Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Narodenie dieťaťa

Zápis o narodení dieťaťa


K podaniu žiadosti o vystavenie slovenského rodného listu je potrebné:
 • dostaviť sa na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Bukurešti osobne,
 • žiadosť vyplniť čitateľne paličkovým písmom,
 • predložiť doklad totožnosti Slovenskej republiky žiadateľa - rodiča (platný cestovný pas Slovenskej republiky alebo občiansky preukaz Slovenskej republiky),
 • predložiť rumunský rodný list dieťaťa s úradným prekladom do slovenského jazyka. Doklad sa nevracia, v prípade, že vlastníte len jeden originál rodného listu dieťaťa, je potrebné dať úradne (notárom) preložiť do slovenského jazyka overenú fotokópiu tohto rodného listu,
 • predložiť originály matričných dokladov rodičov (slovenských občanov) - slovenské rodné listy, slovenský sobášny list,
 • v prípade rozvodu predchádzajúceho manželstva jedného z rodičov (občana Slovenskej republiky) predložiť právoplatný rozsudok súdu o rozvode,
 • ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, musia sa obaja rodičia dostaviť na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR v Bukurešti za účelom podpísania súhlasného prehlásenia rodičov o otcovstve dieťaťa (v prípade, že tak neurobia, slovenský rodný list dieťaťa bude vystavený bez uvedenia otca dieťaťa),
 • potvrdenie o pobyte v Rumunsku, pokiaľ sú rodičia prihlásení k trvalému pobytu v Rumunsku,
 • ak si rodičia želajú zápis ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania (-á, -ová), musia spísať osobitnú žiadosť,
 • v prípade, že je dieťa ženského pohlavia a má priezvisko v rumunskom rodnom liste uvedené bez príslušnej prechyľovanej koncovky (-á, -ová), dostavia sa dostavia k zápisu obaja rodičia (rodič, ktorý nie je žiadateľom si prinesie so sebou platný cestovný pas a potvrdenie o pobyte v Rumunsku),
 • správny poplatok za vystavenie slovenského rodného listu sa platí v hotovosti pri podaní žiadosti na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Bukurešti.

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia.

V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.

Poplatok za žiadosť o zápis matričnej udalosti je 25 EUR a žiadateľ ho platí v čase podania žiadosť.

 
UPOZORENIE:
Veľvyslanectvo neposkytuje telefonické informácie o stave spracovania jednotlivých žiadostí o zápis do osobitnej matriky. Úplné žiadosti podané prostredníctvom zastupiteľského úradu sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike v Bratislave. Po vykonaní zápisu v Slovenskej republike a doručení vydaného úradného matričného výpisu na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bukurešti sú jednotliví žiadatelia bezodkladne informovaní o možnosti osobného vyzdvihnutia dokumentu vopred zvolenou formou (mobil, SMS, e-mail), alebo im je priamo zaslaný poštou na vopred zvolenú adresu v Rumunsku.
V prípade naliehavej situácie je možné požiadať Veľvyslanectvo SR vo Bukurešti o informáciu o stave vybavenia žiadosti písomne alebo e-mailom.
 

Formuláre:


Žiadosť o osobitný zápis priezviska do matriky  (pdf, 106 kB)

Zápis o narodení  (pdf, 61 kB)


Dátum poslednej aktualizácie: 24. októbra 2014 Dátum poslednej aktualizácie: 7.2.2019 Dátum vytvorenia: 24.10.2014