Cestovný pas

Aktualizované 19.05.2022
Publikované 19.05.2022

Žiadosť o vydanie cestovného pasu Slovenskej republiky

Žiadosť o cestovný pas môžu podávať občania Slovenskej republiky, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú alebo žijú na území Argentíny, Bolívie, Čile, Paraguaja, Peru alebo Uruguaja a to v zmysle teritoriálnej jurisdikcie podľa miesta bydliska žiadateľa na príslušnom veľvyslanectve, teda na veľvyslanectve SR v Buenos Aires. Za účelom podania žiadosti je nutné mať vopred dohodnutý termín - telefonicky alebo emailom.

K žiadosti treba doložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo doterajší cestovný pas).

Ak žiadateľ tento doklad nemá, alebo je neplatný, doloží:

 • platné osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky (jeho platnosť je 6 mesiacov od dátumu vydania);
 • slovenský rodný list;
 • doklad o osobnom stave (sobášny list, úmrtný list manžela/-ky, právoplatné rozhodnutie o rozvode);
 • neplatný doklad totožnosti Slovenskej republiky.

Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca; osobná prítomnosť obidvoch osôb pri podaní žiadosti je nevyhnutná. Zákonný zástupca sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (pas alebo občiansky preukaz).

Ak žiadateľ (dieťa do 15 rokov) nemá doklad totožnosti, jeho zákonný zástupca k žiadosti priloží:

 • slovenský rodný list dieťaťa;
 • platný slovenský identifikačný doklad zástupcu (rodiča);
 • sobášny list rodičov (ak sú zosobášení);
 • ak sú rodičia rozvedení, rodič žiadajúci o vydanie cestovného pasu predloží rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do opatery tomuto rodičovi;
 • ak zákonným zástupcom je osvojiteľ, poručník alebo opatrovník, tento predloží také právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do opatery, v ktorom sa výslovne uvádza, že ho súd poveruje zastupovať zverenca i v občianskoprávnych veciach.

Ak žiadateľ (dieťa do 15 rokov) nie je držiteľom platného pasu alebo občianskeho preukazu, nevyžaduje sa predloženie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve SR v prípade, ak rodič maloletého, ktorý je občanom SR preukáže, že v čase podania žiadosti o cestovný doklad maloletého je štátnym občanom SR. Túto skutočnosť preukazuje originálom pasu alebo občianskeho preukazu SR platného v deň podania žiadosti.

Slovenský občan, ktorému má byť vydaný cestovný pas, je povinný sa podrobiť nasnímaniu podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu. Od povinnosti nasnímania odtlačkov prstov sú oslobodení občania mladší ako 12 rokov a osoby, u ktorých to fyzicky nie je možné.

Platnosť cestovného dokladu

Cestovný pas sa vydáva:

 • Občanovi, ktorý dovŕšil 16 rokov - platnosť 10 rokov;
 • Občanovi mladšiemu ako 16 rokov - platnosť 5 rokov;
 • Občanovi mladšiemu ako 6 rokov - platnosť 2 roky;
 • Občanovi, ktorému nie je možné nasnímať odtlačky prstov sa vydá cestovný pas s platnosťou na 1 rok.

Na veľvyslanectve sa vyberajú správne poplatky v miestnej mene ARS (argentínske peso) podľa platného kurzu v čase podania žiadosti.

 

Zápis dieťaťa do cestovného pasu 

Zápis dieťaťa do cestovného pasu rodiča sa od 27.06.2012 nevykonáva. Každý občan Slovenskej republiky je pri cestovaní do zahraničia bez ohľadu na vek povinný mať svoj vlastný cestovný doklad.

 

Strata/odcudzenie cestovného dokladu

Stratu a odcudzenie cestovného dokladu (cestovného pasu, občianskeho preukazu, náhradného cestovného dokladu) ale i vodičského preukazu je jeho držiteľ povinný bezodkladne nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru v krajine, kde k odcudzeniu prišlo (Argentína, Bolívia, Čile, Paraguaj, Peru alebo Uruguaj) a taktiež polícii Slovenskej republiky. Ak nemá možnosť udalosť nahlásiť slovenskej polícii, udalosť nahlási na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Buenos Aires, a to podaním vyplneného a podpísaného priloženého formuláru.

rtf
Oznámenie o strate (odcudzení) cestovného dokladu
(rtf; 189.34 kB)
Stiahnuť

 

Náhradný cestovný doklad

O náhradný cestovný doklad možno požiadať osobne na konzulárnom oddelení veľvyslanectva v prípade straty alebo krádeže občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. V prípade krádeže je potrebné predložiť potvrdenie polície o nahlásení udalosti a zaplatiť konzulárny poplatok vo výške 10 €, pri opakovanom vydaní náhradného cestovného dokladu v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov je poplatok 20 € (v ARS v prepočte podľa aktuálneho kurzu).

Náhradný cestovný doklad sa vydáva len na nevyhnutnú dobu na cestu do Slovenskej republiky.

O náhradný cestovný doklad na návrat do Slovenskej republiky môže požiadať i cudzinec, ktorý je držiteľom slovenského cestovného dokladu cudzinca alebo cudzinec, ktorému poskytla SR doplnkovú ochranu a je držiteľom cudzineckého pasu. O náhradný cestovný doklad môže požiadať i občan toho členského štátu EÚ, ktorého krajina nemá v Argentíne svoj zastupiteľský úrad.