Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Sobáš občana

Civilný sobáš v Poľsku

Miesto podania žiadosti: matričný úrad (Urząd Stanu Cywilnego) v mieste bydliska alebo pobytu snúbencov.

Potrebné doklady:

 • doklad totožnosti – cestovný pas alebo občiansky preukaz,
 • odpis rodného listu,
 • právoplatné rozhodnutie o rozvode predchádzajúceho manželstva,
 • úmrtný list v prípade úmrtia manžela/ky,
 • osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva*,
 • všetky doklady v cudzom jazyku musia byť úradne preložené do poľského jazyka.
*Upozornenie:
Od účinnosti zákona č. 14/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách, t. j. od 1. 2. 2006 Slovenská republika nevydáva osvedčenie a právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva. Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý chce uzavrieť manželstvo v Poľskej republike sa môže obrátiť na Veľvyslanectvo SR vo Varšave alebo na Generálny konzulát SR v Krakove, ktorý vydá občanovi potvrdenie o tejto skutočnosti v poľskom jazyku. S týmto dokladom je potrebné sa obrátiť na poľský súd so žiadosťou o oslobodenie z tejto povinnosti (viac v časti konanie pred súdom);

Poplatok za vystavenie vyššie uvedeného potvrdenia je 10 EUR a platí sa v miestnej mene PLN podľa platného kurzu v čase podania žiadosti.

 

Termín: Nie menej ako 1 mesiac od podania žiadosti na Matričný úrad. Vedúci úradu môže rozhodnúť na základe Vašej žiadosti o kratšom termíne.

Správne poplatky:

 • poplatok za vydanie sobášneho listu – 84 PLN,
 • poplatok za skrátenie termínu konania sobáša – 39 PLN,
 • kópia odpisu sobášneho listu je bezplatná.

 

Cirkevný sobáš v Poľsku

Miesto:
matričný úrad (Urząd Stanu Cywilnego) v mieste bydliska alebo pobytu snúbencov,
kostol, kde bude uzavreté manželstvo.

 

Potrebné doklady:

 • doklad totožnosti – cestovný pas alebo občiansky preukaz,
 • odpis rodného listu,
 • právoplatné rozhodnutie o rozvode predchádzajúceho manželstva,
 • úmrtný list v prípade úmrtia manžela/ky,
 • osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva*,
 • všetky doklady v cudzom jazyku musia byť úradne preložené do poľského jazyka.
*Upozornenie:
Od účinnosti zákona č. 14/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách, t. j. od 1. 2. 2006 Slovenská republika nevydáva osvedčenie a právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva. Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý chce uzavrieť manželstvo v Poľskej republike sa môže obrátiť na Veľvyslanectvo SR vo Varšave alebo na Generálny konzulát SR v Krakove, ktorý vydá občanovi potvrdenie o tejto skutočnosti v poľskom jazyku. S týmto dokladom je potrebné sa obrátiť na poľský súd so žiadosťou o oslobodenie z tejto povinnosti (viac v časti konanie pred súdom);

Poplatok za vystavenie vyššie uvedeného potvrdenia je 10 EUR a platí sa v miestnej mene PLN podľa platného kurzu v čase podania žiadosti.

 

Osobám, ktoré plánujú uzavrieť manželstvo formou cirkevného sobáša vedúci matričného úradu v mieste bydliska jedného zo snúbencov vydá potvrdenie o neexistencii prekážok na jeho uzavretie, ako aj osvedčenie o priezviskách manželov a detí. Toto osvedčenie je platné 3 mesiace.

Potvrdenie matričného úradu (Urząd Stanu Cywilnego) je potrebné k uzatvoreniu cirkevného sobáša. Do piatich dní od uzatvorenia manželstva sobášiaci kňaz postupuje potvrdenie na matričný úrad (Urząd Stanu Cywilnego) za účelom vydania sobášneho listu.

 

Upozornenie:
Sobáš pred konzulom Slovenskej republiky v Poľskej republike nie je možný, ak je jeden zo snúbencov občan Poľskej republiky. Vylučuje to Konzulárny dohovor medzi ČSSR a Poľskou republikou č.83/1973 Z. z. (čl. 32 ods. 1).

 

Konanie pred súdom vo veci osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva

Cudzinec, ktorý plánuje uzavrieť manželstvo na území Poľskej republiky je povinný predložiť osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva. Pokiaľ to nie je možné, súd môže cudzinca na jeho žiadosť v neprocesnom konaní oslobodiť od tejto povinnosti. Prítomnosť žiadateľa na pojednávaní je povinná.

Miesto: Okresný súd, Oddelenie rodiny a neplnoletých v mieste pobytu alebo bydliska. Pokiaľ cudzinec nemá bydlisko ani pobyt v Poľskej republike, príslušný je Okresný súd pre hlavné mesto Varšava.

 

Potrebné doklady:

 • žiadosť (dva exempláre)– v žiadosti je potrebne uviesť osobu, ktorej sa to týka a zdôvodniť prečo nie je možné dokument vydať,
 • kópia dátovej strany dokladu totožnosti – cestovný pas, občiansky preukaz,
 • odpis rodných listov snúbencov,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode predchádzajúceho manželstva,
 • úmrtný list v prípade úmrtia predchádzajúceho manžela/ky,
 • všetky slovenské doklady musia byť úradne preložené do poľského jazyka.

 

Termín: Vybavenie tejto žiadosti môže trvať 2 - 6 mesiacov (v niektorých prípadoch dlhšie, príčinou môžu byť formálne chyby žiadosti). Súd sa musí so žiadosťou oboznámiť a zohľadniť právne predpisy štátu snúbenca – žiadateľa.

 

Súdne poplatky:

 • žiadosť na súd – 100 PLN
 • odpis rozhodnutia súdu – 12 PLN
Dátum poslednej aktualizácie: 24.8.2018 Dátum vytvorenia: 19.3.2014