Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Víza

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bukurešti vybavuje výkon vízovej a pobytovej agendy s územnou pôsobnosťou pre Rumunsko.

Bezvízový režim, pobyt, prihlasovacia povinnosť:


Krátkodobý pobyt do 90 dní:
Odo dňa vstupu Rumunska do Európskej únie, tzn. od 1. januára 2007, je aj na území Rumunska garantované základné právo občanov EÚ na voľný pohyb osôb. Podmienky vstupu a pobytu občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi EÚ, upravuje samostatný Zákon BR o vstupe, pobyte a výstupe občanov EÚ a členov ich rodín, účinný od 1.1.2007. Podľa tohto zákona má občan EÚ právo na vstup a pobyt v RO bez víza s osobným identifikačným dokladom (v prípade občanov SR s občianskym preukazom) alebo pasom na obdobie do 3 mesiacov bez splnenia ďalších doplňujúcich formalít (registračná povinnosť do 5 dní po vstupe, ktorá platila univerzálne do 31.12.2006, už pre občanov EÚ neplatí).

Dlhodobý/prechodný pobyt do 5 rokov:
Pokiaľ sa občan EÚ hodlá zdržiavať na území Rumunska dlhšie obdobie ako 3 mesiace, jeho povinnosťou je v rámci tejto doby dostaviť sa na najbližší policajný útvar (oddelenie migračnej polície) podľa miesta pobytu a požiadať o potvrdenie o prechodnom pobyte. Potvrdenie o prechodnom pobyte sa vydá v deň podania žiadosti a obsahuje meno žiadateľa a dátum registrácie. Doklady, ktoré sa prikladajú k žiadosti bližšie upravuje zákon. Za prechodný pobyt sa považuje pobyt do 5 rokov.

Potvrdenie o prechodnom pobyte sa vydá občanovi EÚ, ktorý spĺňa jednu z nasledovných podmienok:
1. je zamestnaný alebo je samostatne zárobkovo činnou osobou v Rumunsku;

2. má uzatvorené zdravotné poistenie a preukáže potrebné finančné prostriedky na pokrytie nákladov súvisiacich s jeho pobytom a s pobytom jeho rodinných príslušníkov tak, aby neboli záťažou pre systém sociálneho zabezpečenia (finančné zabezpečenie pobytu sa preukazuje výpisom z účtu z domovského štátu);

3. je zapísaný v školskom zariadení za účelom vzdelávania, vrátane profesionálneho vzdelávania a spĺňa podmienky podľa bodu 2.

Trvalý pobyt nad 5 rokov:
Občan EÚ obdrží potvrdenie o trvalom pobyte, ak mal nepretržitý pobyt na území Rumunska počas 5 rokov a spĺňa jednu z nasledovných podmienok:

1. počas posledného jedného roka bol zamestnaný alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, dovŕšil dôchodkový vek alebo má právo na predčasný odchod do dôchodku a mal nepretržitý pobyt na území Rumunska viac ako 3 roky;

2. bol zamestnaný alebo samostatne zárobkovo činnou osobou a nepracuje z dôvodu trvalého obmedzenia práceschopnosti a nepretržite sa zdržiaval na území Rumunska viac ako 2 roky;

3. bol zamestnaný alebo samostatne zárobkovo činnou osobou a jeho práceneschopnosť je v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania;

4. bol zamestnaný alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, nepretržite sa zdržiaval na území Rumunska počas 3 rokov a pracuje v inom členskom štáte EÚ, pričom si ponecháva miesto pobytu v Rumunsku a vracia sa aspoň raz do týždňa.

UPOZORNENIE:
Zákon zároveň upravuje podmienky prechodného a trvalého pobytu rodinných príslušníkov občanov EÚ, ktorí nie sú občanmi EÚ (občania tretích krajín). V prípade potreby bližšie informácie môže poskytnúť Veľvyslanectvo Rumunska v Bratislave, prípadne naše veľvyslanectvo.

PODMIENKY UDEĽOVANIA VÍZ SLOVENSKEJ REPUBLIKYZákladný prehľad vízového režimu Slovenskej republiky je dostupný na nasledovných webových stránkach:

Informácie o vízach pre cudzincov na vstup do Slovenskej republiky na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Informácie o žiadosti o udelenie schengenského víza na webovej stránke Ministerstva vnútra SR

Informácie o schengenských vízach na vstup do SR na webovej stránke Migračného informačného centra

Dátum poslednej aktualizácie: 24. októbra 2014
Dátum poslednej aktualizácie: 28.11.2015 Dátum vytvorenia: 24.10.2014