1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Vodičský preukaz

Vodičský preukaz

Aktualizované 14.07.2022
Publikované 25.05.2022

Vydávanie vodičských preukazov je upravené v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Kto môže podať žiadosť

Žiadosť o výmenu alebo obnovu vodičského preukazu sa podáva osobne a môže ju podať iba osoba, ktorá:

 • má v Slovenskej republike trvalý pobyt a
 • a bol jej v minulosti vydaný vodičský preukaz. 

 

Kde môžete požiadať o vodičský preukaz

O vodičský preukaz môžete v Nemecku požiadať

 • konzulárny úsek zastupiteľského úradu SR v Berlíne (ak sa nachádzate v spolkových krajinách Berlín, Brandenbursko, Sasko,  Sasko-Anhaltsko, Durínsko, Severné Porýnie-Westfálsko, Dolné Sasko, Meklenbursko-Predpomoransko, Hesensko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy, Hamburg.)

 

Dôvodom žiadosti môže byť:

 • strata alebo odcudzenie vodičského preukazu v zahraničí,
 • zmena mena alebo priezviska,
 • uplynutie doby platnosti vodičského preukazu.

 

Kedy môžete požiadať o vodičský preukaz na veľvyslanectve

Na veľvyslanectve môžete podať žiadosť ak

 • nejde o prvý vodičský preukaz,
 • nejde o výmenu zahraničného vodičského preukazu,
 • žiadateľ má trvalý pobyt v Slovenskej republike,

 

O obnovenie vodičského preukazu môžete požiadať v prípade, že:

 • ste stratili vodičský preukaz alebo mu bol odcudzený,
 • máte úradne zmenené meno alebo priezvisko,
 • uplynula doba platnosti vodičského preukazu.

 

Rezervujte si termín

Na podanie žiadosti si vopred telefonicky rezervujte termín na telefónnom čísle + 49 3088926219 v pracovné dni od 9.00 do 13.00 hod. alebo emailom na cons.berlin@mzv.sk.

 

Aké dokumenty budete potrebovať

 • doterajší vodičský preukaz (ak nejde o podanie žiadosti o obnovu vodičského preukazu za stratený/odcudzený
 • doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 • v prípade odcudzenia alebo straty – potvrdenie vydané príslušným orgánom štátu o nahlásení odcudzenia/straty predchádzajúceho vodičského preukazu, ak miestne orgány takéto potvrdenie vydávajú

 

 • Ak ste držiteľom vodičského oprávnenia niektorej zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, musíte k žiadosti o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu predložiť aj platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti vydaný príslušným zariadením v Slovenskej republike.

 

 • Ak ste dovŕšili vek 65 rokov pri výmene vodičského preukazu s vyznačeným oprávnením pre skupinu B sa vyžaduje platný doklad o zdravotnej spôsobilosti vydaný v Slovenskej republike alebo príslušným zdravotníckym zariadením v zahraničí.

 

Aké dokumenty nebude veľvyslanectvo vyžadovať

V súvislosti so znižovaním administratívnej záťaže, veľvyslanectvo nebude od vás vyžadovať dokumenty, ktorých obsah je možné dohľadať v informačných systémoch verejnej správy (napr. rodný, sobášny alebo úmrtný list) za predpokladu, že tieto údaje sú zapísané v týchto zdrojoch.

 

Poplatky  

O aktuálnej výške poplatku a spôsobe jeho úhrady sa, informujte vopred pri rezervovaní termínu podania žiadosti.

 

Kto môže prevziať vydaný vodičský  preukaz

Vodičský preukaz preberá žiadateľ osobne na veľvyslanectve/generálnom konzuláte, kde podal žiadosť.