky. Doklad o štátnom občianstve je nutné predložiť napríklad pri podávaní žiadosti o cestovný pas Slovenskej republiky (v prípade, ak žiadateľ o cestovný pas nemá platný doklad totožnosti) a o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky.

Bližšie informácie o štátnom občianstve na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Žiadosť o vystavenie potvrdenia alebo osvedčenia o štátnom občianstve je na Zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Berlíne možné podať len osobne.

K žiadosti sú potrebné nasledujúce doklady:

 • originál slovenského rodného listu
 • neplatný cestovný pas alebo občiansky preukaz
 • v prípade straty/odcudzenia dokladov – potvrdenie o nahlásení príslušnej polícii
 • ďalšie matričné doklady podľa rodinného stavu – viď žiadosť o CP
docx
Žiadosť o potvrdenie / osvedčenie o štátnom občianstve
(docx; 83 kB)
Stiahnuť

 

Nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva po 1. apríli 2022

Novela zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov účinná od 1. apríla 2022 novo ustanovuje povinnosti občanov súvisiacich s nadobudnutím občianstva cudzieho štátu, vrátane nadobudnutia nemeckého štátneho občianstva po 1. apríli 2022.

Slovenské štátne občianstvo nestratíte, ak ste nadobudli štátne občianstvo cudzieho štátu, vrátane nemeckého štátneho občianstva po 1. apríli 2022 jedným z nasledujúcich spôsobov:  

 • narodením,
 • osvojením,
 • udelením počas trvania manželstva so štátnym občanom cudzieho štátu,
 • nadobudnutím u maloletého dieťaťa,
 • udelením, a to za predpokladu, že občan SR mal registrovaný, trvalý alebo obvyklý pobyt aspoň 5 rokov pred nadobudnutím štátneho občianstva v tomto štáte.

 
Nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva po 1. apríli 2022 ste povinný/-á písomne oznámiť (aj za dieťa) oddeleniu štátneho občianstva a hlásenia pobytu, odboru osobných evidencií a registrov sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR do 90 dní odo dňa jeho nadobudnutia.

Informácie k novele zákona a vám poskytne oddelenie štátneho občianstva a hlásenia pobytu sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR

 

Aké dokumenty budete potrebovať

Vyplnený formulár

docx
Oznámenie o nadobudnutí štátneho občianstva cudzieho štátu
(docx; 20 kB)
Stiahnuť

a v závislosti od spôsobu nadobudnutia štátneho občianstva cudzieho štátu nasledovné doklady:

1. narodením

 • rodný list cudzieho štátu opatrený apostilom či superlegalizáciou. Rodný list vydaný členským štátom EÚ sa predkladá bez apostilu s osvedčeným prekladom do slovenského jazyka alebo viacjazyčný formulár;
 • doklad potvrdzujúci nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu napr. doklad totožnosti či naturalizačná listina;
 • platný doklad SR rodiča
 • platný doklad totožnosti druhého rodiča – občana cudzieho štátu),

2. osvojením

 • doklad potvrdzujúci osvojenie osvedčený apostilom alebo superlegalizáciou
 • a platné doklady totožnosti osvojiteľov

3. udelením počas trvania manželstva

 • slovenský sobášny list alebo nemecký sobášny list s osvedčeným prekladom do slovenského jazyka. Pokiaľ bol nemecký sobášny list vydaný pred 16. februárom 2019, musí byť opatrený osvedčením apostille; pokiaľ bol vydaný po tomto dátume osvedčenie apostille nie je potrebné,
 • doklad potvrdzujúci nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu (listina o udelení cudzieho štátneho občianstva - Einbürgerungsurkunde a prípadne aj doklad totožnosti vydaný cudzím štátom – nemecký cestovný pas/občiansky preukaz, ak bol už vydaný v čase oznámenia);
 • platný doklad totožnosti manžela – občana cudzieho štátu (cestovný pas, občiansky preukaz).

4. udelením – za predpokladu, že občan Slovenskej republiky mal registrovaný, trvalý alebo obvyklý pobyt aspoň 5 rokov pred nadobudnutím štátneho občianstva v tomto štáte, vrátane nemeckého štátneho občianstva

 • doklad potvrdzujúci nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu (listina o udelení cudzieho štátneho občianstva),
 • doklad totožnosti cudzieho štátu ak ním disponuje;
 • hodnoverný doklad vydaný štátom, ktorého občianstvo nadobudol potvrdzujúci aspoň 5 ročný pobyt osvedčený apostilom s osvedčeným prekladom do slovenského jazyka alebo hodnoverný doklad vydaný štátom, ktorého občianstvo žiadateľ nadobudol potvrdzujúci aspoň 5 ročný pobyt spolu s čestným vyhlásením žiadateľa o tom, že jeho pobyt na území štátu, ktorého občianstvo nadobudol je dlhší ako 5 rokov.

Pri nadobudnutí nemeckého štátneho občianstva oznamovateľ predkladá potvrdenie o pobyte v Nemecku (Meldebescheinigung, Meldebestätigung, Erweiterte Meldebestätigung), ktoré potvrdzuje najmenej 5-ročný pobyt v Nemecku.

 

Strata slovenského štátneho občianstva pred 1. aprílom 2022

Zákon č. 250/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zavádza do slovenského právneho poriadku ďalší spôsob straty štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Štátny občan Slovenskej republiky stráca podľa 9 ods. 16 zákona Štátne občianstvo Slovenskej republiky dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle, ktorým je žiadosť, vyhlásenie alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva, dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo.

K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa 9 ods. 16 zákona nedôjde ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo v súvislosti s uzavretím manželstva s občanom iného štátu, a to za predpokladu, že cudzie štátne občianstvo manžela nadobudol za trvania spoločného manželstva (§ 9 ods. 17). Vzhľadom na rozdielnosť právnych úprav jednotlivých štátov v oblasti nadobudnutia štátneho občianstva z dôvodu uzavretia manželstva je potrebné túto výnimku zo straty štátneho občianstva Slovenskej republiky posudzovať tak, že ak v deň právoplatnosti rozhodnutia o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva manžela toto spoločné manželstvo trvá, k strate občianstva Slovenskej republiky nedôjde, bez ohľadu na dĺžku pobytu v danom štáte a dĺžku trvania tohto manželstva.

(Pre podmienky Nemecka sa myslí manželstvo s nemeckým štátnym občanom).
K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky rovnako nedôjde, ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením 9 Ods. 18), teda ak dieťa nadobudlo narodením ex lege dvojaké alebo viacnásobné štátne občianstvo.

Zákon nemá retroaktívne účinky. To znamená, že ak niekto nadobudol a nadobudne cudzie štátne občianstvo pred účinnosťou novely (t.j. pred 17. júlom 2010), nestráca štátne občianstvo Slovenskej republiky.

Zákon neobsahuje žiadne prechodné ustanovenia, to znamená, že ak je žiadosť' o nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva podaná pred 17. júlom 2010 a k jeho nadobudnutiu dôjde po 17. júli 2010, dôjde k strate štátneho občianstva Slovenskej republiky ku dňu nadobudnutia cudzieho Štátneho občianstva.

Zákon nerozlišuje medzi cudzími štátnymi občianstvami a preto z tohto hľadiska právna úprava nepozná žiadne výnimky.

Osoba, ktorá získala cudzie štátne občianstvo na základe výslovného prejavu vôle, je povinná túto skutočnosť oznámiť obvodnému úradu v sídle kraja (§ 9 ods. 19).
Oznámenie o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva (ďalej len oznámenie) je možné vykonať aj prostredníctvom Zastupiteľskeho úradu Slovenskej republiky v Berlíne. (vid formulár )

Oznámenie je možné podať prostredníctvom Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Berlíne výlučne osobne.

Oznámenie doručené na zastupiteľský úrad poštou alebo iným spôsobom zastupiteľský úrad / generálny konzulát vráti odosielateľovi s poučením o možnosti zaslania oznámenia na príslušný obvodný úrad v sídle kraja.

 

Udeľovanie štátneho občianstva z osobitných dôvodov bývalým občanom Slovenskej republiky

V zmysle Nariadenia Ministerstva vnútra SR č. 1/2015 o udeľovaní štátneho občianstva Slovenskej republiky, ktoré nadobudlo účinnosťou 1. februára 2015, môžu bývalí štátni občania Slovenskej republiky, ktorí stratili štátne občianstvo v termíne po 1.1.1993, požiadať o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky z osobitných dôvodov. Žiadosť môžu podať osobne na veľvyslanectve v zahraničí alebo na Slovensku na okresnom úrade v sídle kraja.