Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Narodenie dieťaťa

K podaniu žiadosti o vystavenie slovenského rodného listu je potrebné:
 • dostaviť sa na konzulárne oddelenie osobne,
 • žiadosť vyplniť čitateľne paličkovým písmom,
 • predložiť doklad totožnosti Slovenskej republiky žiadateľa - rodiča (platný cestovný pas Slovenskej republiky alebo občiansky preukaz Slovenskej republiky),
 • predložiť poľský rodný list dieťaťa s úradným prekladom do slovenského jazyka. Doklad sa nevracia, v prípade, že vlastníte len jeden originál rodného listu dieťaťa, je potrebné dať úradne (notárom) preložiť do slovenského jazyka overenú fotokópiu tohto rodného listu,
 • predložiť originály matričných dokladov rodičov (slovenských občanov) - slovenské rodné listy, slovenský sobášny list,
 • v prípade rozvodu predchádzajúceho manželstva jedného z rodičov (občana Slovenskej republiky) predložiť právoplatný rozsudok súdu o rozvode,
 • ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, musia sa obaja rodičia dostaviť na konzulárne oddelenie za účelom podpísania súhlasného prehlásenia rodičov o otcovstve dieťaťa (v prípade, že tak neurobia, slovenský rodný list dieťaťa bude vystavený bez uvedenia otca dieťaťa),
 • potvrdenie o pobyte v Poľskej republike, pokiaľ sú rodičia prihlásení k trvalému pobytu v Poľskej republike,
 • ak si rodičia želajú zápis ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania (-á, -ová), musia spísať osobitnú žiadosť,
 • v prípade, že je dieťa ženského pohlavia a má priezvisko v poľskom rodnom liste uvedené bez príslušnej prechyľovanej koncovky (-á, -ová), dostavia sa dostavia k zápisu obaja rodičia (rodič, ktorý nie je žiadateľom si prinesie so sebou platný cestovný pas a potvrdenie o pobyte v Poľskej republike),
 • správny poplatok za vystavenie slovenského rodného listu sa platí v hotovosti pri podaní žiadosti na konzulárnom oddelení.

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia.

V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.

Poplatok za žiadosť o zápis matričnej udalosti je 25 EUR a žiadateľ ho platí sa v miestnej mene PLN podľa platného kurzu v čase podania žiadosť.
 
UPOZORENIE:
Generálny konzulát SR v Krakove neposkytuje telefonické informácie o stave spracovania jednotlivých žiadostí o zápis do osobitnej matriky. Úplné žiadosti podané prostredníctvom zastupiteľského úradu sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike v Bratislave. Po vykonaní zápisu v Slovenskej republike a doručení vydaného úradného matričného výpisu na Generálny konzulát SR v Krakove sú jednotliví žiadatelia bezodkladne informovaní o možnosti osobného vyzdvihnutia dokumentu vopred zvolenou formou (mobil, SMS, e-mail).
V prípade naliehavej situácie je možné požiadať Generálny konzulát SR v Krakove o informáciu o stave vybavenia žiadosti písomne alebo e-mailom.
 

Formuláre:

Žiadosť o osobitný zápis priezviska do matriky  (pdf, 106 kB)

Zápis o narodení  (pdf, 61 kB)
  Dátum poslednej aktualizácie: 28.1.2020 Dátum vytvorenia: 19.3.2014
Kontakt pre konzulárne záležitosti a úradné hodiny pre verejnosť
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky 
ul. Litewska 6
00-581 VARŠAVA
tel: 0048/22/5258110
Fax: 0048/22/5258122
pondelok až piatok: 09,00 – 12,00 hod.
Generálny konzulát Slovenskej republiky
ul. św. Tomasza 34
31-027 KRAKOV
tel: 0048/12/4254970
fax: 0048/12/4254972
utorok až štvrtok: 09,30 – 12,00 hod.