1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Výpis z registra trestov

Výpis z registra trestov

Publikované 25.05.2022

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či fyzická osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená (§ 10 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Výpis z registra trestov vydá Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na žiadosť osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená (§ 10 ods. 2 zákona).

Žiadosť o výpis z registra trestov môže podať a výpis z registra trestov prevziať aj osoba splnomocnená žiadateľom. Splnomocnenie musí byť osvedčené notárom alebo iným na to príslušným orgánom, nesmie byť staršie ako 30 dní a pripája sa k žiadosti. 

Splnomocnená osoba musí predložiť: 

 • doklad, ktorým sa overuje totožnosť žiadateľa, 
 • doklad, ktorým preukazuje svoju totožnosť (§ 10 ods. 9 zákona).

Žiadosť o výpis z registra trestov podáva občan osobne na orgánoch prokuratúry, v obciach, ktoré vedú matriku alebo na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky (§ 10 ods. 3 zákona). 

Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva na predpísanom tlačive a musí obsahovať: 

 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka, 
 • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 
 • štátne občianstvo, 
 • pohlavie, 
 • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov (§ 10 ods. 4 zákona).

Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis z registra trestov a totožnosť žiadateľa sa overuje  (§ 10 ods. 6 zákona): 

 • u občana Slovenskej republiky na základe predloženého občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a rodného listu, 
 • u cudzinca na základe rodného listu preloženého do štátneho jazyka a z predloženého cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť.

Pri podaní žiadosti o výpis z registra trestov prostredníctvom zastupiteľského úradu: 

 • občan Slovenskej republiky predloží platný občiansky preukaz SR alebo platný cestovný pas SR a rodný list SR, 
 • cudzinec predloží platný cestovný pas domovskej krajiny a rodný list.

Správny poplatok je 10 eur a platí sa v hotovosti pri podaní žiadosti.