Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Výpis z registra trestov

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či fyzická osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená (§ 10 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
 
Výpis z registra trestov vydá Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na žiadosť osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená (§ 10 ods. 2 zákona).
 
Žiadosť o výpis z registra trestov môže podať a výpis z registra trestov prevziať aj osoba splnomocnená žiadateľom. Splnomocnenie musí byť osvedčené notárom alebo iným na to príslušným orgánom, nesmie byť staršie ako 30 dní a pripája sa k žiadosti. 
 
Splnomocnená osoba musí predložiť: 
 • doklad, ktorým sa overuje totožnosť žiadateľa, 
 • doklad, ktorým preukazuje svoju totožnosť (§ 10 ods. 9 zákona).
 
Žiadosť o výpis z registra trestov podáva občan osobne na orgánoch prokuratúry, v obciach, ktoré vedú matriku alebo na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky (§ 10 ods. 3 zákona). 
 
Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva na predpísanom tlačive a musí obsahovať: 
 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka, 
 • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 
 • štátne občianstvo, 
 • pohlavie, 
 • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov (§ 10 ods. 4 zákona).
Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis z registra trestov a totožnosť žiadateľa sa overuje  (§ 10 ods. 6 zákona): 
 • u občana Slovenskej republiky na základe predloženého občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a rodného listu, 
 • u cudzinca na základe rodného listu preloženého do štátneho jazyka a z predloženého cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť.
Pri podaní žiadosti o výpis z registra trestov prostredníctvom zastupiteľského úradu: 
 • občan Slovenskej republiky predloží platný občiansky preukaz SR alebo platný cestovný pas SR a rodný list SR, 
 • cudzinec predloží platný cestovný pas domovskej krajiny a rodný list.
 
Správny poplatok je 10 € a platí sa v hotovosti pri podaní žiadosti. 
Dátum poslednej aktualizácie: 18.12.2017 Dátum vytvorenia: 18.12.2017