Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Sobáš občana


Osobitná matrika

Aby mohol byť sobáš uzatvorený v zahraničí uznaný v Slovenskej republike, je potrebné požiadať o jeho zápis do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR (a následné vydanie slovenského sobášneho listu).

Kto a kde môže požiadať o zápis

O zápis je možné požiadať len v prípade, ak je aspoň jeden z manželov slovenským občanom. Žiadosť o zápis do osobitnej matriky sa podáva na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Bukurešti alebo na miestne príslušnom matričnom úrade na Slovensku podľa posledného trvalého pobytu slovenského občana. Žiadosť bude postúpená osobitnej matrike v Bratislave. Osobitná matrika nepracuje priamo so žiadateľmi.

 

Žiadosť je možné podať osobne. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bukurešti zašle žiadosť osobitnej matrike len ak je kompletná. Osobitná matrika vystaví matričný doklad a zašle ho veľvyslanectvu, ktoré ho doručí žiadateľovi. Celý tento proces trvá približne tri mesiace. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.

 

K podaniu žiadosti o vystavenie slovenského sobášneho listu je potrebné:

  • dostaviť sa na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Bukurešti osobne,
  • žiadosť vyplniť čitateľne paličkovým písmom,
  • rumunský sobášny list s apostilom a s úradným prekladom do slovenského jazyka (doklad sa nevracia, v prípade, že vlastníte len jeden originál sobášneho listu, je potrebné nechať preložiť do slovenského jazyka overenú fotokópiu tohto sobášneho listu),
  • predložiť doklad totožnosti Slovenskej republiky žiadateľa (platný slovenský cestovný pas alebo občiansky preukaz Slovenskej republiky),
  • v prípade záujmu manželov podať žiadosť o zápis spoločného priezviska manželky bez koncovky slovenského prechyľovania je potrebné vyplniť osobitnú žiadosť,
  • v prípade rozvodu predchádzajúceho manželstva (príp. manželstiev) predložiť právoplatný(é) rozvodový(é) rozsudok(y),
  • úmrtný list zosnulého manžela alebo právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho, pokiaľ žiadateľ uzavrel manželstvo ako ovdovený,
  • správny poplatok za vystavenie slovenského sobášneho listu sa platí pri podaní žiadosti na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Bukurešti v hotovosti v EUR.


Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o zápis do Bratislavy. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia bude žiadateľ písomne informovaný.

 

Poplatok za žiadosť o zápis matričnej udalosti je 25 EUR.

 

UPOZORNENIE

Veľvyslanectvo neposkytuje telefonické informácie o stave spracovania jednotlivých žiadostí o zápis do osobitnej matriky. Úplné žiadosti podané prostredníctvom veľvyslanectva sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike v Bratislave. Po vykonaní zápisu a doručení v SR vydaného úradného matričného výpisu na Veľvyslanectve SR v Bukurešti, sú jednotliví žiadatelia bezodkladne informovaní o možnosti osobného vyzdvihnutia dokumentu vopred zvolenou formou (mobil, e-mail).

 

V prípade naliehavej situácie je možné požiadať veľvyslanectvo (písomne alebo e-mailom) o informáciu o stave vybavenia žiadosti.

docx Žiadosť o zápis uzavretia manželstva  (docx; 23.28 KB)

Dátum poslednej aktualizácie: 8.11.2018 Dátum vytvorenia: 24.10.2014