Výpis z registra trestov

Publikované 16.03.2023

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či fyzická osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená (§ 10 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov).

Výpis z registra trestov vydá Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na žiadosť osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená (§ 10 ods. 2 zákona).

Žiadosť o výpis z registra trestov môže podať a výpis z registra trestov prevziať aj osoba splnomocnená žiadateľom. Splnomocnenie musí byť osvedčené notárom alebo iným na to príslušným orgánom, nesmie byť staršie ako 30 dní a pripája sa k žiadosti.

Splnomocnená osoba musí predložiť:

 • doklad, ktorým sa overuje totožnosť žiadateľa,

 • doklad, ktorým preukazuje svoju totožnosť (§ 10 ods. 9 zákona).

Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva na orgánoch prokuratúry, v obciach, ktoré vedú matriku alebo na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky (§ 10 ods. 3 zákona).

Žiadosť o výpis z registra trestov podáva žiadateľ osobne.

Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva na predpísanom tlačive a musí obsahovať:

 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,

 • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,

 • štátne občianstvo,

 • pohlavie,

 • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov (§ 10 ods. 4 zákona).

Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis z registra trestov a totožnosť žiadateľa sa overuje (§ 10 ods. 6 zákona):

 • u občana Slovenskej republiky na základe predloženého občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť,

 • u cudzinca na základe rodného listu preloženého do štátneho jazyka a z predloženého cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť.

 

Pri podaní žiadosti o výpis z registra trestov prostredníctvom zastupiteľského úradu:

 • občan Slovenskej republiky predloží platný občiansky preukaz SR alebo platný cestovný pas SR a rodný list SR,

 • cudzinec predloží platný cestovný pas domovskej krajiny a rodný list.

Výšku správneho poplatku za žiadosť o výpis z registra trestov podanú na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky stanovuje príloha k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov v časti XVIII. (Konzulárne poplatky) v položke 265 a).

Žiadosť podáva osobne fyzická osoba, alebo môže žiadosť na základe úradne overenej plnej moci podať zástupca žiadateľa. K žiadosti sa predkladá doklad totožnosti a rodný list. Správny poplatok je 10 eur a platí sa v miestnej mene ARS v prepočte podľa aktuálneho kurzu. Vybavenie trvá približne 4-6 týždňov (žiadosť nemôže podávať právnická osoba alebo orgány štátnej správy).​​​​


Žiadosť o výpis z registra trestov
PDF 50.4 kB, 25.1.2023, 2586 stiahnutí
Stiahnuť