Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Pobyt cudzinca

PODMIENKY POBYTU NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Podmienky vstupu a pobytu cudzinca upravuje zákon č. 75/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento zákon upravuje pôsobnosť policajného zboru pri zabezpečovaní kontroly hraníc, v oblasti pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky, pôsobnosť orgánov verejnej moci v oblasti víz, podmienky vstupu a podmienky vycestovania cudzincov z územia Slovenskej republiky, ktoré nie sú upravené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, podmienky pobytu, vydávanie dokladov pre cudzincov, evidenciu osôb a kontrolu pobytu, administratívne vyhostenie a zákaz vstupu, zaistenie štátneho príslušníka tretej krajiny a umiestnenie v zariadení, policajný prevoz štátneho príslušníka tretej krajiny cez územie Slovenskej republiky a policajný sprievod štátneho príslušníka tretej krajiny z územia Slovenskej republiky, letecký tranzit štátneho príslušníka tretej krajiny cez územie Slovenskej republiky, práva a povinnosti osôb pri kontrole hraníc a pri pobyte, priestupky a iné správne delikty na úseku kontroly hraníc a pobytu (podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR).

Účely pobytov


Cudzincovi je možné na základe jeho žiadosti a v súlade s účelom, ktorý sleduje povoliť po splnení podmienok ustanovených v § 20-76 citovaného zákona o pobyte cudzincov pobyt formou prechodného (na účel podnikania, zamestnania, štúdia, osobitnej činnosti, výskumu a vývoja, zlúčenia rodiny, plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl, pobyte modrá karta, pobytom, štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznanie postavenia Slováka žijúceho v zahraničí, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Európskej únie), trvalého (na päť rokov, na neobmedzený čas, pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie), alebo tolerovaného pobytu.

Pobyt občana Európskej únie a pobyt rodinného príslušníka občana Európskej únie je trvalým pobytom.

Prechodný pobyt:


Prechodný pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bol policajným útvarom udelený. Prechodný pobyt je viazaný na jeden účel. Ak štátny príslušník tretej krajiny chce vykonávať inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt, musí podať novú žiadosť o udelenie prechodného pobytu, ak tento zákon neustanovuje inak.
Povolenie k prechodnému pobytu sa viaže na konkrétny účel. Účel prechodného pobytu vykonáva štátny príslušník tretej krajiny na území Slovenskej republiky.

Účely prechodných pobytov:
Prechodný pobyt môže policajný útvar udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny
a) na účel podnikania (§ 22),
b) na účel zamestnania (§ 23),
c) na účel štúdia (§ 24),
d) na účel osobitnej činnosti (§ 25),
e) na účel výskumu a vývoja (§ 26),
f) na účel zlúčenia rodiny (§ 27),
g) na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl (§ 28),
h) štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí (§ 29),
i) štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte (§ 30).
Prechodným pobytom je aj pobyt na základe modrej karty Európskej únie (ďalej len "modrá karta") vydanej podľa tohto zákona.
Povolenie na prechodný pobyt môže policajný útvar udeliť na čas potrebný na dosiahnutie účelu deklarovaného žiadateľom, na účely: podnikanie (na obdobie najviac na 3 roky), zamestnanie (najviac na 2 roky), štúdium (najviac na 6 rokov), osobitná činnosť (najviac na 2 roky), výskum a vývoj (najviac na 2 roky), zlúčenie rodiny (najviac na 5 rokov), alebo plnenie služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl (najviac na 5 rokov); priznanie postavenia Slováka žijúceho v zahraničí (na 5 rokov), priznanie postavenia osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte (najviac na 5 rokov), pobytom na základe modrej karty Európskej únie (najviac na 3 roky).

Trvalý pobyt:
Trvalý pobyt oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na ktorý mu bol policajným útvarom udelený, ak tento zákon neustanovuje inak. Trvalý pobyt je trvalý pobyt na päť rokov, trvalý pobyt na neobmedzený čas, pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie. Trvalý pobyt na neobmedzený čas je možné udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má najmenej 4 roky udelený trvalý pobyt na 5 rokov, alebo je dieťaťom mladším ako 18 rokov cudzinca s trvalým pobytom na neobmedzený čas. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky môže udeliť trvalý pobyt aj bez splnenia podmienok ustanovených v zákone osobe bez štátnej príslušnosti a plnoletej osobe, ktorá má udelený tolerovaný pobyt ako maloletá osoba nájdená na území Slovenskej republiky najmenej tri roky, počas ktorých študovala na škole na území Slovenskej republiky. Pribudol aj nový dôvod zrušenia trvalého pobytu, a to ak cudzinec požiada o pomoc v hmotnej núdzi.

Podávanie žiadostí o pobyt
Žiadosť o udelenie pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny na úradnom tlačive. Pri podaní žiadosti o udelenie pobytu je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný cestovný doklad a všetky náležitosti k žiadosti o udelenie pobytu ustanovené týmto zákonom, inak zastupiteľský úrad alebo policajný útvar žiadosť o udelenie pobytu neprijme. Ak zastupiteľský úrad alebo policajný útvar žiadosť o udelenie prechodného pobytu alebo trvalého pobytu na päť rokov neprijme, poskytne štátnemu príslušníkovi tretej krajiny písomnú informáciu o tom, ktoré doklady musí k žiadosti o udelenie pobytu doložiť, aby sa jeho žiadosť prijala.

Podmienky podávania žiadostí o povolenie pobytu sú podrobne upravené v § 31–34 a § 38–40 (pre prechodný pobyt), § 44–48 (pre trvalý pobyt), § 59 (pre tolerovaný pobyt). Žiadosť o udelenie prechodného a trvalého pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, ktorý mu vydal cestovný doklad, alebo na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, v ktorom má bydlisko, ak tento zákon neustanovuje inak; ak nie je takýto zastupiteľský úrad alebo v prípadoch hodných osobitného zreteľa určí ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí po dohode s ministerstvom vnútra iný zastupiteľský úrad, na ktorom štátny príslušník tretej krajiny podá žiadosť o udelenie prechodného pobytu. Zastupiteľský úrad, ktorý žiadosť prijal, vydá žiadateľovi v deň podania žiadosti potvrdenie o jej prijatí. Zastupiteľský úrad, ktorý žiadosť prijal vykoná so žiadateľom o udelenie prechodného pobytu osobný pohovor za účelom predbežného posúdenia žiadosti. Pohovor sa vedie v štátnom jazyku alebo inom, obom stranám zrozumiteľnom jazyku. O pohovore vyhotoví zastupiteľský úrad písomný záznam, ktorý priloží k žiadosti o udelenie prechodného pobytu. Záznam sa vyhotoví v jazyku, v ktorom sa viedol pohovor, a musí byť podpísaný žiadateľom; ak pohovor nebol vykonaný v štátnom jazyku, zastupiteľský úrad vyhotoví preklad záznamu do štátneho jazyka a opatrí ho osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu. Ak žiadateľ neovláda štátny jazyk, môže si na vlastné náklady zabezpečiť tlmočníka, ktorý je povinný podpísať záznam. Zastupiteľský úrad zašle policajnému útvaru spolu so záznamom a jeho prekladom aj svoje stanovisko k udeleniu prechodného pobytu, v ktorom uvedie, či udelenie prechodného pobytu odporúča alebo neodporúča s uvedením konkrétnych dôvodov. Žiadosť o udelenie prechodného pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne aj na policajnom útvare, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. b) alebo ak ide o žiadateľa o udelenie azylu. Podanie žiadosti neoprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa na území Slovenskej republiky nad rámec podmienok ustanovených osobitným predpisom. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí a ktorý požiadal o prechodný pobyt podľa § 29, je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do rozhodnutia o tejto žiadosti.

Žiadosť o udelenie prechodného a trvalého pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne aj na policajnom útvare, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene. Žiadosť o tolerovaný pobyt podáva žiadateľ na policajnom útvare.

Správne poplatky za podanie žiadosti vo veci udelenie povolenia k pobytu sú uvedené v čl. II bod 2 v sadzobníku správnych poplatkov v II. časti Vnútorná správa položka 24.

Informácie o pobyte cudzinca na webovej stránke Ministerstva vnútra SR

Žiadosť o udelenie povolenia na pobyt  (PDF, 373 kB)

Doklady potrebné k prijatiu žiadosti o udelenie pobytu, podla jednotlivých účelov  (pdf, 330 kB)

Dátum poslednej aktualizácie: 24. októbra 2014
Dátum poslednej aktualizácie: 28.11.2015 Dátum vytvorenia: 24.10.2014